Palkat ja palkitseminen vuonna 2012

Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2012 seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot:

  • jäsenet 60.000 euroa / vuosi
  • varapuheenjohtaja 90.000 euroa / vuosi
  • puheenjohtaja 120.000 euroa / vuosi

Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina. Lisäksi kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 400 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Kullekin nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Wärtsilän hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2012 päättyneeltä tilivuodelta palkkioita rahana yhteensä 728.900,00 euroa. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio-ohjelmaan eivätkä bonusjärjestelmään.

Hallitukselle maksetut palkkiot (TEUR)
Kokouspalkkiot Vuosipalkkiot Yhteensä
Hallitus 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Mikael Lilius, puheenjohtaja 18 15 120 120 138 135
Matti Vuoria, varapuheenjohtaja 8 10 90 90 98 100
Maarit Aarni-Sirviö 11 8 60 60 71 68
Kaj-Gustaf Bergh 8 10 60 60 68 70
Alexander Ehrnrooth 11 8 60 60 71 68
Paul Ehrnrooth 8 7 60 60 68 67
Lars Josefsson 10 5 60 60 70 65
Gunilla Nordström 2 0 60 0 62 0
Markus Rauramo 17 8 60 60 77 68
8.3.2012 saakka
Bertel Langenskiöld 4 7 0 60 4 67

 

 

Vuonna 2012 Wärtsilän osakkeina maksetut palkkiot
Hallitus Osakkeita, kpl
Mikael Lilius, puheenjohtaja 1 607
Matti Vuoria, varapuheenjohtaja 1 205
Maarit Aarni-Sirviö 803
Kaj-Gustaf Bergh 803
Alexander Ehrnrooth 803
Paul Ehrnrooth 803
Lars Josefsson 803
Gunilla Nordström 803
Markus Rauramo 803

 

 

Hallituksen jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2012
Hallitus Osakkeita, kpl
Mikael Lilius, puheenjohtaja 13 170
Muutos 2012 1 607
Matti Vuoria, varapuheenjohtaja 11 386
Muutos 2012 1 205
Maarit Aarni-Sirviö 7 190
Muutos 2012 803
Kaj-Gustaf Bergh 5 782
Muutos 2012 803
Alexander Ehrnrooth 3 214
Muutos 2012 803
Paul Ehrnrooth 3 188
Muutos 2012 803
Paul Ehrnrooth, määräysvaltayhteisön kautta 730 000
Muutos 2012 -
Lars Josefsson 2 000
Muutos 2012 889
Gunilla Nordström 803
Muutos 2012 803
Markus Rauramo 1 914
Muutos 2012 803


Toimitusjohtajan ja johtokunnan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtokunnan bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus kokonaispalkasta voi olla korkeintaan yksi kolmannes. Lisäksi hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. Hänen eläkkeensä määräytyy maksuperusteisen eläkejärjestelmän mukaisesti. Eläkemaksu on tietty prosenttiosuus vuosipalkasta. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksettavan korvauksen määrä vastaa 18 kuukauden palkkaa.

Eräiden johtokunnan jäsenten valinnainen eläkeikä on 60 vuotta. Näiden henkilöiden lisäeläke perustuu siihen julkiseen eläkejärjestelmään, jonka piirissä ko. henkilöt ovat. Heidän eläkkeensä määräytyy etuusperusteisen eläkejärjestelmän mukaisesti. Eläke on 60% eläkepalkasta.

Toimitusjohtaja Björn Rosengrenin taloudelliset edut:
  • Palkka vuonna 2012: 614 tuhatta euroa
  • Bonukset vuonna 2012: 75 tuhatta euroa
  • Osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuvat tulospalkkiot: -*
  • Valinnainen eläkeikä: 60
  • Irtisanomisaika: 6 kuukautta
  • Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettava korvaus: 18 kuukauden palkka + 6 kuukauden irtisanomisajan palkka.

* Pitkäaikaisille, osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuville tulospalkkio-ohjelmille on varattu 424 tuhatta euroa.

Lisätietoja johtokunnan palkitsemisesta on konsernitilinpäätöksessä, liite 28. Lähipiiritapahtumat

Johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2012
Johtokunta Osakkeita, kpl
Björn Rosengren 6 000
Muutos 2012 2 000
Raimo Lind 6 766
Muutos 2012 0
Päivi Castrén 0
Muutos 2012 0
Jaakko Eskola 0
Muutos 2012 -10
Lars Hellberg 0
Muutos 2012 0
Kari Hietanen 144
Muutos 2012 0
Atte Palomäki 600
Muutos 2012 0
Vesa Riihimäki 0
Muutos 2012 0
Christoph Vitzthum 932
Muutos 2012 0

Kuukausittain päivitettävät tiedot toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten omistamista osakkeista ovat saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.wartsila.com.

Kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon pitkäaikaisista kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi. Muiden johtajien ja päälliköiden bonusjärjestelmistä päättää johtokunta.

Johdon lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Konsernissa on globaalisti kaikissa liiketoiminnoissa käytössä oleva bonusjärjestelmä. Bonus perustuu konsernin kannattavuuteen ja sovittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Bonusjärjestelmän piirissä on noin 1.800 johtajaa ja päällikköä.

Konsernin toimihenkilöt ja työntekijät kuuluvat erilaisten bonus- tai tulospalkkiojärjestelmien piiriin. Kussakin maassa toimitaan asianomaisen maan palkkiojärjestelmistä säädettyjen lakien tai sopimusten mukaisesti. Konsernin bonusjärjestelmien ja muiden tulospalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 60% konsernin henkilöstöstä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle. Bonusohjelman piirissä on noin 100 johtajaa. Bonuksen suuruus riippuu osakkeiden kurssikehityksestä ennalta määrätyllä aikavälillä. Bonukselle asetetaan yläraja. Bonusjärjestelmä huomioi 50% maksetuista osingoista.

Vuoden 2009 bonusohjelma päättyi vuoden 2011 lopussa, ja ohjelman bonukset maksettiin huhtikuussa 2012.

Vuoden 2010 bonusohjelma käsitti 1.606.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kahden vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 30,01 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 7,50 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2010 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi huhtikuussa 2013.

Vuoden 2011 bonusohjelma käsitti 1.967.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 23,34 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 10,00 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2011 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2015. Johtokunnan jäsenten on käytettävä kolmannes mahdollisesta bonuksesta Wärtsilän osakkeiden hankintaan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu