Power Plants ja kestävä kehitys

Wärtsilä Power Plants osallistuu kestävien energiajärjestelmien kehittämiseen hyväksi todetuilla, markkinoiden vaihteleviin tarpeisiin optimoiduilla ratkaisuilla.

Kestävämmän energiainfrastruktuurin kehityksen taustalla vaikuttavat ilmastopolitiikka, energian saatavuus ja taloudelliset tekijät. Hiili-intensiivisiä energianlähteitä korvataan vähähiilisillä polttoaineilla, kuten maakaasulla ja uusiutuvilla energiaratkaisuilla, ja energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä tuetaan, ja niitä edellyttäviä lakeja säädetään kaikilla tasoilla. Suuntaus on maailmanlaajuinen, vaikka lyhyen aikavälin toimenpiteet saattavat vaihdella alueittain.

Wärtsilä on sitoutunut kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan ja on siksi omaksunut aktiivisen roolin markkinoilla ja ratkaisujen kehittämisessä. Wärtsilä neuvoo kansallisia päättäjiä energiamarkkinoiden muutoksia sekä teknisiä ja kaupallisia standardeja koskevissa asioissa ja edistää näin siirtymistä kestävämpiin voimantuotantojärjestelmiin. Wärtsilä pyrkii tulevaisuudessakin ymmärtämään syvällisesti markkinoiden vaatimuksia ja kehittämään ratkaisujaan siten, että ne osaltaan tehostavat eri alueiden voimantuotantojärjestelmien suorituskykyä.

Wärtsilän energiaratkaisuissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla joustavuus, korkea hyötysuhde ja pienet päästöt. Mahdollisuus käyttää tehokkaasti monia eri polttoaineita, myös biopolttoaineita, auttaa vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä. Wärtsilän Smart Power Generation -teknologia antaa mahdollisuuden kehittää luotettavaa ja kestävää kehitystä tukevaa energiainfrastruktuuria.

Kohti kestävämpiä voimantuotantojärjestelmiä

Ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi on vähennettävä hiileen perustuvaa voimantuotantoa merkittävästi ja lisättävä huomattavasti vähähiilistä voimantuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkoenergian sekä maakaasuun perustuvien voimaloiden käyttöä. Uudenaikaisissa voimantuotantojärjestelmissä suurin osa sähköstä tuotetaan vastaisuudessa tuuli- ja aurinkovoimalla, kun taas lämpövoimalaitoksia käytetään yhä useammin vain järjestelmän tasapainottamiseen ja varavoimana.

Uusiutuvan energiantuotannon vaihtelevuuden vuoksi varavoima- ja tasapainotuskapasiteetin on oltava joustavaa ja dynaamista. Aiemmin voimantuotantojärjestelmät suunniteltiin eri tarkoitukseen. Tarvittavan joustavan kapasiteetin varmistamiseksi järjestelmään on lisättävä uusia voimaloita, joiden joustavuus perustuu kolmeen ominaisuuteen: käytön joustavuuteen, energiatehokkuuteen ja polttoainejoustavuuteen.

Käytön joustavuutta tarvitaan, jotta voidaan reagoida tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon nopeisiin muutoksiin. Voimaloilla on oltava muun muassa seuraavat ominaisuudet:

 • mahdollisuus laitosten nopeaan ja usein toistuvaan käynnistykseen ja pysäytykseen laitteiden kulumatta
 • syklinen käyttö nopeine kapasiteetin nostoineen ja laskuineen
 • korkea hyötysuhde sekä täydellä että osakuormalla
 • laaja kuormitusalue
 • pienet CO2-päästöt.

Energiatehokkuuden ansiosta sähköntuotantoon tarvitaan entistä vähemmän polttoainetta. Alhaisempi polttoaineen kulutus vähentää voimantuotannon CO2-päästöjä.

Polttoainejoustavuus mahdollistaa siirtymisen kestävämpiin polttoaineisiin sitten, kun niitä on saatavissa. Tämä on yhä tärkeämpää investoitaessa uuteen voimantuotantokapasiteettiin, jotta voimalaitos ei ole sidottu käyttämään jotakin tiettyä polttoainetta enää silloin, kun saatavissa on muita ekologisesti kestävämpiä polttoaineita.

Smart Power Generation -konsepti täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset ja mahdollistaa siten arvokkaiden uusiutuvien energialähteiden maksimaalisen käytön ja joustamattomien perusvoimantuotantoon tarkoitettujen lämpövoimalaitosten sujuvan toiminnan. Tulevaisuuden sähköntuotantojärjestelmistä tehtyjen mallinnusten mukaan Smart Power Generation -teknologia sekä lisääntynyt tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntäminen vähentävät kokonaisjärjestelmän CO2-päästöjä merkittävästi.

Wärtsilän Smart Power Generation -konsepti mahdollistaa koko energiantuotantojärjestelmän kustannustehokkaan, luotettavan ja kestävän optimoinnin seuraavasti:

 • mahdollistaa kokonaisjärjestelmän erittäin pienet hiilipäästöt
  • mahdollistaa tuuli- ja aurinkovoiman maksimaalisen hyödyntämisen heikentämättä verkon vakautta
  • mahdollistaa tehokkaan perusvoiman tuotannon ja siten pienimmät CO2-päästöt
  • minimoi tuulivoiman tuotantorajoitukset ja auttaa välttämään negatiiviset hinnat
  • vähentää tarvittavan varatehon määrää
  • mahdollistaa biokaasun ja nestemäisen biopolttoaineen tehokkaan käytön
 • mahdollistaa koko järjestelmän kustannustehokkaimman toiminnan
  • eliminoi kuluttavan syklisen kuormituksen laitoksissa, joita ei ole tähän suunniteltu, ja mahdollistaa niiden kustannustehokkaan käytön
  • suuri hyötysuhde laajalla kuormitusalueella mahdollistaa joustavien voimaloiden kustannustehokkaimman toiminnan

 

 • varmistaa järjestelmän luotettavuuden äärimmäisissäkin olosuhteissa, kuten
  • tuulen voimakkuuden vaihteluissa
  • poikkeustilanteissa
 • mahdollistaa keskikuorma- ja huippukuormakapasiteetin hajauttamisen
  • voimalaitosten koko ja laajennusmahdollisuus joustavasti paikallisten tarpeiden mukaan
  • tuotantokapasiteetin rakentaminen kuormituskeskuksiin vähentää verkkohäviöitä ja suurjänniteverkon laajennusinvestointien tarvetta
  • nopeat toimitukset takaavat nopean avun paikalliseen kapasiteettipulaan.
Tavoitteena vähähiiliset energiajärjestelmät

Wärtsilä pystyy toimittamaan markkinoiden vaihteleviin tarpeisiin optimoituja ratkaisuja.

Markkina-alue Wärtsilän rooli Merkkipaalut vuonna 2012
Teollisuusmaat Mahdollistaa vähähiilisten voimantuotanto-järjestelmien kehitys. Etelä-Afrikkaan toimitetaan ensimmäinen 180 MW:n kaasuvoimalaitos.
Kehittyvät taloudet Mahdollistaa energiantuotanto-järjestelmän nopea kehittäminen ja siten luotettava, talouskasvua tukeva voimantuotanto. Mauritaniaan myyty yli 160 MW:n kaasuvoimala.

Azerbaidžaniin myyty yli 386 MW:n kaasuvoimala.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu