Olet valinnut 0 artikkelia pdf-koosteesi. Ole hyvä, ja valitse allaolevasta listasta mikä tahansa toinen artikkeli jonka haluat lisätä tai poistaa. Lataa-painikkeen kautta aloitat pdf-koosteesi lataamisen.

 • Liiketoiminta
  • Konsernijohtajan katsaus
  • Wärtsilä lyhyesti
   • Liiketoimintaympäristö
   • Konsernin strategia
   • Kestävä kehitys
   • Taloudelliset tavoitteet
  • Power Plants
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Power Plants ja kestävä kehitys
   • Kehitys 2012
  • Ship Power
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Ship Power ja kestävä kehitys
   • Kehitys 2012
  • Services
   • Liiketoimintaympäristö
   • Strategia
   • Services ja kestävä kehitys
   • Kehitys 2012
  • PowerTech
   • Strategia
 • Kestävä kehitys
  • Wärtsilä ja kestävä kehitys
   • Kestävän kehityksen painopisteet
   • Yhteenveto avainluvuista
   • Kestävän kehityksen johtaminen
    • Toimintaperiaatteet
    • Johtamisjärjestelmät
    • Tuotevastuu
    • Toimitusketjun hallinta
   • Sidosryhmäsuhteet
    • Vuorovaikutuskanavat
    • Wärtsilä järjestöissä
   • Wärtsilä kestävän kehityksen indekseissä
   • Tunnustukset
  • Taloudellinen vastuu
   • Toimittajat
   • Henkilöstö
   • Julkinen sektori
   • Rahoittajat ja omistajat
   • Yhteiskuntatuki
   • Wärtsilä ja päästökauppa
   • Asiakkaat
  • Ympäristövastuu
   • Ympäristötavoitteet
   • Wärtsilän laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka
   • Ratkaisuja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen
   • Tavoitteena entistä kestävämmät ratkaisut
    • Lainsäädäntö ja -aloitteet
    • Wärtsilän T&K-toiminnan painopiste
    • Elinkaarivaikutusten ymmärtämisen merkitys
    • Luotettavuuden ja turvallisuuden varmistus
    • Tehokkuuden parantaminen
    • Rikin oksidipäästöjen vähentäminen
    • Typen oksidipäästöjen vähentäminen
    • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
    • Vesiratkaisut
    • Uusien ratkaisujen luominen
    • Pitkän aikavälin tutkimustoiminta
    • Yhteistyö sidosryhmien kanssa
    • Yhteenveto ympäristönäkökohdista
   • Ympäristövastuun tunnuslukuja
    • Materiaalit, energia ja vesi
    • Päästöt ja jätteet
    • Lainsäädännön noudattaminen
    • Ympäristökustannukset ja -vastuut
  • Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu
   • Sosiaaliset tavoitteet
   • Henkilöstö
   • Henkilöstökäytännöt
   • Työterveys ja -turvallisuus
   • Ihmisoikeudet
   • Liiketoiminta heikon hallinnon alueilla
   • Turvallisuuskäytännöt
   • Yhteiskunta
   • Toimittajat
   • Korruption vastaiset menettelyt
   • Poliittinen toiminta
   • Kilpailusäännökset
   • Tuotevastuu
   • Asiakastyytyväisyys
  • Kestävän kehityksen lukuja
   • Taloudelliset tiedot
   • Ympäristötiedot
   • Sosiaaliset tiedot
  • Raportointimme
   • Raportointiperiaatteet
   • Riippumaton varmennusraportti
  • GRI- ja UNGC-indeksi
 • Hallinnointi
  • Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
   • Varsinainen yhtiökokous
   • Hallitus
    • Hallituksen tehtävät
    • Hallituksen CV:t
    • Hallituksen valiokunnat
   • Johtokunta
    • Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
    • Johtokunnan CV:t
   • Muu johtajisto
    • Liiketoimintojen johtoryhmät
    • Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat
   • Sisäpiirihallinto
   • Tarkastus
   • Sisäinen valvonta
    • Arvot ja valvontaympäristö
    • Liiketoimintaprosessit
    • Ohjeistus ja viestintä
    • Seuranta
   • Palkat ja palkitseminen 2012
  • Riskit ja riskien hallinta
   • Strategiset riskit
   • Operatiiviset riskit
   • Vahinkoriskit
   • Rahoitusriskit
   • Riskiprofiilit ja vastuut
 • Sijoittajat
  • Osakkeet ja osakkeenomistajat
   • Wärtsilän osake Helsingin Pörssissä
   • Osakkeenomistajat
  • Wärtsilä pääomamarkkinoilla
  • Analyytikot
  • Tietoa osakkeenomistajille
   • Talousinformaatio 2013
  • Pörssitiedotteet 2012
 • Hallituksen toimintakertomus
  • Keskeistä tilikaudella 2012
  • Strategia
  • Vuosi 2012
   • Markkinakehitys
   • Tilauskertymä ja tilauskanta
   • Liikevaihto ja kannattavuus
   • Tase, rahoitus ja rahavirta
   • Investoinnit
   • T&K, tuotelanseeraukset
   • Tuotanto
   • Henkilöstö
   • Muutokset organisaation rakenteessa
   • Muutokset ylimmässä johdossa
   • Kestävä kehitys
   • Osakkeet ja osakkeenomistajat
   • Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
   • Riskit ja epävarmuustekijät
  • Markkinanäkymät
  • Wärtsilän näkymät vuodelle 2013
  • Hallituksen voitonjakoehdotus
 • Tilinpäätös
  • Viisivuotiskatsaus
  • Tunnuslukujen laskentakaavat
  • Konsernitilinpäätös
   • Konsernin tuloslaskelma
   • Laaja tuloslaskelma
   • Konsernin tase
   • Konsernin rahavirtalaskelma
   • Laskelma oman pääoman muutoksista
   • Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
    • 1. Segmentti-informaatio
    • 2. Yrityshankinnat
    • 3. Pitkäaikaishankkeet ja pitkäaikaiset käyttö- ja huoltosopimukset
    • 4. Liiketoiminnan muut tuotot
    • 5. Materiaalit ja palvelut
    • 6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
    • 7. Poistot ja arvonalentumiset
    • 8. Rahoitustuotot ja -kulut
    • 9. Tuloverot
    • 10. Osakekohtainen tulos
    • 11. Muut laajan tuloksen erät
    • 12. Aineettomat hyödykkeet
    • 13. Aineelliset hyödykkeet
    • 14. Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
    • 15. Myytävissä olevat rahoitusvarat
    • 16. Vaihto-omaisuus
    • 17. Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
    • 18. Muut saamiset
    • 19. Rahavarat
    • 20. Laskennalliset verot
    • 21. Eläkevelvoitteet
    • 22. Oma pääoma
    • 23. Varaukset
    • 24. Rahoitusvelat
    • 25. Muut velat
    • 26. Johdannaisinstrumentit
    • 27. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
    • 28. Lähipiiritapahtumat
    • 29. Tilintarkastajien palkkiot ja palvelut
    • 30. Tilinpäätöskursseja
    • 31. Tytäryhtiöt
    • 32. Rahoitusriskit
  • Emoyhtiön tilinpäätös
   • Emoyhtiön tuloslaskelma
   • Emoyhtiön tase
   • Emoyhtiön rahavirtalaskelma
   • Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
   • Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
    • Liitteet 1-2
    • Liitteet 3-4
    • Liitteet 5-6
    • Liite 7
    • Liitteet 8-10
    • Liite 11
    • Liitteet 12-14
    • Liitteet 15-17
  • Hallituksen ehdotus
  • Tilintarkastuskertomus
  • Kvartaalitunnuslukuja 2011-2012

PDF-tiedostoa luodaan... 0%

Kokoamaasi ladattavaa PDF-raporttia luodaan. Riippuen valituista sisällöistä tiedoston käsittelyssä ja luonnissa voi kestää hetki.

Keskeytä

Valmis

PDF on valmis

Virhe

PDF-generointi epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen.

PDF-tiedostosi sisältää 0 artikkelia Wärtsilän vuosikertomuksesta 2013.

Lue Wärtsilä Oyj Abp:n käyttöehdot ennen tiedostojen tulostamista, lataamista, jakamista tai lähettämistä. Käyttämällä internetsivua ja sen toimintoja hyväksyt käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.
Lataa PDF
Sulje

Sähköpostitse jaettava raportti sisältää valitut sisällöt sekä tekemäsi muistiinpanot ja merkinnät. Sekä lähettäjän että vastaanottajan muutokset raportin sisältöön ja merkintöihin jatkossa ovat myös aina heti näkyvissä, kun raporttiin saavutaan lähetettävän linkin kautta.

Peruuta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?