Henkilöstö

Rakennemuutokset vuonna 2012

Vuonna 2011 Wärtsilän johto ilmoitti Hamworthy-kaupasta, joka saatiin päätökseen 31.1.2012. Hamworthy jaettiin kahteen liiketoimintayksikköön: pumppu- ja kaasuratkaisuihin sekä ympäristöratkaisuihin. Integrointi Wärtsilä Ship Power -liiketoimintaan aloitettiin välittömästi globaalin integraatiotiimin johdolla. Yritysosto tuo Wärtsilälle merkittäviä kasvusynergioita offshore-alan, merenkulun kaasusovellusten ja ympäristösovellusten markkinoilla. Wärtsilä Hamworthy työllistää yhteensä 1.200 henkilöä maailmanlaajuisesti.

Toukokuussa 2012 Wärtsilä teki sopimuksen singaporelaisen, laivoissa ja teollisuudessa käytettävien höyrykattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon erikoistuneen MMI Boiler Management Pte Ltd:n ostamisesta. Yrityksen päätoimipaikka on Singaporessa, ja sen toiminta-alue kattaa Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueen. Oston myötä Wärtsilä vahvistaa kattilahuoltonsa palveluvalikoimaa ja lujittaa johtavaa asemaansa maailmanlaajuisilla merenkulun huoltopalvelumarkkinoilla. Lisäksi kauppa tukee Wärtsilä Services -liiketoiminnan strategiaa, jonka tavoitteena on jatkuvasti kehittää lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjontaa nykyisille asiakassegmenteille. MMI Boiler Managementilla on vahva markkina-asema Kaakkois-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella erityisesti offshore-segmentissä. Yhtiön toimialaan kuuluvat kattiloiden huolto, kunnossapito, korjaus ja asennus laivoilla ja teollisuudessa. Yhtiöllä oli 138 työntekijää.

Heinäkuussa 2012 ilmoitettiin, että Wärtsilä ja Metso Oyj olivat saaneet Euroopan komissiolta hyväksynnän kaupalle, jonka mukaan Wärtsilä myy omistusosuutensa MW Power Oy:stä Metsolle. Wärtsilä myi 31.5.2012 julkistetun sopimuksen mukaisesti 40%:n omistusosuutensa MW Powerista yhteisyrityksen toiselle osakkaalle Metsolle. Kaupan myötä MW Power siirtyi kokonaisuudessaan Metson omistukseen. Wärtsilä ja Metso allekirjoittivat syyskuussa 2008 sopimuksen MW Power -yhteisyrityksen perustamisesta. MW Powerin muodostivat Metson Heat & Power -liiketoiminta ja Wärtsilän Biopower-liiketoiminta.

Wärtsilä ja Guangxi Yuchai Groupin tytäryhtiö Yuchai Marine Power Co. Ltd. (YCMP) allekirjoittivat 20.12.2012 Kiinassa, Zhuhaissa sopimuksen osapuolten tasaosuuksin omistaman yhteisyrityksen perustamisesta keskinopeiden moottorien valmistamiseksi Zhuhai Cityssä, Guangdongin provinssissa. Yhteisyritys palvelee Kiinan jatkuvasti merkittävämmäksi kasvavaa laivanrakennusalaa. Toiminta keskittyy Wärtsilä 20-, Wärtsilä 26- ja Wärtsilä 32 ‑moottorien kokoonpanoon ja koeajoon. Toiminnan on suunniteltu alkavan vuonna 2014. Yhteisyritys edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Wärtsilän ja YCMP:n yhteisyritys on osa Wärtsilän strategiaa, jonka tavoitteita ovat kilpailukyvyn jatkuva vahvistaminen, merkittävien kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen sekä toiminnan lisääminen erikoisalus- ja offshore-segmenteillä maailman suurimmassa laivanrakennusmaassa Kiinassa.

Vuoden 2012 keväällä Wärtsilässä käynnistettiin maailmanlaajuinen organisaation sopeuttamista ja uudistamista koskeva projekti. Rakenteiden ja vastuiden muutokset koskivat pääasiassa Ship Power- ja Industrial Operations -divisioonia. Muutoksen myötä 961 henkilöä siirtyi Industrial Operationsista Ship Power ‑liiketoimintoihin. Muutoksen päätavoitteena on yhtäältä uudistaa organisaatiota siten, että se tukee paremmin yrittäjähenkistä tapaa työskennellä ja johtaa liiketoimintaa, ja toisaalta lisätä toiminnan avoimuutta ja selkeyttää liiketoimintojen vastuita järjestämällä Ship Powerin toiminta globaaleiksi, kokonaisvastuullisiksi liiketoimintalinjoiksi. Industrial Operations -divisioonan nimi muutettiin PowerTechiksi. Yksityiskohtainen siirtymäsuunnitelma saatiin päätökseen syyskuussa, ja uusi organisaatio astui voimaan 1.10.2012.

Henkilöstö

Suoran työllistämisen lisäksi Wärtsilän toimipaikoilla toimi aliurakoitsijoita, joiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus oli 2.878 henkilötyövuotta. Suomen-yksiköissä työskenteli 3.640 työntekijää.

Henkilöstö maittain

W_graafit_FI-45.png

Henkilöstö liiketoiminnoittain

Ship Power -liiketoiminnan henkilöstömäärän kasvu liittyy pääasiassa Hamworthyn yritysostoon.

W_graafit_FI-46.png

Henkilöstö markkina-alueittain

W_graafit_FI-47.png

Toimialojen henkilöstömäärä
Henkilöstömäärä Muutos
Power Plants 932 77
Ship Power 2 139 1 140
Services 11 163 -5
PowerTech 3 811 -280
Muut 842 42
Kokopäiväiset / osapäiväiset työsuhteet

W_graafit_FI-48.png

Toistaiseksi voimassa olevat / määräaikaiset työsuhteet

W_graafit_FI-49.png

Ikärakenne

W_graafit_FI-50.png

Henkilöstön määrä pieneni vuonna 2012 globaalisti yhteensä 336 henkilöllä vuonna 2011 käynnistettyjen paikallisten ja maailmanlaajuisten sopeuttamistoimenpiteiden vuoksi.

Lisäksi osaa päättyneistä määräaikaisista työsuhteista ei jatkettu eikä yhtiön vapaaehtoisesti jättäneiden ja eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden tilalle palkattu uusia työntekijöitä. Samalla Wärtsilä jatkoi rekrytointia kriittisillä osaamisalueilla. Suuri osa avoimista tehtävistä täytettiin wärtsiläläisillä.

Wärtsilä Finland Oy ilmoitti 20.8.2012 aloittavansa polttokennotoimintonsa uudelleenjärjestelyä koskevat yt-neuvottelut. Sopeuttamistoimia koskevat neuvottelut aloitettiin, koska polttokennotoiminta ei Wärtsilän uudistetun tuotekehitysstrategian mukaisesti palvele yrityksen toimintaa tehokkaasti keskipitkällä aikajänteellä. Yt-neuvottelut koskivat alun perin 30 henkilöä. Keväällä 2012 Wärtsilä ryhtyi selvittämään yhdessä ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa mahdollisuuksia toiminnan jatkamisen turvaamiseksi. Uuden yrityksen perustamissopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2012. Wärtsilä on uudessa yrityksessä vähemmistöosakkaana. Yhdeksän työntekijää siirtyy entisestä polttokennotoiminnosta uuden yrityksen palvelukseen.

Wärtsilä julkisti 1.11.2012 suunnitelmansa valmistustoiminnan sopeuttamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi mukautuakseen haastavaan markkinatilanteeseen ja turvatakseen kilpailukykynsä. Suunnitelmiin kuului säätölapapotkurien kokoonpanon ja testauksen siirto Kiinaan ja vaihteistojen kokoonpanon ja testauksen siirto Italiaan. Ryhmä paikallisen propulsiolaitteita valmistavan yrityksen toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä teki Wärtsilälle ostotarjouksen (MBO) yrityksen nykyisestä konekalustosta ja tarjoutui aloittamaan toiminnan Wärtsilän alihankintakonepajana.

Osapuolet sopivat 23.11.2012, että kaupassa edettäisiin ja että uusi yritys aloittaisi toimintansa Wärtsilän toimitiloissa Rubbestadnesetissä tammikuussa 2013. Uusi yritys rekisteröitiin 6.12.2012 nimellä Olvondo Industries AS. Sopimus astuu voimaan 1.1.2013, mistä lähtien 88 Wärtsilän vaihteisto- ja potkurituotannossa työskentelevää henkilöä toimii uuden työnantajan palveluksessa.

Wärtsilän Vaasan toimitusyksikössä aloitettiin neljän viikon määräaikaiset lomautukset 17.12.2012, ja yksikössä tehdään lyhennettyä työviikkoa kesäkuun 2013 loppuun asti. Kevään 2013 aikana työntekijät lomautetaan vielä kahdeksi viikoksi. Lomautukset koskevat yli 700:a henkilöä ja kestävät yksittäisen henkilön kohdalla noin 40 päivää.

Wärtsilän henkilöstömäärä oli 18.887 vuoden 2012 lopussa (17.913).

Henkilöstöjohtaminen vuonna 2012

Wärtsilän henkilöstöstrategian päätavoitteena on tukea konsernin strategioita ja toteuttaa ne kehittämällä yhtiön organisaatiota ja osaamista vastaamaan liiketoiminnan tarpeita. Henkilöstöstrategian tärkeimmät osa-alueet ovat johtajuuden ja johtamiskulttuurin kehittäminen sekä vahvan tuloksentekokulttuurin rakentaminen koko organisaatioon edistämällä työntekijöiden aitoa sitoutumista avoimeen viestintään, rehellisyyteen ja innovointiin perustuvan kulttuurin avulla sekä varmistamalla, että liiketoiminnoilla on käytettävissään riittävästi resursseja sekä osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Tämä merkitsee organisaatiosuunnittelun ja -muutosten tukemista, osaamisen jatkuvaa kehittämistä, vahvempaa tavoitejohtamisprosessia, toimivaa palauteprosessia ja kokonaissuorituksen arviointia sekä hyvästä suorituksesta palkitsemista.

Vuonna 2012 sekä Hamworthyn integrointi että yrittäjyyteen paremmin kannustavaan organisaatioon siirtyminen ovat olleet merkittäviä projekteja ja painopistealueita myös henkilöstötoiminnolle. Näiden globaalien muutosten lisäksi saatiin päätökseen myös monia paikallisia muutosaloitteita.

Wärtsilän henkilöstötoiminto jatkoi yhtenäisten henkilöstöjohtamisen prosessien ja työkalujen sekä yhteisten toimintatapojen kehittämistä yli maa- ja yksikkörajojen. Wärtsilä jatkoi myös investointeja virtuaaliyhteistyön ja -kokoukset mahdollistaviin tekniikoihin. Toimenpiteet ovat tuoneet selviä säästöjä, ja ennen kaikkea ne ovat tehostaneet toimintaa sekä parantaneet työn ja vapaa-ajan tasapainoa vähentämällä matkustamiseen kuluvaa aikaa.

Tavoitejohtaminen

Tavoitejohtamisprosessi tukee Wärtsilää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa jalkauttamalla liiketoimintastrategiat tiimi- sekä yksilötason tavoitteisiin. Jokaisen on tunnettava ja ymmärrettävä Wärtsilän liiketoiminnan strategiset tavoitteet ja ennen kaikkea myös oman yksikkönsä tavoitteet sekä oman työnsä päätavoitteet. Kunkin työntekijän kokonaissuorituksen arviointi kuuluu olennaisena osana tavoitejohtamisprosessiin. Kokonaissuorituksen arviointi otetaan huomioon palkkausta koskevissa päätöksissä suoritusperusteisen palkitsemisen periaatteen mukaisesti.

Oppiminen ja osaamisen kehittäminen

Wärtsilä jatkoi johtamistaitojen kehittämistä monilla alueilla. Linjaesimiehille on kehitetty uusia oppimisratkaisuja, joilla heitä pyritään tukemaan heidän ihmisten johtamiseen liittyvissä tehtävissään. Marraskuussa järjestettiin vuosittainen ylimmän johdon kehittämisohjelma, ja vuonna 2012 järjestettiin yhteensä kuusi muuta globaalia johtamisen kehittämisohjelmaa. Johtamistaidon koulutuspäiviä seurataan säännöllisesti yhtenä HR-tunnuslukuna. Vuoden 2012 aikana kehitettiin ja järjestettiin jatkuvasti uusia koulutusohjelmia myyntiin, projektinjohtamiseen ja teknologiaan liittyvillä ydinosaamisalueilla. Uudet ohjelmat ovat osa koulutustarjontaamme myös vuonna 2013.

Työssäoppiminen, itseoppiminen, mentorointi, valmentava johtaminen ja työkierto sekä tehtävien jakaminen siten, että osaamista voidaan kehittää ja sitä saadaan siirrettyä kokeneilta tekijöiltä nuoremmille, ovat olennainen osa oppimista ja osaamisen kehittämistä Wärtsilässä. Työntekijöille annetaan muodollista lähikoulutusta organisaation kaikilla tasoilla tulokkaiden perehdytyksestä aina yrityksen ylimpään johtoon. Wärtsilässä järjestettiin vuonna 2012 kaikkiaan 62.040 koulutuspäivää, mikä merkitsee keskimäärin 3,4 päivää työntekijää kohti. Luvut kertovat toiminnan laajuudesta. Koulutusohjelmista monet räätälöidään vastaamaan liiketoimintojen strategisia erityistarpeita.

Koulutuspäivät

W_graafit_FI-51.png

Koulutuspäivät henkilöstöryhmittäin jaoteltuna
Päivää/työntekijä 2012 2011 2010 2009 2008
Johto 3,3 3,4 3,2 3,9 2,7
Muut toimihenkilöt 3,9 2,5 2,9 3,8 3,3
Työntekijät 3,0 3,4 3,3 3,5 3,5

Henkilöstön sitouttaminen

Kehityskeskustelujen järjestämisessä jatkui myönteinen suuntaus. Vuonna 2012 kehityskeskustelujen järjestämistä koskeva tavoite koski myös työntekijöitä. Kehityskeskustelut kattoivat vuositasolla globaalisti keskimäärin 84% henkilöstöstä. Henkilöstön yhä vahvempi sitouttaminen viestimällä aktiivisesti strategiasta on ollut yksi kaikkien Wärtsilän yksiköiden päätavoitteista. Eri viestintäaloitteiden myönteinen vaikutus näkyi myös maaliskuussa 2012 järjestetyssä kuudennessa globaalissa MyVoice-työtyytyväisyyskyselyssä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu