Wärtsilän tavoitteet kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen vähentämiseksi

Tavoite Aikataulu Tilanne
Absoluuttisen energiankulutuksen (GWh) vähentäminen vähintään 10%:lla vuoden 2005 keskikulutuksesta vuoteen 2016 mennessä. 2016 Wärtsilän energia-auditointiohjelman toinen vaihe jatkui vuonna 2012. Energia-auditointeja tehtiin Ranskassa, Norjassa, Singaporessa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. Energia-auditoinneissa tunnistetaan mahdollisuuksia sekä säästää energiaa että tehostaa energian käyttöä. Vuonna 2012 Wärtsilä aloitti energiakatsaukset auditointien ulkopuolelle jäävien yritysten energiansäästömahdollisuuksien tunnistamiseksi. Energiakatsaukset tullaan tekemään vuosien 2012-2014 aikana ja energiansäästötoimenpiteitä seurataan vuosittain. Vuoteen 2012 mennessä energiasäästöjä on kertynyt 19,9 GWh, joka on noin 42% lopullisesta tavoitteesta.
Ratkaisujen luominen nestemäisten polttoaineinfrastruktuurien korvaamiseksi piene kokoluokan LNG-teknologialla. 2015 Wärtsilä Oil and Gas (Hamworthy Asker) toimitti useita uudelleenkaasuttamisyksiköitä maalla oleviin sekä kelluviin tuontiterminaaleihin. Yhdistämällä Wärtsilä Oil and Gas:n teknologian ja yrityksen tietotaidon lämmitysvoimaloista pystymme nyt tarjoamaan täysin yhdistetyn LNG:n vastaanottoterminaalin ja voimalaratkaisun. Uudelleenkaasutuksen, höyrystyneen kaasun käsittelyn, sekä lämmön- ja sähköntuotannon yhtistäminen luo ainutlaatuisen kombinaation, joka tarjoaa erinomaisen taloudellisuuden sekä korkean hyötysuhteen.Esimerkkejä Hamworthyn osaamisalueilta ovat seuraavat toimitetut laitokset: pienikokoinen Sköldvikiin (Gasum) vuonna 2010 toimitettu nesteyttämislaitos ja keskikokoinen Kollnesiin (Gasnor) vuonna 2007 toimitettu LNG-laitos.Meneillään oleva biokaasun nesteytyslaitos -projekti tulee tuottamaan biokaasua linja-autoihin Oslossa. Laitoksen avulla diesel voidaan korvata 135:ssä linja-autossa, ja näin vähentää CO2- päästöjä  jopa 10.000 tonnia vuodessa.
Edellytysten luominen päästövähennyksille kaasukonversioiden avulla. 2015 Vuodesta 2004 lähtien Wärtsilä on toteuttanut kaasukonversioita yli 20:een voimalaan sekä yhteen alukseen, yhteensä 780 MW.
Vuonna 2012 Wärtsilä toimitti yhden 110 MW:n kaasukonversion voimalaan, ja kahden voimalan, yhteensä 75 MW, kaasukonversiot on meneillään.
Yksikiertoisten voimaloiden ja kombivoimaloiden kokonaissähköhyötysuhteen parantaminen syklisessä käytössä. 2015 Wärtsilä on jatkanut moottorien nopeiden käynnistys- ja sammutusominaisuuksien kehittämistä. Merkittävää kehitystä on saavutettu sekä käynnistys- että sammutusajoissa, ja siten myös parannettu syklistä hyötysuhdetta sekä yksikiertoisessa että kombivoimalakäytössä. Wärtsilä on myös kehittänyt konsepteja minimoimaan ympäristövaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia vuosikohtaisien käyttösyklien määrästä. Tämä on saavutettu minimoimalla valmiustilan energiankulutus uusia teknologiota käyttämällä ja parannetuilla moottorin ohjausjärjestelmillä. Lisäksi merkittävää kehitystä on saavutettu kuorman otossa ja laskussa, mahdollistaen optimaalisen polttoaineen kulutuksen tilapäisillä kuormilla, sekä mahdollisimman korkeat tulot reservimarkkinoilla..
Dynaamisten sähkövoimamarkkinoiden kehitykseen vaikuttaminen uusiutuvien energianlähteiden laajamittaisen käytön edistämiseksi. 2015 Wärtsilä on osallistunut useisiin tutkimuksiin, joissa on arvioitu joustavuuden arvoa sähkövoimajärjestelmille. Wärtsilä on myös arvioinut useita sähkömarkkinamalleja ja niiden kykyä turvata riittävä joustavuus sähkövoimajärjestelmissä. Wärtsilä on käynyt aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa liittyen dynaamisiin sähkövoimamarkkinoihin.
Sähköpropulsion tehohäviöiden vähentäminen 3-5%:lla keskijännitejärjestelmien avulla. 2015 Kehitystyö etenee suunnitellusti. Ratkaisun on tarkoitus olla valmiina asiakastoimituksia varten vuoden 2014 alkupuolella.
Laivakoneiden hyötysuhdetta parantavien tehonhallintaratkaisujen kehittäminen eri alustyypeille. 2012 Wärtsilä 3C on saatavilla asiakkaille. Myös optimointialusta on saatavilla ja se on pilottivaiheessa. Optimointialustat mahdollistavat aluksen tietojen saatavuuden maalla. Saatavilla ovat myös sekä propulsiohyötysuhteen mittaus että ekonometri. Järjestelmä opastaa optimaaliseen voimantuotantoon matkan aikana. Trimmauksen optimointi on saatavilla 3C:n yhteydessä.
Kehitetään 10 uutta Wärtsilä Optimiser -ratkaisua, joiden avulla asiakkaat voivat optimoida laitoksensa koko elinkaaren aikaista suorituskykyä. 2015 Kehitystyön I-vaihe saavutettiin vuoden 2012 kolmannella kvartaalilla ja tuonti kaupallisille markkinoille alkaa vuoden 2013 ensimmäisessä kvartaalissa.
Useita ratkaisuja, jotka mahdollistavat säästöjä käyttökustannuksissa, on kehitetty. Lisäksi on kehitetty ratkaisuja, jotka parantavat Wärtsilän ennakoivan huollon kykyä sekä käytettävyyttä.
Kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään 3% parantamalla moottoreiden hyötysuhdetta. 2015 Teknologiaa kehitetään ja ensimmäiset tutkimukset osoittavat positiivisista kehitystä.
Kaasutuotevalikoiman laajentaminen. 2015 Ensimmäiset LNGPac toimitukset uuteen alukseen (Viking Grace). Kontteja käyttävä LNGPac-malli olemassa. LNGPac myyty kuuteen installaatioon.
LNG-käyttöisten offshore-huoltoalusten yleistymisen edistäminen. 2015 Wärtsilä sai tilauksen toimittaa LNG-propulsiolaitteisto kolmeen edistykselliseen offshore-huoltoalukseen. Alukset tulevat toimimaan Meksikonlahdella. Wärtsilä sai tilauksen toimittaa laivasuunnittelun ja integroidut konesovellukset kahteen edistykselliseen LNG:tä käyttävään offshore-huoltoalukseen Pohjanmerelle. Kaikissa näissä viidessä LNG-käyttöisten offshore-huoltoalusten tilauksissa Wärtsilä toimittaa LNG-varastosäiliön ja kaasunkäsittelyjärjestelmän. Hamworthyn yrityskaupan kautta Wärtsilä vahvisti merkittävästi toimintakykyjään tällä alalla.
LNG-sovellusten laajentaminen nykyisistä alustyypeistä ja alusten LNG-konversioiden edistäminen. 2015 Sovelluksia myyty viiteen uuteen kaasukäyttöiseen alustyyppiin. Wärtsilä sai seuraavat tilaukset:
  • Monipolttoainemoottori 200 bruttotonnin luotsialukseen Koreaan
  • Täysi propulsiopaketti LNG-tankkeriin, joka tulee toimimaan pääasiassa Pohjanmerellä ja Itämerellä
  • Ensimmäiset LNG-käyttöiset hinaajat Kiinan rannikolle
  • Monipolttoainemoottorit rannikkovartioston alukseen (laivasto), joka tulee toimimaan Itämerellä
  • Monipolttoainemoottorit sisävesialukseen, joka tulee toimimaan Hollannin, Saksan, Sveitsin, Belgian ja Ranskan sisävesialueilla
Ympäristösuorituskykyyn ja energiatehokkuuteen liittyvien konsultointiprojektien toteuttaminen: 10 projektia. 2015 Vuonna 2012 Wärtsilä on keskittynyt enimmäkseen ilman ja veden pilaantumista vähentäviin konsultointiprojekteihin. Wärtsilä on toteuttanut seitsemän konsultointiprojektia. Tyypillisesti konsultointitoiminta koostuu seuraavista osa-alueista: laivan tarkastus paikan päällä; ehdotus teknologioista ja tarkoista kokoonpanoista halutun päästövähennyksen saavuttamiseksi; taloudelliset laskelmat; piirustukset ja kaaviot, joissa esitetään tarpeelliset laivan modifikaatiot sekä periaatteet laitteiston asennukselle alukseen.


Yllä esitettyjen tavoitteiden lisäksi Wärtsilä on asettanut ympäristötuotteilleen sisäisiä myyntitavoitteita.

 

Wärtsilän tavoitteet veteen joutuvien päästöjen vähentämiseksi
Tavoite

Aikataulu

Tilanne
Kuivajärjestelmien jatkokehitys tehokkaisiin kombivoimaloihin. 2015 Kuivajärjestelmiä tehokkaisiin kombivoimaloihin on kehitetty lupaavin tuloksin. Kattavan tutkimustyön tuloksena on jätetty patenttihakemus. Ratkaisussa pyritään ympäristövaikutuksien minimointiin polttoaineen ja veden kulutusta vähentämällä. Uusi sovellus on, johtuen sen yhteisestä jäähdytysjärjestelmästä koko laitokselle, erittäin joustava ja hyvä hyötysuhteeltaan, etenkin osakuormalla, ja vaihtelevat ympäristöolosuhteet vaikuttavat siihen erittäin vähän.

Wärtsilän tavoitteet kokonaistulosten parantamiseksi
Target Schedule Status
Green Passport -dokumentointi kaikille Ship Power -tuotteille. 2012 Tavoite on saavutettu vuonna 2011. Wärtsilä pystyy toimittamaan Green Passport -dokumentit kaikille tuoteperheensä tuotteilleen.
Kolmen elinkaariarvioinnin tekeminen. 2015 Arvioitiin potentiaaliset tuoteryhmät, joille elinkaariarviointi voidaan tehdä. Ensimmäinen elinkaariarviointi aloitetaan vuonna 2013.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu