Riskit ja riskienhallinta

Wärtsilän normaaliin toimintaan liittyy erilaisia riskejä. Kaikkeen yritystoimintaan liittyy riskejä, ja liiketoiminnasta odotettavissa olevat tuotot on suhteutettava niihin liittyviin riskeihin.

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa yhtiön strategian tehokas toteutuminen ja tavoitteiden toteutuminen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Olennaista on tunnistaa tavoitteiden saavuttamisen mahdollisesti estävät riskit ja arvioida, ovatko ne hyväksyttävällä tasolla. Riskien välttäminen, lieventäminen, siirtäminen ja jopa vain valvonta edellyttävät toimenpiteitä. Tätä varten luotuun järjestelmälliseen riskienhallintaprosessiin kuuluu aktiivisia, ennakoivia, suojaavia ja ehkäiseviä työkaluja, joilla sekä suojaudumme uhilta että käännämme tietyt riskit mahdollisuuksiksi.

Riskejä voi hallita vain, jos ne tunnistetaan ja ymmärretään etukäteen ja niiden hallitsemiseksi laaditaan suunnitelmia. Riskienhallinta on siksi olennainen osa sekä Wärtsilän strategista että operatiivista johtamista.

Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallita jatkuvasti yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia ja uhkia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Riskienhallinnan perustana on Wärtsilän toimintojen ja tuotteiden koko elinkaaren aikainen korkea laatu sekä jatkuva, systemaattinen työ vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi kaikilla organisaatiotasoilla periaatteella "jokainen on vastuunkantaja". Pitkällä aikavälillä vain näin menetellen voidaan riskikustannuksia alentaa.

Hallitus ja johtokunta tekevät päätökset ja antavat ohjeet strategisissa asioissa. Liiketoiminnat vastaavat omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisesta sekä riskiensä hallinnasta ja torjunnasta. Riskienhallintatoiminto on osa rahoitustoimintoa, joka raportoi talous- ja rahoitusjohtajalle (CFO). Riskienhallintatoiminto kartoittaa eri liiketoiminta-alueiden riskit, valmistelee riskienhallintapolitiikan, tekee liiketoiminta-alueiden kanssa yhteistyötä käytännön riskientorjunnassa ja kehittää yhdessä vakuutusyhtiöiden ja meklareiden kanssa tarvittavat globaalit ja paikalliset vakuutusratkaisut. Tarkastusvaliokunta tarkastaa ja arvioi riskienhallinnan riittävyyden.

Riskiraportointi

Wartsila_AR12_chart_FI-20.png

Riskien torjunta kuuluu normaaliin liiketoiminnan johtamiseen. Kunkin liiketoiminnan johto pitää vuosittain johtokunnan kokouksessa katsauksen, joka käsittää myös riskit ja riskientorjunnan. Syksyllä ennen budjetointikierrosta järjestetään taloutta koskeva johdon katsaus, jossa esitetään konsernin ja kaikkien liiketoimintojen riskikartta.

Riskit määritellään joko sisäisiksi tai ulkoisiksi ja kvantifioidaan euromääräisiksi, ja niiden todennäköisyys arvioidaan. Sen jälkeen valmistellaan konsernin riskiraportti ja esitellään se hallitukselle.

Riskinhallinta on osa liiketoimintojen johtamisprosesseja ja ja liiketoimintojen johtoryhmien normaalia työjärjestystä. Liiketoiminnat ovat vastuussa niihin kuuluvien maantieteellisten liiketoiminta-alueiden, tuotelinjojen ja toimitusyksiköiden riskienhallinnan organisoinnista ja raportoinnista sekä seurannasta.

Konsernin riskienhallintatoiminto koordinoi konsernitason riskienhallintaa ja riskiraportointia. Sisäinen tarkastus on vastuussa riskienhallintaprosessin tarkistamisesta vuosittain.

Riskikategoriat

Määrittelemme riskin epävarmuuden vaikutukseksi tavoitteisiimme. Mahdollisuuden hyödyntämättä jääminen on myös potentiaalinen riski. Riskin suuruus määritellään tapahtuman todennäköisyyden ja siitä todennäköisesti aiheutuvien vahinkojen tuloksena. Wärtsilän keskeisimmät riskit on jaettu neljään kategoriaan: strategiset, operatiiviset, vahinko- ja rahoitusriskit. Todennäköiset vahingot ovat suurimmat strategisissa ja operatiivisissa riskeissä ja pienimmät vahinko- ja rahoitusriskeissä.

Riskikategorioiden tärkeimmät riskit määritellään Wärtsilän riskiluotaimen avulla. Riskiluotaimet laaditaan liiketoimintojen ja konsernin riskienhallintatoiminnon vuosittaisissa riskienarviointikokouksissa liiketoimintojen johtoryhmien käyttöön ja arvioitavaksi. Tämän jälkeen liiketoimintakohtaiset luotaimet yhdistetään yhdeksi konsernin riskiluotaimeksi, joka esitellään hallitukselle. Tarkoituksena on tukea riskeihin liittyvää keskustelua ja tarjota nopea katsaus alueista, joihin riskienhallinnan tulisi painoittua.

Riskiluotain

Wartsila_AR12_chart_FI-21.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu