Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan johtaminen

Wärtsilän johtokunta kantaa kokonaisvastuuta yhtiön kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Johtokunta hyväksyy toimintaperiaatteet ja tarkistaa niiden sisällön säännöllisesti. Johtokunta määrittelee kestävän kehityksen tavoitteet ja valvoo asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Toiminnan tuloksellisuutta seurataan sekä johtokunnan että liiketoimintojen johtoryhmien katselmuksissa.

Wärtsilän kestävän kehityksen toiminto vastaa johdon tarvitseman tiedon hankkimisesta, kehittämistarpeiden tunnistamisesta ja kestävän kehityksen ohjelmien koordinoinnista sekä toiminnan ohjeistamisesta. Toiminto on läheisessä yhteistyössä sekä liiketoimintojen että tukifunktioiden kuten henkilöstö-, lakiasiain-, säännöstenmukaisuus-, laatu-, hankinta- ja kiinteistötoimintojen kanssa. Lisäksi toiminto kerää tytäryhtiöiltä kestävää kehitystä koskevat tiedot ja laatii niistä konsernitason yhteenvedon.

Vastuut on määritelty tarkkaan, ja niiden tukena on tarvittava ohjeistus ja koulutus. Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. toimintaperiaatteet, korruption vastaiset periaatteet sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasiat. Wärtsilä seuraa kestävään kehitykseen liittyvän toiminnan tuloksellisuutta hyödyntämällä eri työkalujen ja toimintojen, kuten sisäisten auditointien ja säännöstenmukaisuusprosessien, tuottamaa tietoa.

Vapaaehtoiset sitoumukset

Wärtsilä - UN Global Compact.jpg

Wärtsilä on mukana Sustainable Shipping -aloitteessa ja YK:n Global Compact -aloitteessa. Wärtsilä on myös allekirjoittanut vuonna 2008 sopimuksen, jossa Suomen teollisuus vapaaehtoisesti sitoutuu energiatehokkuuden parantamiseen. Wärtsilä North America Inc. sitoutui vuonna 2003 tulli- ja rajavartiolaitoksen sekä liikemaailman vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen terrorismia vastaan (C-TPAT).

 
Wärtsilän kestävän kehityksen työkalut
Perusperiaatteet Järjestelmät ja prosessit Muut
Visio, missio ja strategia Laatujärjestelmä Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen
Corporate Governance Ympäristöjärjestelmä Johdon katselmukset
Konsernin politiikat ja periaatteet: toimintaperiaatteet, laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka, tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva politiikka, korruption vastainen politiikka, säännöstenmukaisuuden raportointia koskeva politiikka ym. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä Liiketoiminnan kehittämisen työkalut: due diligence, ympäristötutkimukset
Konsernikäsikirja Toimittajahallintajärjestelmä Sidosryhmävuoropuhelu
Toimittajavaatimukset Riskienhallintaprosessi Kestävää kehitystä koskeva raportointi

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu