Toimitusketjun hallinta

Wärtsilä on määritellyt prosessit tavaran- ja palveluntoimittajien valitsemiseksi, vaatimusten määrittelemiseksi ja toimitussuhteen kehittämiseksi. Wärtsilä tarjoaa toimittajilleen molempien osapuolien kilpailukykyä vahvistavaa kumppanuutta. Kumppanuuden edellytys on avoin ja jatkuva vuorovaikutus. Kumppanuusajattelua sovelletaan myös Wärtsilän tutkimus- ja kehitystyössä, jossa toimitaan usein tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja keskeisten toimittajien kanssa.

Wärtsilän toimittajavaatimukset kattavat sekä yleiset asiat että laatuun, tuotekohtaisiin vaatimuksiin, ympäristöasioiden hoitoon, työterveyteen ja työturvallisuuteen, sosiaaliseen vastuuseen ja lainsäädännön noudattamiseen liittyvät näkökohdat. Nämä vaatimukset sisältyvät vakiotoimitussopimuksiin. Vaatimusten noudattamista valvotaan jatkuvasti suorituskykymittareilla ja auditoinneilla. Toimittajien tulee noudattaa asetettuja vaatimuksia saavuttaakseen hyväksytyn toimittajan aseman. Wärtsilän toimittaja-arviointien painopisteet liittyvät toimittajien valintaan, vaatimustenmukaisuuteen ja suorituskyvyn katselmointiin.

Wärtsilä arvioi toimittajiaan ja hoitaa toimittajasuhteitaan toimittajien hallintajärjestelmän avulla. Toimittaja-arviointeja järjestetään säännöllisesti. Toimittaja-arvioinnit jaetaan kolmeen luokkaan, jotka ovat alkutarkastus, auditointi ja katselmus. Alkutarkastus tehdään potentiaalisille uusille toimittajille ennen toimitussuhteen aloittamista. Auditointi tehdään uusille toimittajille ja toimittajille, joiden suorituskyvyssä on havaittu puutteita Wärtsilän vaatimuksiin nähden. Katselmointi suoritetaan poikkeamien havaitsemiseksi ja selvittämiseksi. Toimittajiensa arvioinnissa Wärtsilä keskittyy kriittisiin indikaattoreihin, joissa toimittajilta odotetaan korkeita standardeja ja hyvää suorituskykyä. Niitä ovat asiaankuuluvan lainsäädännön noudattaminen, ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden hoito, prosessikartoitus, riskienhallinta, laatusuunnitelmat ja sosiaalinen vastuu.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu