GRI- ja UNGC-indeksi

1 Strategia ja analyysi
       
GRI Sisällysluettelo Linkit Huomiot GRI / UNGC
1.1 Konsernijohtajan lausunto Konsernijohtajan katsaus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
1.2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Riskit ja riskien hallinta
Strategia
Power Plants ja kestävä kehitys
Ship Power ja kestävä kehitys
Services ja kestävä kehitys
Wärtsilä ja vastuullisuus
Tavoitteena entistä kestävämmät ratkaisut
Ympäristötavoitteet
Sosiaaliset tavoitteet
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
         
2 Organisaation profiili
         
2.1 Organisaation nimi Wärtsilä lyhyesti   icon-gri-black-dot.png  
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tuotemerkit Liiketoimintaympäristö
Power Plants -katsaus
Ship Power -katsaus
Services-katsaus
PowerTech-katsaus
  icon-gri-black-dot.png  
2.3 Operatiivinen rakenne Wärtsilä lyhyesti
Liiketoimintaympäristö
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
  icon-gri-black-dot.png  
2.4 Yhtiön pääkonttorin sijainti Osakkeet ja osakkeenomistajat Helsinki, Suomi icon-gri-black-dot.png  
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Wärtsilä lyhyesti
Liiketoimintaympäristö
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
http://www.wartsila.com/fi/Home icon-gri-black-dot.png  
2.6 Omistussuhteet ja juridinen muoto Osakkeet ja osakkeenomistajat   icon-gri-black-dot.png  
2.7 Markkinat Wärtsilä lyhyesti
Liiketoimintaympäristö
  icon-gri-black-dot.png  
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Wärtsilä lyhyesti
Osakkeenomistajat
Liiketoimintaympäristö
  icon-gri-black-dot.png  
2.9 Merkittävimmät muutokset raportointikaudella Vuosi 2012 lyhyesti
Hallituksen toimintakertomus
  icon-gri-black-dot.png  
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Tunnustukset   icon-gri-black-dot.png  
       
3 Raportointiprosessin kuvaus
         
3.1 Raportointiajanjakso Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
3.2 Edellisen raportin julkistamisajankohta Raportointimme      
3.3 Raportointitiheys Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
3.4 Yhteystiedot Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
3.5 Raportin sisällön määrittelyprosessi Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
3.6 Raportin laskentaperiaatteet Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
3.7 Laskentaperiaatteisiin liittyvät rajoitteet Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
3.8 Laskentaperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden jne. tietojen raportoinnille Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
3.9 Mittaus- ja laskentamenetelmien kuvaus Raportointimme
Raportointiperiaatteet
  icon-gri-black-dot.png  
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, laskentaperiaatteissa tai mittausmenetelmissä Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
3.13 Periaate ja käytäntö ulkopuolisen varmennuksen käytölle Raportointimme   icon-gri-black-dot.png  
       
4 Hallinto, vastuut ja vuorovaikutus
       
4.1 Organisaation hallintorakenne Hallinnointi   icon-gri-black-dot.png  
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus   icon-gri-black-dot.png  
4.3 Ulkopuolisten, riippumattomien jäsenten osuus hallituksessa Hallitus   icon-gri-black-dot.png  
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikuttamiskanavat hallitukseen Varsinainen yhtiökokous   icon-gri-black-dot.png  
4.5 Johdon palkitseminen Palkat ja palkitseminen   icon-gri-black-dot.png  
4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen Hallinnointi   icon-gri-black-dot.png  
4.7 Arviointiprosessit hallituksen pätevyydelle ja asiantuntemukselle Hallinnointi   icon-gri-black-dot.png  
4.8 Sisäiset kannanotot, arvot ja toimintaperiaatteet Strategia
Wärtsilä ja vastuullisuus
Toimintaperiaatteet
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
4.9 Prosessit, joiden avulla hallitus valvoo yritysvastuutyötä Hallinnointi
Hallituksen toimintakertomus
  icon-gri-black-dot.png  
4.10 Hallitustyön arviointi liittyen yritysvastuutyön tuloksiin Hallinnointi
Hallituksen toimintakertomus
  icon-gri-black-dot.png  
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskit ja riskien hallinta
Wärtsilä ja vastuullisuus
Ympäristövastuu
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
4.12 Vapaaehtoisten aloitteiden ja sitoumusten tukeminen Strategia
Ympäristövastuu
Vastuullisuuden johtaminen
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
4.13 Jäsenyydet yhdistyksissä ja järjestöissä Wärtsilä järjestöissä   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
4.14 Luettelo yrityksen sidosryhmistä Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png  
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmäsuhteet   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Vuorovaikutuskanavat   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksen myötä esiin tuleviin keskeisiin kysymyksiin vastaaminen Sidosryhmäsuhteet
Wärtsilä ja vastuullisuus
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
       
5 Johtaminen ja tunnusluvut
       
Taloudellisen vastuun tunnusluvut
Johtamistapa Taloudellinen vastuu
Taloudelliset tavoitteet
    icon-gri-blue-dot.png
EC1 Välittömän lisäarvon syntyminen ja jakautuminen Taloudellinen vastuu   icon-gri-black-dot.png  
EC2 Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet Riskit ja riskien hallinta
Wärtsilä ja päästökauppa
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Henkilöstö   icon-gri-black-dot.png  
EC4 Merkittävät valtionavustukset Julkinen sektori   icon-gri-black-dot.png  
EC5 Organisaation pienin aloituspalkka verrattuna minimipalkkaan merkittävissä toimintamaissa Henkilöstö   icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EC6 Ostot paikallisilta toimittajilta Toimittajat   icon-gri-black-dot.png  
EC7 Paikalliset rekrytoinnit Henkilöstö   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EC8 Investoinnit paikalliseen infrastruktuuriin Yhteiskuntatuki   icon-gri-black-dot.png  
EC9 Merkittävät välilliset vaikutukset Taloudellinen vastuu
Yhteiskunta
  icon-gri-half-dot.png  
 
Ympäristövastuun tunnusluvut
Johtamistapa Ympäristövastuu
Yhteenveto ympäristönäkökohdista
Ympäristötavoitteet
    icon-gri-blue-dot.png
EN1 Materiaalien käyttö (paino tai volyymi) Materiaalit, energia ja vesi   icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö Materiaalit, energia ja vesi Raportointijärjestelmä kehitteillä icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN3 Välitön energiankulutus Materiaalit, energia ja vesi   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN4 Välillinen energiankulutus Materiaalit, energia ja vesi   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN5 Energiatehokkuuden parantumisen myötä säästetty energia Ympäristötavoitteet   icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN6 Toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi tuotannossa ja palveluissa Tavoitteena entistä kestävämmät ratkaisut http://www.wartsila.com/fi/kestava-kehitys/approach/kestava-kehitys icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN7 Toimenpiteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi Ympäristötavoitteet
Päästöt ja jätteet
  icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN8 Käyttöönotetun veden kokonaismäärä Materiaalit, energia ja vesi   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN9 Vesilähteet, joiden ekosysteemiin vedenotto vaikuttaa Materiaalit, energia ja vesi   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö     - icon-gri-blue-dot.png
EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät yhtiön hallussa olevat alueet, niiden sijainti ja koko Ympäristökustannukset ja -vastuut   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN12 Yhtiön toiminnan vaikutus luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Ympäristökustannukset ja -vastuut Ei sovellettavissa icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN13 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt   Ei sovellettavissa - icon-gri-blue-dot.png
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten hallinta   Ei sovellettavissa - icon-gri-blue-dot.png
EN15 Uhanalaisten lajien määrä organisaation toiminta-alueilla   Ei sovellettavissa - icon-gri-blue-dot.png
EN16 Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Päästöt ja jätteet   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN17 Muut merkittävät kasvihuonepäästöt Päästöt ja jätteet Raportointijärjestelmä kehitteillä icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN18 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät aloitteet Päästöt ja jätteet http://www.wartsila.com/fi/kestava-kehitys/approach/kestava-kehitys icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt   Ei sovellettavissa -  
EN20 NOx-, SOx- ja muut merkittävät päästöt ilmaan Päästöt ja jätteet   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN21 Päästöt vesistöihin Materiaalit, energia ja vesi   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN22 Jätteiden kokonaismäärä Päästöt ja jätteet   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN23 Merkittävät vuodot Lainsäädännön noudattaminen   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN24 Kuljetetun, maahan tuodun, maasta viedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä   Ei sovellettavissa - icon-gri-blue-dot.png
EN25 Päästöjen vaikutus vesialueisiin   Ei sovellettavissa - icon-gri-blue-dot.png
EN26 Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutusten pienentäminen Power Plants -katsaus
Ship Power -katsaus
Services-katsaus
Ympäristövastuu
http://www.wartsila.com/fi/kestava-kehitys/approach/kestava-kehitys icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN27 Uudelleenkäytettyjen ja kierrätettyjen tuotteiden määrä   http://www.wartsila.com/fi/kestava-kehitys/approach/kestava-kehitys icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN28 Ympäristömääräysten rikkomisesta aiheutuneiden sakkojen ja sanktioiden määrä Lainsäädännön noudattaminen   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
EN29 Kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset     -  
EN30 Ympäristökustannukset ja -investoinnit Ympäristökustannukset ja -vastuut   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
 
Sosiaalisen vastuun tunnusluvut
Johtamistapa Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu
Sosiaaliset tavoitteet
    icon-gri-blue-dot.png
LA1 Työvoima jaoteltuna työsuhteen ja työsopimuksen mukaan Henkilöstö   icon-gri-black-dot.png  
LA2 Työvoiman vaihtuvuus Henkilöstökäytännöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
LA3 Työntekijöiden etuudet Henkilöstökäytännöt   icon-gri-black-dot.png  
LA4 Kollektiivisten työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden määrä Henkilöstökäytännöt http://www.wartsila.com/fi/kestava-kehitys/approach/kestava-kehitys icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisirtisanomisaika Henkilöstökäytännöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
LA6 Työntekijöiden edustus työsuojelutoimikunnissa Työterveys ja -turvallisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
LA7 Tapaturmatiheys, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työpaikalla aiheutuneet kuolemantapaukset Työterveys ja -turvallisuus   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
LA8 Työntekijöille suunnattu vakaviin sairauksiin liittyvä koulutus ja neuvonta Työterveys ja -turvallisuus Osa TTT-järjestelmiä, jotka kattavat Wärtsilän työntekijät icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
LA9 Terveys- ja turvallisuusasioita koskevat sopimukset ammattiliittojen kanssa     -  
LA10 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa Henkilöstö   icon-gri-black-dot.png  
LA11 Koulutusohjelmat Henkilöstö   icon-gri-black-dot.png  
LA12 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Henkilöstökäytännöt   icon-gri-black-dot.png  
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstötyöryhmien koostumus Hallinnointi
Henkilöstö
Henkilöstökäytännöt
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
LA14 Miesten ja naisten peruspalkan suhde Henkilöstö
Henkilöstökäytännöt
  icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
         
Ihmisoikeudet
Johtamistapa Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu
Sosiaaliset tavoitteet
    icon-gri-blue-dot.png
HR1 Ihmisoikeuksien huomioon ottaminen investointipäätöksissä Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
HR2 Niiden alihankkijoiden määrä, joille on tehty ihmisoikeusarviointi Toimittajat   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
HR3 Ihmisoikeuskysymyksiin liittyvä koulutus Vastuullisuuden johtaminen Osa liiketoimintaperiaatekoulutusta - icon-gri-blue-dot.png
HR4 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät toimenpiteet Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
HR5 Järjestäytymis- ja työehtosopimusneuvotteluoikeuksien tukeminen riskialueilla Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
HR6 Lapsityövoiman käytön estäminen riskialueilla Wärtsilä ja vastuullisuus
Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
HR7 Pakkotyövoiman käytön estäminen riskialueilla Wärtsilä ja vastuullisuus
Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
HR8 Ihmisoikeuksiin liittyvä koulutus turvahenkilöstölle Turvallisuuskäytännöt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
         
Yhteiskunta
Johtamistapa Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu
Sosiaaliset tavoitteet
    icon-gri-blue-dot.png
SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja hallintaan liittyvät ohjelmat Yhteiskunta   icon-gri-black-dot.png  
SO2 Korruptioriskianalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden määrä Korruption vastaiset menettelyt
Riskit ja riskien hallinta
  icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
SO3 Korruptionvastainen koulutus Korruption vastaiset menettelyt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
SO4 Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet Korruption vastaiset menettelyt   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
SO5 Organisaation julkiset kannanotot ja poliittinen lobbaus Poliittinen toiminta   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
SO6 Poliittisille puolueille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Poliittinen toiminta   icon-gri-half-dot.png icon-gri-blue-dot.png
SO7 Kilpailunvastaiseen toimintaan, kartelleihin ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Kilpailusäännökset   icon-gri-black-dot.png  
SO8 Lakien ja määräysten rikkomisesta aiheutuneet sakot Sosiaaliset tiedot   icon-gri-black-dot.png  
         
Tuotevastuu
Johtamistapa Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu
Tuotevastuu
    icon-gri-blue-dot.png
PR1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Tuotevastuu   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten rikkomukset Tuotevastuu   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio Tuotevastuu   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset Tuotevastuu   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
PR5 Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys   icon-gri-black-dot.png  
PR6 Markkinointiviestinnän, mainonnan ja sponsoroinnin lainmukaisuuden täyttäminen Tuotevastuu   icon-gri-black-dot.png  
PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten rikkomukset Tuotevastuu   icon-gri-black-dot.png  
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen liittyvät valitukset Tuotevastuu   icon-gri-black-dot.png icon-gri-blue-dot.png
PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneet sakot Tuotevastuu   icon-gri-black-dot.png  

 

icon-gri-black-dot.png = Raportoitu icon-gri-half-dot.png = Osittain raportoitu - = Ei raportoitu icon-gri-blue-dot.png= UNGC raportoitu
icon-gri-blue-white.png = Perusindikaattori icon-gri-blue-row.png = Lisäindikaattori

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu