Konsernijohtajan katsaus

Hyvät osakkeenomistajat,

2012 oli Wärtsilälle isojen tapahtumien vuosi. Vuoden aikana saatettiin päätökseen Hamworthyn osto, joka on yhtiön kaikkien aikojen isoin yrityskauppa. Hankinta tukee kasvustrategiaamme meriteollisuuden kaasu-, offshore- ja ympäristöratkaisujen markkinoilla, ja Hamworthy on saavuttanut hyviä tuloksia integroituessaan vähitellen Ship Power -liiketoimintaamme. Power Plants -liiketoiminta sai vuonna 2012 kaikkien aikojen isoimmat tilauksensa: Azerbaidžaniin rakennettava 384 MW:n voimalaitos ja heti perään 573 MW:n tilaus Jordaniaan. Myös Services-liiketoiminnan osalta voin ilokseni kertoa, että liikevaihto palasi kasvuun ja nousi ennätystasolle. Kaikkien kolmen liiketoiminnon myönteisen kehityksen ja Hamworthyn oston myötä liikevaihtomme kasvoi 12%. Samaan aikaan kannattavuus pysyi vakaana, 10,9%:ssa.

Power Plant -liiketoiminnan tilauskertymä pysyi vakaana ja laski vain 5%, kun markkinat yleisesti ottaen supistuivat noin 30-40%. Kehittyvillä markkinoilla jatkettiin talouskasvun tukemana investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin. Makrotalouden epävarmuus kuitenkin viivästyttää investointipäätöksiä voimantuotannon kokonaismarkkinoilla. Polttoainejoustavien ratkaisujemme kysyntä pysyi vahvana maakaasun käyttöön siirtyvillä markkinoilla. 74% tilauksistamme on tätä nykyä kaasu- tai monipolttoainemoottoreita. Suurtilausten lisääntyessä Wärtsilästä on tullut yhä vakavammin otettava voimalaitostoimittaja aina 500 MW:n laitoskapasiteettiin saakka.

Ship Powerin markkinoista perinteinen kauppalaivasegmentti on yhä vaikeuksissa ylikapasiteetin takia, minkä seurauksena laivatilausten määrä putosi maailmanlaajuisesti 35% edellisvuodesta. Vaikka markkinatilanne yleisesti ottaen on heikko, Wärtsilä Ship Power teki vahvaa tulosta ja kasvatti tilauskertymäänsä 45%. Asemamme on hyvä kasvavilla offshore-markkinoilla, eikä vähiten Brasiliassa, josta saimme useita tärkeitä tilauksia. Kiinnostus merenkulun kaasuratkaisuihin pysyi voimakkaana, ja saadut tilaukset ovat osoitus johtavasta markkina-asemastamme monipolttoaineratkaisuissa. Wärtsilältä tilattiin Ship Powerin strategian mukaisesti useita merkittäviä kokonaisratkaisuja, jotka sisältävät laivasuunnittelun, propulsiolaitteet, automaation ja muut tarvittavat laitteet. Strategisesti merkittäviä tilauksia saatiin ympäristöratkaisuissa, esimerkiksi ensimmäiset tilaukset painolastiveden käsittelyjärjestelmistä ja useita rikkipesuritilauksia.

Meriteollisuuden ylikapasiteetti ja alhaiset rahtihinnat ovat vaikuttaneet Services-liiketoiminnan asiakaskuntaan, ja maailman kauppalaivaston käyttöaste on ollut historiallisen heikko. Kolmen tasaisen vuoden jälkeen saavutettu 5%:n kasvu on näissä vaikeissa oloissa hieno saavutus. Kasvua ruokki toisaalta laaja palvelutarjontamme, joka tähtää asiakkaan operatiivisten kustannusten alentamiseen ja kaluston käytettävyyden parantamiseen, ja toisaalta voimalaitosten asennetun moottorikannan kasvu. Wärtsilä allekirjoitti vuonna 2012 merkittäviä voimaloiden palvelusopimuksia Jordaniassa, Keniassa, Itä-Timorissa, Etelä-Afrikassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Wärtsilä solmi palvelusopimukset myös Princess Cruise Lines Ltd:n ja Prestige Cruise Holdings, Inc:n kanssa.

Wärtsilä panosti vuonna 2012 enemmän kuin koskaan aiemmin teknologian kehittämiseen: konsernin T&K-menot olivat 188 miljoonaa euroa. Pääpaino oli tiukentuneita ympäristömääräyksiä vastaavan teknologian ja tuotteiden kehittämisessä sekä asiakkaiden toiminnan kannattavuutta vahvistavissa tuotteissa ja ratkaisuissa. Monipuolinen teknologiamme, erikoistuneet palvelut ja jatkuva T&K-panostuksemme antavat meille hyvät edellytykset vähentää päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta. Energiantuotanto maalla ja merellä on erittäin vastuunalaista toimintaa, joten tehokkuus, luotettavuus ja kestävät liiketavat ovat meille erittäin tärkeitä arvoja. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneita tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta ja sen ihmisoikeus-, työoikeus-, ympäristö- ja antikorruptioperiaatteita.

35% maailman laivoista rakennetaan nykyisin Kiinassa. Vahvistaakseen läsnäoloaan tärkeillä Kiinan laivanrakennusmarkkinoilla Wärtsilä allekirjoitti Yuchai Marine Power Co. Ltd:n kanssa sopimuksen keskinopeita merimoottoreita valmistavan yhteisyrityksen perustamisesta. Lisäksi jo toimiva, apumoottoreita valmistava kiinalainen yhteisyritys aikoo laajentaa tuotantokapasiteettiaan.

Strateginen tavoitteemme on olla kansainvälisesti johtava merenkulun ja valikoitujen energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Näemme kaasu- ja monipolttoaineteknologiaan perustuvassa voimantuotannossa yhä kasvumahdollisuuksia niin voimala- kuin merenkulkumarkkinoilla. Lisäksi haemme kasvua ympäristöratkaisuista, esimerkiksi rikkipesureista ja painolastiveden käsittelyjärjestelmistä, missä alueellisten ja maailmanlaajuisten ympäristövaatimusten viimeaikainen kehitys antaa meille vetoapua. Hamworthyn hankinta tukee kasvustrategiaamme, ja tavoitteemme on kaksinkertaistaa pumppu- ja kaasuratkaisujen sekä ympäristöratkaisujen liikevaihto lähimmän viiden vuoden kuluessa. Hamworthyn integrointi on sujunut hyvin, ja yhtiön vahva tuloskunto on ollut myönteinen yllätys.

Vahvuuksiamme ovat teknologiajohtajuus, eritoten kaasu- ja monipolttoainemoottoreiden tekniikassa ja ympäristöratkaisuissa, sekä integroitu tuote- ja palvelutarjonta. Pidämme yllä tiiviitä ja pitkäjänteisiä asiakassuhteita, ja ylivoimainen maailmanlaajuinen läsnäolo auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme, joista moni toimii tällä hetkellä erittäin haastavissa olosuhteissa. Kilpailu- ja palvelukykyämme pyrittiin vahvistamaan entisestään muuttamalla Ship Powerin ja Wärtsilä Industrial Operationsin organisaatiorakennetta. Tavoitteena oli korostaa toiminnan yrittäjähenkisyyttä yhdistämällä toiminnot tutkimus- ja kehitystyöstä valmistukseen ja myyntiin saakka samaan organisaatioon. Muutos lisää entisestään toimintamme joustavuutta ja varmistaa nopean päätöksenteon; molemmat ovat edellytyksiä asiakkaiden vaatimusten täyttämiselle ja tiukentuvassa kilpailussa menestymiselle.

Näkymämme vuodelle 2013 ovat talouden yhä jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta vakaat. Odotamme kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin perustuvien voimantuotannon markkinoiden pysyvän yleisesti ottaen samankaltaisina kuin 2012. Painopisteen odotetaan pysyvän kehittyvillä markkinoilla. Laivanrakennusmarkkinoiden yleisnäkymiin suhtaudumme varauksella, mutta offshore- ja erikoisalusmarkkinoilta odotamme edelleen vilkasta toimintaa. Huoltomarkkinoiden näkymät pysyvät vakaina, ja asennetun voimalaitoskapasiteetin hyvä kehitys kompensoi merenkulun huollon heikompia näkymiä. Aiomme edelleen tarttua päättäväisesti markkinoillamme tarjoutuviin kasvumahdollisuuksiin pitäen samaan aikaan kiinni vakaasta kannattavuudesta.

Suuri kiitos kuuluu asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet meihin näinä vaikeina aikoina. Haluan myös kiittää henkilöstöämme asiakkaidemme sitoutuneesta palvelemisesta ympäri maailmaa sekä sisäisille integraatio-ohjelmille ja uudelleenjärjestelyille annetusta tuesta. Olen erittäin kiitollinen osakkeenomistajillemme mielenkiinnosta meitä kohtaan sekä tulevaisuuden mahdollisuuksillemme osoitetusta luottamuksesta.

Björn - nimmari.JPG

Björn Rosengren

Konsernijohtaja

Avainluvut
MEUR 2012 Q4 / 2012 Q3 / 2012 Q2 / 2012 Q1 / 2012 2011 2010
Liikevaihto 4 725 1 533 1 087 1 099 1 005 4 209 4 553
Power Plants 1 498 568 304 353 272 1 365 1 525
Ship Power 1 301 426 339 298 238 1 022 1 201
Services 1 908 531 435 449 492 1 816 1 823
Poistot ja alaskirjaukset -139 -38 -33 -35 -33 -113 -116
Liiketulos1 515 186 113 113 102 469 487
Liiketulos1, % 10,9 12,2 10,4 10,3 10,1 11,1 10,7
Tulos ennen veroja 452 161 99 98 93 429 548
Tulos/osake, EUR 1,72 0,62 0,38 0,38 0,33 1,44 1,96
Taseen loppusumma 5 038 5 038 4 920 4 860 4 807 4 600 4 696
Korolliset velat, brutto 794 794 899 942 858 652 628
Rahavarat 225 225 199 148 242 592 776
ROI % 20,1 - - - - 20,4 26,0
Velkaantumisaste 0,31 0,31 0,41 0,49 0,40 0,04 -0,09
Tilauskanta kauden lopussa 4 492 4 492 4 724 4 515 4 409 4 007 3 795
Tilauskertymä 4 940 1 357 1 275 1 198 1 109 4 516 4 005
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa 6 454 - - - - 4 402 5 631
Henkilöstö, lukumäärä kauden lopussa 18 887 18 887 18 961 19 161 19 073 17 913 17 528
1 Luvut on esitetty ennen kertaluonteisia eriä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu