Strategiset riskit

Strategisten riskien kartoitus on osa konsernin strategista suunnitteluprosessia. Wärtsilälle strategisia riskejä ovat sellaiset riskit, joilla voi toteutuessaan olla pitkäaikaisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Maailmantalouden ja omien asiakastoimialojemme syklisyys vaikuttaa tuotteidemme kysyntään sekä rahoitusasemaamme ja liiketulokseemme. Wärtsilän asemaa syklisillä markkinoilla vakauttavat tietyssä määrin kapasiteetin ulkoistamiseen perustuva joustava, useita tuotteita käsittävä tuotantomalli sekä vakaa liiketoimintarakenne, jossa suuri osa liikevaihdosta tulee Services-liiketoiminnasta. Tärkeitä Wärtsilään ja sen asiakkaisiin ja toimittajiin epäsuorasti vaikuttavia taloudellisia seikkoja ovat mm. rahoituslaitosten likviditeetti ja omavaraisuus, ja näin ollen niiden mahdollisuus ja halukkuus myöntää luottoa, valtiolliset elvytysohjelmat varsinkin energia- ja infrastruktuurisektoreilla, monenkeskisten instituutioiden kuten IFC:n (International Finance Corporation) toiminnan tehostuminen sekä vientiluottojen ja -takuiden saatavuus. Wärtsilän suhteellisen suuri tilauskanta antaa aikaa sopeuttaville toimenpiteille.

Ympäristömääräysten toimeenpano merkitsee huomattavaa kasvupotentiaalia tietyillä liiketoimintasegmenteillä, mutta vaikutukset vuoden 2012 liiketoimintaan olivat vähäiset. Wärtsilä osti vuonna 2012 Hamworthyn, mikä on laajentanut ympäristöratkaisutarjontaamme ja tukee kasvutavoitteitamme. Wärtsilä seuraa jatkuvasti ympäristömääräysten aikataulussa ja laajuudessa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Markkina- ja asiakasriskit

Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnassa suurten voimaloiden kysyntä kehittyi myönteisesti vuonna 2012, ja vuoden aikana saimme historiamme kaksi suurinta tilausta. Yleisesti ottaen aktiviteetti OECD-alueen ulkopuolisilla markkinoilla pysyi korkealla, mutta OECD-maiden investoinnit voimantuotantoon ovat viivästyneet heikon kasvun vuoksi. Wärtsilän voimalakanta on jakautunut maantieteellisesti tasaisesti. Voimaloita on toimitettu kaikkiaan 169 maahan. Tämä pienentää sekä markkina- että asiakasriskejä voimalaliiketoiminnassa.

Merenkulku- ja laivanrakennusteollisuuden liiketoimintaympäristö on haastava, ja maailman talouskehitykseen liittyvät huolet aiheuttavat edelleen epävarmuutta. Ship Power -asiakassegmenttien kehitys jatkui epätasaisena vuonna 2012. Kauppalaivoissa ongelmana on yhä yleinen ylikapasiteetti, kun taas erikoisalusten segmentissä ja etenkin offshore-teollisuudessa investointeja tehdään edelleen. Eteläkorealaiset, kiinalaiset ja japanilaiset telakat hallitsevat laivanrakennusmarkkinoita. Wärtsilällä on hyvä asema kaikilla laivanrakentamisen päämarkkinoilla ja kaikissa merkittävissä alustyypeissä, mikä pienentää yksittäiseen asiakkaaseen tai maantieteelliseen alueeseen liittyviä riskejä.

Services-liiketoiminta kasvoi 5% vuonna 2012, ja pitkän aikavälin volyymin uskotaan kasvavan samaa tahtia moottorikannan ja talouden yleisen kehityksen kanssa. Kauppalaivasegmentin nykytilanne on kuitenkin Services-liiketoiminnalle haasteellinen. Wärtsilällä on yli 10.000 palvelu- ja varaosa-asiakasta ja noin 181.000 MW:n aktiivinen moottorikanta, joten riippuvuutta yksittäisistä asiakkaista tai asiakassegmenteistä ei juuri ole.

Wärtsilä on viime vuosina keskittynyt voimakkaammin luotonhallintaprosesseihinsa voidakseen paremmin hallita tiettyjen asiakassegmenttien kasvavasta velkaantumisasteesta ja heikentyneestä kannattavuudesta aiheutuvia riskejä. Yksittäisistä asiakkaista aiheutuvat riskit ovat pieniä, mutta koko toimialan tilanteen heikkeneminen voisi heikentää Wärtsilän Services-liiketoiminnan kannattavuutta.

Kilpailutilanne- ja hintariski

Nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten markkinoilla Wärtsilän pääkilpailijoita ovat MAN Diesel, Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce. Maakaasuun perustuvassa voimantuotannossa pääkilpailijoita ovat kaasuturbiinien valmistajat, kuten GE ja Siemens. Maakaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin perustuvien voimaloiden kokonaismarkkinat pienenivät huomattavasti vuoden 2012 alkupuoliskolla. Haastavassa markkinatilanteessa Wärtsilän osuuden kokonaismarkkinoista odotetaan kasvavan. Wärtsilän menestyksen taustalla on joustava voimantuotantoratkaisu, joka käy moniin eri sovelluksiin ja voimalakokoluokkiin.

Ship Power -liiketoiminnassa hintakilpailu jatkui tiukkana. Merkittävimmät kilpailijat päämoottoreissa ovat MAN Diesel, Caterpillar (MAK) ja Hyundai Heavy Industries (HiMSEN). Kilpailutilanteessa ja markkinaosuuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2012. Propulsiolaitteistoissa kilpailutilanne on hajanainen, ja eri tuotekategorioissa on eri kilpailijoita. Yksi tärkeimmistä kilpailijoista näissä tuotteissa on Rolls-Royce. Ympäristöratkaisuissa sekä pumppu- ja kaasuratkaisuissa markkinat ovat erittäin pirstoutuneet. Näillä tuotealueilla tärkeimpiä kilpailijoita on Alfa Laval. Kokonaisratkaisujen myynti pelkkien yksittäisten tuotteiden sijaan vähentää hintavaihteluita. Wärtsilän kehittyminen järjestelmäintegraattoriksi, jolla on automaatio- ja laivasuunnitteluosaamista, on osoittautunut erittäin tärkeäksi uusista, entistä laajemmista ja enemmän lisäarvoa tuottavista projekteista kilpailtaessa. Suuret projektit saattavat kuitenkin lisätä liiketoiminnan volyymin vaihtelua projektin ajoituksesta riippuen.

Services-liiketoiminnassa Wärtsilällä ei ole suoranaisia kilpailijoita, joilla olisi vastaavanlainen laaja yhden toimittajan palvelutarjonta. Muiden moottoritoimittajien huoltoverkostoja lukuun ottamatta huoltomarkkinoilla on vain harvoja globaaleja toimijoita. Etenkin kauppalaivasegmenttiin kohdistuvat kannattavuuspaineet voivat lisätä kilpailua huoltopalveluissa tällä asiakassegmentillä. Hintakilpailu on aina ollut yleistä etenkin tietyissä asiakasryhmissä ja sovelluksissa, mutta tuon ryhmän koko ei ole muuttunut merkittävästi.

Poliittiset ja lainsäädännölliset riskit

Wärtsilä on läsnä lähes 200 paikkakunnalla yli 70 maassa, ja voimalaitoksia on toimitettu 169 maahan. Poliittisen ympäristön sekä lainsäädännön kehittymisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia Wärtsilän liiketoimintaan. Wärtsilä seuraa aktiivisesti eri markkina-alueiden poliittista kehitystä ja lainsäädäntöä ja on vuorovaikutuksessa eri toimielimien kanssa konsernin liiketoiminnalle merkittävissä hankkeissa. Merkittävä osa vaikuttamisesta tapahtuu etu- ja toimialajärjestöjen kautta. Poliittista kehitystä ja lainsäädännön kehittymistä seurataan sekä konsernitasolla että tytäryhtiöissä.

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät riskit

Wärtsilä on arvioinut kestävään kehitykseen liittyviä riskejään, mukaan lukien ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä, sekä strategisissa että operatiivisissa riskikartoituksissa. Niiden ei kuitenkaan todettu olevan merkittäviä. Kestävään kehitykseen, ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät mahdolliset liiketoimintariskit liittyvät päästörajoituksiin ja asiakkaiden asennemuutoksiin polttomoottoreiden ja fossiilisten polttoaineiden käytön osalta. Ympäristölainsäädännön muutoksista johtuvat riskit liittyvät erilaisten päästöjen muodostamaan monimutkaiseen kokonaisuuteen, saatavissa olevien polttoaineiden ja päästöjen väliseen tasapainoon, käytettävissä olevaan ympäristötekniikkaan, sen vaikutukseen laitosten kokonaishyötysuhteeseen sekä viranomaisvaatimusten täyttämiseksi käytettävissä olevien vaihtoehtojen taloudelliseen kannattavuuteen.

Edelläkävijän asema teknologian kehittämisessä pienentää Wärtsilän yritysvastuuseen liittyviä riskejä ja tukee tiukkenevien ympäristömääräyksien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Wärtsilä on vuosien varrella jatkuvasti parantanut tuotteidensa hyötysuhdetta ja samalla etsinyt keinoja alentaa niistä aiheutuvia päästöjä. Wärtsilän tuotteiden polttoainejoustavuus mahdollistaa useiden eri polttoaineiden käytön, kaasu ja uusiutuvat polttoaineet mukaan lukien, ja joustava käytettävyys antaa mahdollisuuden suuren tuuli- ja aurinkoenergiakapasiteetin asentamiseen sähköverkon luotettavuutta heikentämättä. Wärtsilän teknologian avulla voidaan minimoida myös energiantuotannon vedenkulutus. Makean veden puutteen arvioidaan olevan yksi suurimmista ihmiskunnan tulevaisuuden haasteista. Merenkulkualalla Wärtsilä voi pienentää laivojen hiilijalanjälkeä optimoidun laivasuunnittelun ja optimaalisten propulsioratkaisujen avulla. Environmental Solutions -toiminto tarjoaa vaihtoehtoisia teknologioita SOx-päästöjen pienentämiseen sekä jäte- ja painolastiveden käsittelyyn. Power Plants -liiketoiminnassa Wärtsilän Smart Power Generation -konsepti tukee vähähiilistä voimantuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntämistä sekä maakaasukäyttöisiä voimaloita. Wärtsilä tarjoaa monenlaisia päästöjä vähentäviä ja polttoainetehokkuutta parantavia jälkiasennusratkaisuja.

Lisätietoja on vuosikertomukseen liitetyssä erillisessä kestävän kehityksen raportissa.

Poikkeamiin, korruptioon ja vilppiin liittyvät riskit

Wärtsilä noudattaa lakeja ja omia sisäisiä määräyksiään kaikessa liiketoiminnassaan. Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) toimivat työntekijöiden tärkeimpänä ohjeistuksena. Wärtsilä on sitoutunut liiketoiminnoissaan korkeisiin eettisiin periaatteisiin ja rehellisyyteen tavoitteenaan ehkäistä korruptiota sekä toimintaperiaatteiden, korruption vastaisen politiikan ja säännöstenmukaisuuden raportointia koskevan politiikan rikkomukset. Wärtsilän säännöstenmukaisuusprosessit on integroitu kaikkiin liiketoimintoihin, ja jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa säännösten noudattamisesta ja toimintansa eettisyydestä ja rehellisyydestä.

Wärtsilä on täysin sitoutunut noudattamaan korruption vastaisia lakeja ja säännöksiä. Wärtsilän korruption vastaisessa politiikassa kielletään yksiselitteisesti kaikenlainen korruptio ja lahjonta, ja ylin johto suhtautuu ehdottoman kielteisesti kaikenlaiseen korruptioon ja vilppiin.

Vuonna 2012 säännöstenmukaisuuden johtamista vahvistettiin erottamalla se omaksi Compliance-toiminnokseen. Compliance-toiminto edistää sääntöjen noudattamista koko konsernissa ja pyrkii jatkuvasti lisäämään tietoutta korruptioon ja lahjontaan liittyvistä riskeistä. Toiminto on päävastuussa konsernin politiikoista ja toimintatavoista, koulutuksesta, säännösten noudattamiseen liittyvästä tutkinnasta, säännösten noudattamatta jättämisen seuraamuksista sekä raportoinnista. Toiminnon keskeisiä tehtäviä ovat Wärtsilän Compliance-ohjelman jatkokehittäminen ja korkean eettisen kulttuurin vaaliminen. Compliance-toiminto tukee yhteistyössä konsernihallinnon muita toimintoja riskienhallintaan liittyvässä toiminnassa.

Wärtsilä tiedostaa riskin joutua ulkopuolisten toimijoiden vilpin kohteeksi ja että korruption ja vilpin riski on korostunut monilla yhtiön toiminta-alueilla. Siksi Wärtsilä noudattaa aina korkeita eettisiä toimintaperiaatteita ja edellyttää tiukkojen korruption vastaisten menettelytapojensa, kuten korruption vastaisten ja kolmansiin osapuoliin liittyvää lahjontariskiä koskevien politiikkojensa, ehdotonta noudattamista.

Teknologiariskit

Wärtsilä pyrkii kasvattamaan ratkaisujensa kilpailukykyä ja siten pienentämään teknologiariskejään vankalla T&K-työllä ja innovatiivisuudella. Uusien tuotteiden kehitystyössä lähtökohtana on Wärtsilän strategian mukaisesti tarjota elinkaariratkaisuja ja keskittyä hyötysuhteeseen esimerkiksi hyödyntämällä laivasuunnittelua, sähkö- ja automaatio-osaamista sekä ympäristötekniikkaa. Teknologiajohtajana Wärtsilän on myös säilytettävä tuotteidensa kustannustehokkuus, ja siksi se painottaa erityisesti moottoreiden hyötysuhdetta ja päästöjen torjuntaa.

Liiketoiminta, riskit ja mahdollisuudet

Wartsila_AR12_chart_FI-22.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu