Yhteenveto Wärtsilän tuotteiden ja ratkaisujen ympäristönäkökohdista

Ympäristönäkökohta ja tuoteYmpäristövaikutus ja komponenttiWärtsilän ratkaisuAsiakkaan vaikuttamismahdollisuudet
Päästöt ilmaan Ilman saastuttaminen    
Moottorit ja voimalat Ilmaston lämpeneminen: hiilidioksidi (CO2) Moottorin hyötysuhteen nosto, monipolttoaine-
moottorit
 • Polttoaineen vaihto
 • Vähärikkisemmän polttoaineen käyttö
 • Investointi sekundääriseen puhdistuslaitteistoon
 • Suunnitelmallinen/optimoitu huolto ja oikea käyttötapa
Happamoituminen: rikin oksidit (SOx) Moottorin hyötysuhteen nosto, rikkipesurit, useat rikin poistoteknologiat, monipolttoaine-
moottorit
Happamoituminen, rehevöityminen, alailmakehän otsonin muodostuminen: typen oksidit (NOx) Low NOx -poltto, ilmankosteutustekniikat, SCR-katalysaattorit, monipolttoainemoottorit
Terveysvaikutukset ihmisille, visuaalinen haitta: hiukkaset, savu Palamistapahtuman optimointi, yhteispaineruiskutus, sähkösuodatin, rikkipesurit
Huonontaa keuhkojen hapensidontakykyä: hiilimonoksidi (CO) Ruiskutuksen, puristuksen ja palotilan muodon optimointi, hapetuskatalysaattori (kaasumoottori)
Ilmaston lämpeneminen (CH4), alailmakehän otsonin muodostuminen, osa yhdisteistä karsinogeenisiä: hiilivedyt (THC, VOC) Kaasumoottorissa hapetuskatalysaattori VOC-päästöille, palamisprosessin optimointi
Pumppujärjestelmät Päästöt dieselmoottorikäyttöisistä palonsammutusjärjestelmistä Ympäristömyötäisen voimanlähteen valinta
Raaka-aineiden kulutus Luonnonvarojen käyttö    
Moottorit Valurauta, seos- ja rakenneteräs, alumiiniseokset. Moottorin merkittävimmät alkuaineet: Fe 90,8%, Al 2,7%, C 2,2% Tuotteiden pitkäikäisyys, kierrätysmateriaalin käyttö, materiaalitehokkuus, automaattisuodatin, moottoreiden modernisointi, komponenttien kunnostus ja uusiokäyttö
 • Suunnitelmallinen / optimoitu huolto ja oikea käyttötapa
 • Henkilökunnan koulutus
 • Kunnostettujen komponenttien käyttö
 • Komponenttien kierrätys
 • Katalyyttien kierrätys
 • Prosessiparametrien optimointi

 

Propulsiojärjestelmät ja tiivisteet Metallit, pronssi, kumi. Propulsiojärjestelmän merkittävimmät alkuaineet: Cu 80,1%, Al 9,3%, Ni 4,9% Tuotteiden pitkäikäisyys, kierrätysmateriaalin käyttö, materiaalitehokkuus
Voimalat Useat eri materiaalit, kuten teräs, betoni, eristemateriaalit, vesi Esivalmistetut moduulit, materiaalitehokkuus
Sekundääriset puhdistuslaitteistot Rakenne- ja seosteräs, erityyppiset katalyyttimateriaalit, reagenssit (esim. ammoniakki, urea), vesi Primääriteknologioiden kehittäminen, sekundääristen puhdistusteknologioiden kehittäminen
Pumppujärjestelmät Nikkeli, alumiini, pronssi ja ruostumattomat teräkset Tuotteiden pitkäikäisyys, kierrätysmetallit
Öljy- ja kaasujärjestelmät Useat eri materiaalit, kuten teräs, eristemateriaalit, valurauta, seosteräkset Kierrätysmateriaalien käyttö, materiaalitehokkuus, uudet teknologiat
Polttoaineiden ja voiteluöljyjen käyttö Luonnonvarojen käyttö    
Moottorit ja voimalat Nestemäiset öljypohjaiset polttoaineet (esim. LFO, HFO, jalostamojäännökset), kaasumaiset polttoaineet (esim. LNG, NG, CNG) ja biopolttoaineet (esim. rypsi- ja palmuöljy, biomassat), voiteluöljy Energiatehokkuuden parantaminen, voiteluöljyn kulutuksen pienentäminen, monipolttoaine-
moottorit, biopolttoaineiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntäminen energiantuotannossa
 • Suunnitelmallinen / optimoitu huolto ja oikea käyttötapa
 • Henkilökunnan koulutus
 • Ympäristömyötäisten polttoaineiden käyttö
 • Ympäristömyötäisten voiteluöljyjen käyttö
 • Ympäristömyötäisten tiivisteiden käyttö

 

Propulsiojärjestelmät Voiteluöljy, hydrauliikkaöljy Laivojen kokonaishyötysuhteen parantaminen, voiteluöljyn käyttöiän pidentäminen ja kulutuksen pienentäminen, öljyvuotojen ehkäisy
Pumppujärjestelmät Dieselöljy, voiteluöljy, hydrauliikkaöljy Ympäristömyötäisten ratkaisujen valinta käyttämällä oikeanlaisen ympäristöpainotuksen omaavia avaintoimittajia
Öljy- ja kaasujärjestelmät Voiteluöljy, hydrauliikkaöljy, kemikaalit Ympäristömyötäisten ratkaisujen valinta käyttämällä oikeanlaisen ympäristöpainotuksen omaavia avaintoimittajia
Kiinteät ja nestemäiset jätteet Jätemäärän lisääntyminen kaatopaikalla    
Moottorit Käytetty voiteluöljy, suodattimet ja varaosat, öljyjäte Materiaalien kierrätettävyys ja käytön optimointi, automaatti-
suodattimet, pitkät huoltovälit, komponenttien kunnostus, polttoaineen kulutuksen vähentäminen
 • Suunnitelmallinen / optimoitu huolto ja oikea käyttötapa
 • Henkilökunnan koulutus
 • Asianmukainen jätteiden hävitys
 • Selvitykset lopputuotteen jälleenhyödyntämis-mahdollisuuksista
 • Prosessiparametrien optimointi
Voimalat Rakennusjäte, tuhka, jätevesi, öljyjäte, toimistojäte Esivalmistetut asennusvalmiit moduulit
Sekundääriset puhdistuslaitteistot Savukaasun puhdistuksen lopputuotteet ja katalyytit Selvitykset lopputuotteen hyödyntämis-
mahdollisuuksista, kuivien primääriteknologien kehittäminen
Pumppujärjestelmät Käytetty voiteluöljy, varaosat Kierrätysmateriaalien käyttö ja käytön optimointi
Öljy- ja kaasujärjestelmät Suodattimet, öljyjäte, jätevesi (merivesijäähdytys) Huuhtoutuvien jätevesisuodattimien sekä kierrätettävien materiaalien käyttö
Melu ja värinät Viihtyvyyshaitta    
Moottorit ja voimalat Rakennemelu, savukaasumelu, ilmamelu Tehokkaat meluntorjuntaratkaisut ja vaimennusjärjestelmät, kuten seinärakenne ja melua tuottavien kohteiden uudelleensijoittelu
 • Laitteiston suunnitelmallinen huolto ja oikea käyttötapa
Pumppujärjestelmät Rakennemelu ja ilmamelu Tehokas hydraulinen suunnittelu sekä voimanlähteen valinta
Lämpöpäästöt Ilmakehän lämpeneminen    
Moottorit ja voimalat Pakokaasujen hukkalämpö Lämmöntalteenottojärjestelmät
 • Prosessiparametrien optimointi

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu