Wärtsilän kestävän kehityksen painopiste

Wärtsilän kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kuuluu kolme toisiinsa läheisesti liittyvää elementtiä: talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu. Kestävän kehityksen osalta Wärtsilän pääpainopisteet ovat seuraavat:

  • Talous: kannattavuus
  • Ympäristö: ympäristömyötäiset tuotteet ja palvelut
  • Sosiaalinen vastuu: vastuullinen liiketoiminta

Muut tärkeät kestävän kehityksen osa-alueet esitetään kuviossa Wärtsilä ja kestävä kehitys. Wärtsilän ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun strategia esitetään Strategia-osassa. Tärkeimmille kestävän kehityksen osa-alueille asetetaan Wärtsilässä konsernitason tavoitteet. Wärtsilän tärkeimmät tuotteiden suorituskykytavoitteet liittyvät tätä nykyä kestäviin laiva- ja voimalaratkaisuihin. Keskeiset Wärtsilän toiminnalle asetetut kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen ja tapaturmien eliminoimiseen.

Kestävän kehityksen näkökulmasta Wärtsilälle merkittävimmät ympäristökysymykset liittyvät tuotteisiin. Wärtsilän tuotteiden käyttö vaikuttaa ympäristöön sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Muiden kestävän kehityksen näkökohtien osalta toiminnallamme on lähinnä paikallisia vaikutuksia.

Kestävän kehityksen vaikutusalueet   Paikallisesti     Koko maailma  
Taloudellinen vastuu
x
 
Ympäristövastuu    
- tuotteisiin liittyvä
x
x
- toimintaan liittyvä
x
 
Sosiaalinen vastuu
x
 


Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu tarkoittaa osakkeenomistajien odotusten täyttämistä ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämistä. Tämä edellyttää yritykseltä kannattavaa ja kilpailukykyistä toimintaa. Tuotamme sidosryhmillemme taloudellista lisäarvoa, minkä lisäksi taloudelliseen vastuuseen kuuluu hyvinvoinnin edistäminen niillä paikkakunnilla, joilla yhtiö toimii. Hyvä taloudellinen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen elementeille ja turvaa yrityksen toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Ympäristövastuu

Ympäristönsuojelu edellyttää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja ympäristön ehdoilla toimimista. Ilman, maaperän ja vesien suojelu, ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ovat keskeisiä tavoitteita, liittyivätpä ne Wärtsilän omiin toimintoihin tai valmistamiemme tuotteiden käyttöön. Ympäristövastuu edellyttää myös tuotteiden elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten tunnistamista sekä kielteisten vaikutusten lieventämistä ennakoivan tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta.

Ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen on sekä haaste että mahdollisuus. Wärtsilän toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti sertifioitujen ympäristöjärjestelmien avulla. Ympäristöasioiden voimakas painottaminen tutkimuksessa ja tuotekehityksessä vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. Ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat lisäävät ympäristömyötäisten tuotteiden kysyntää.

Sosiaalinen vastuu

Vastuulliseen yritystoimintaan kuuluu hyvien toimintatapojen noudattaminen sidosryhmäsuhteissa. Se edellyttää jatkuvaa yhteistyötä toimittajien, yhteistyökumppaneiden sekä paikallisyhteisöjen kanssa.

Wärtsilän toimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittävät reunaehdot liiketoiminnalle ja sen kehittämiselle yhtiön strategian mukaisesti. Vastuulliseen yritystoimintaan sisältyvät keskeisesti myös turvallisen työympäristön ja toimintatapojen kehittäminen sekä henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen.

Näin ylläpidetään henkilöstön työkykyä, tehostetaan toimintaa ja lisätään Wärtsilän kiinnostavuutta työnantajana. Tuoteturvallisuus on vastuullisuutta sekä asiakkaita että omaa henkilöstöä kohtaan.

Turvallisuusvaatimusten täyttämisen lisäksi tuoteturvallisuuteen kuuluvat olennaisesti tuotetuki ja koulutus. Tuloksellinen yhteiskuntavastuun kantaminen edellyttää toimivaa konsernin sisäistä yhteistyötä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu