Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidät valitsee yhtiökokous. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 14 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokouskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Samoin kokouskutsuun sisällytetään vähintään 10% yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemä ehdotus hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen vastaavalla tavalla. Wärtsilä julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen käytännön työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallitus on hyväksynyt myös hallituksen valiokuntien työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudesta ja riskeistä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on arvioida, miten hallitus on vuoden aikana toiminut, sekä toimia perustana hallitustyöskentelyn kehittämiselle.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7-10 kertaa vuodessa, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kaikista kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus vuonna 2012

8.3.2012 alkaen hallituksessa oli seuraavat yhdeksän jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Mikael Lilius (puheenjohtaja), Gunilla Nordström, Markus Rauramo ja Matti Vuoria (varapuheenjohtaja).

8.3.2012 saakka hallituksessa oli seuraavat yhdeksän jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius (puheenjohtaja), Markus Rauramo ja Matti Vuoria (varapuheenjohtaja).

Tärkeänä aiheena hallituksen asialistalla vuonna 2012 oli Wärtsilän strateginen kehittäminen. Yhtenä keskeisenä aiheena käsiteltiin Hamworthyn ostoa ja sitä seuranneen integrointiprosessin valvontaa. Muiden tehtävien ohella hallituksen asialistalla oli Wärtsilän toimintaympäristöön ja rahoitusasemaan liittyvän kehityksen seuraaminen.

Hallitusjäsenten riippumattomuus

Kaikki yhdeksän hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä ja kuusi arvioitiin riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Kolme merkittävistä osakkeenomistajista ei-riippumattomiksi arvioitua osakkeenomistajaa olivat Fiskars Oyj Abp:n hallituksen jäseninä toimivat Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth ja Paul Ehrnrooth. Fiskars Oyj Abp on merkittävä osakkeenomistaja, sillä se omistaa välittömästi tai välillisesti noin 13% Wärtsilän osakkeista.

Hallitusjäsenten kokousosallistumiset

Wärtsilän hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2012. Kaikkien jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95%.

 

Hallitusjäsenten kokousosallistumiset 2012
Hallituksen kokoukset Osallistuminen %
Mikael Lilius, puheenjohtaja 9/9 100
Matti Vuoria, varapuheenjohtaja 9/9 100
Maarit Aarni-Sirviö 9/9 100
Kaj-Gustaf Bergh 6/9 67
Alexander Ehrnrooth 9/9 100
Paul Ehrnrooth 9/9 100
Lars Josefsson 9/9 100
Gunilla Nordström 6/7 86
Markus Rauramo 9/9 100
8.3.2012 saakka
Bertel Langenskiöld 2/2 100

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu