Riippumaton varmennusraportti

Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä raportista

Wärtsilä Oyj Abp:n johtokunnalle

Olemme Wärtsilä Oyj Abp:n (myöhemmin Wärtsilä) johtokunnan pyynnöstä suorittaneet rajoite­tun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Wärtsilän raportointi­ajanjaksolta 1.1.-31.12.2012 raportoimat kestävän kehityksen tiedot, jotka on esitetty Wärtsilän sähköisen vuosikertomuksen 2012 yhteydessä.

Rajoitetun varmuuden antavan varmennuksen kohteena olleet tiedot (myöhemmin kestävän kehityksen tiedot) sisältävät ne luvut ja lausumat, jotka on esitetty vuosikertomuksen "Kestävä kehitys"-osiossa ja sen alaosioissa sekä "Liiketoiminta"-osion seuraavissa alaosioissa: "Ship Power ja kestävä kehitys", "Power Plants ja kestävä kehitys" sekä "Services ja kestävä kehitys". Kestävän kehityksen tiedot sisältä­vät myös ne luvut ja lausumat, jotka on esitetty " Kestävän kehityksen varmennus 2012" -merkinnällä varustetuissa Inside Stories -teksteissä, sekä tuotteiden kestävän kehityksen suorituskykyyn liittyvät tiedot, jotka on esitetty erikseen merkityillä sivuilla Wärtsilän verkkosivustolla www.wartsila.com.

Wärtsilän johtokunta vastaa esitetyistä kestävän kehityksen tiedoista, sekä niiden laatimisesta ja esittämisestä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines -ohjeiston 3.0 -ohjeiston mukaisesti. Wärtsilän johto­kunta on hyväksynyt esitetyt kestävän kehityksen tiedot.

Meidän velvollisuutenamme on suorittaa rajoitetun varmuuden antava varmennustoimeksianto ja esittää siinä tehdyn työn perusteella johtopäätökset varmennuksen kohteena olevista kestävän kehityksen tiedoista. Olemme toteuttaneet toimeksiannon The International Auditing and Assurance Standards Boardin antaman kansainvälisen varmennusstandardin (ISAE 3000) "Assurance engagements other than audits or review of historical financial information" mukaisesti. Muun ohessa tämä stan­dardi edellyttää, että toi­meksiannon toteuttaja nou­dattaa Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n ammattieettisiä peri­aatteita riippu­matto­muu­den turvaamiseksi. Varmennusraporttimme on laadittu Wärtsilän kanssa sovittujen toimeksiantoehtojen mukaisesti. Emme vastaa työstämme, raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin Wärtsilälle.

Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeisto.

Toimeksiannon rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon kestävään kehitykseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Esitettyjä kestävän kehityksen tietoja tulee arvioida yhdessä Wärtsilän antamien tietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu käytet­tä­väksi arvioitaessa Wärtsilän suoriutumista määrittelemiensä kestävään kehitykseen liittyvien peri­aatteiden toteuttamisessa. Wärtsilän taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimi­seksi tulee tutustua Wärtsilän tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet

Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko varmen­nus­­toimeksiannon kohteena olleet tiedot olennai­silta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun var­muu­den antava toimeksianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt kestävän kehityksen tiedot, sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asian­mukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksi­annossa yllä mainitut evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia kuin kohtuulli­sen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä annetaan alemman tason var­muus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:

  • Olemme haastatelleet kahta ylimmän johdon edustajaa, vahvistaaksemme ymmärrystämme Wärtsilän kestä­vään kehitykseen liittyvien toimien yhteydestä Wärtsilän liiketoimintastrategiaan ja toimintoihin, sekä kestävälle kehitykselle asetetuista tavoitteista.
  • Olemme arvioineet esitettyjen kestävän kehityksen tietojen keräämiseen ja yhdistelemiseen pääkonttorilla käytet­tyjä tiedonhallinnan prosesseja, tietojärjestelmiä ja käytännön menettelytapoja, sekä tutki­neet niihin liittyviä Wärtsilän sisäisiä dokumentteja.
  • Olemme verranneet esitettyjä kestävän kehityksen tietoja niiden taustalla oleviin toimintaohjeisiin, johtamis- ja raportointijärjestelmiin sekä dokumentointiin.
  • Olemme arvioineet esitettyjen kestävän kehityksen tietojen GRI-raportointiperiaatteiden mukaisuutta.
  • Olemme käyneet läpi esitetyt, varmennustoimeksiannon kohteena olleet kestävän kehityksen tiedot ja väittämät, ja arvioineet tietojen laatua ja laskentarajojen määrittelyä.
  • Olemme arvioineet tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä käymällä läpi tytäryhtiöiltä saadut alkuperäiset numeeriset tiedot sekä testaamalla otospohjaisesti konsernin tietojärjestel­mistä saatuja tietoja.
  • Olemme arvioineet tytäryhtiöiden paikallisia raportointiprosesseja otospohjaisesti suorittamalla yhden toimipaikkakäynnin ja kolme videoneuvottelua kohteisiin, jotka valittiin sekä laadulliset että numeeri­set tiedot huomioivan riskianalyysin perusteella.
Johtopäätökset

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiativen Sustainability Reporting Guidelines 3.0 -ohjeiston mukai­sesti esitetty.

 

Helsinki, 8. helmikuuta 2013

KPMG OY AB

Virpi Halonen                                           Nathalie Clément
KHT                                                        Senior Manager, Advisory

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu