Wärtsilä Ship Power

Wärtsilä Ship Powerilla on vahva asema kaikilla merenkulun pääsegmenteillä sekä offshore-teollisuudessa.

Tarjoamme optimoituja, ympäristömyötäisiä ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja, jotka on kehitetty asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Asiakkaiden liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen yhdistettynä mittavaan verkostoomme ja laajaan tuotevalikoimaamme sekä valmiuteemme osallistua projekteihin jo alusten suunnitteluvaiheessa merkitsee sitä, että pystymme tukemaan asiakkaitamme laitteiden koko elinkaaren ajan.

Kohti yrittäjähenkistä organisaatiota

Ship Power -liiketoiminnan organisaatioon tehtiin vuoden aikana muutoksia, jotka liittyivät Wärtsilän uuden yrittäjähenkisen organisaation luomiseen. Ship Power on nyt organisoitu tuotelinjoittain, jotka ovat 4-tahtimoottorit, 2-tahtimoottorit, propulsiolaitteistot, pumppu- ja kaasuratkaisut, ympäristö ja ratkaisut, joka käsittää sekä Sähkö & Automaatio- että Ship Design -tuotealueet. Yhteinen myyntiorganisaatio vastaa maailmanlaajuisesti asiakassuhteista ja asiakkaiden tarpeiden selvittämisestä sekä myyntiverkostosta. Uuden organisaationsa ansiosta Ship Power pystyy hallitsemaan toimintaansa entistä paremmin aivan alusta loppuun asti. Nelitahtimoottoreita lukuun ottamatta tuotteiden tutkimus- ja kehitystoiminta sekä suunnittelu ja valmistus on siirretty tuotelinjoille. Koska hidaskäyntiset moottorit ovat erittäin suurikokoisia ja siksi vaikeita kuljettaa, kaksitahtimoottorit valmistetaan edelleen lisenssillä eikä omaa valmistusta ole.

Kaksijakoinen asiakasrakenne

Ship Power -liiketoiminnan asiakkaita ovat sekä telakat että varustamot, ja näiden asiakasryhmien tarpeet ja vaatimukset eroavat toisistaan huomattavasti. Telakoiden päätöksiin vaikuttavat yleensä tuotteiden hinta, toimitusaika ja toimitusvarmuus, projektinhallinta ja asennuksen helppous sekä toimittajan kyky hallita laajoja toimituskokonaisuuksia. Varustamoiden vaatimuksia ovat luotettavuus, käytön taloudellisuus ja tuki sekä palveluiden saatavuus. Muita päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat rahtihinnat, korkotaso ja laivan hinta. Kumpikin asiakasryhmä kiinnittää päätöksiä tehdessään lisäksi yhä enemmän huomiota hyötysuhteen optimaalisuuteen ja ympäristömääräysten täyttymiseen.

Olemme sitoutuneet vastaamaan kummankin asiakasryhmän tarpeisiin. Tähän päästään perehtymällä syvällisesti asiakkaiden liiketoimintaan ja vaatimuksiin niin, että voimme tarjota tuotteita ja ratkaisuja, jotka parhaiten edistävät kunkin asiakkaan liiketoimintatavoitteita.

Laaja tarjontamme kattaa kaikki tärkeimmät asiakassegmentit

Ship Powerin toiminta kattaa kaikki merkittävät alustyypit. Ymmärrämme kunkin segmentin tarpeet ja vaatimukset – aina suunnittelusta päivittäiseen käyttöön asti laitteiden koko elinkaaren ajan.

Wärtsilän integroidut laivojen voimaratkaisut ovat tehokkaita, taloudellisia ja ympäristömyötäisiä. Meidät tunnetaan suunnitteluosaamisestamme, pitkistä perinteistämme ja teknologiajohtajuudestamme. Hamworthyn osto on vahvistanut asemaamme sekä ympäristöratkaisuissa että kaasumarkkinoilla, sillä hankinta täydensi Wärtsilän tarjontaa, joka käsittää nyt seuraavat tuotteet ja ratkaisut:

Wartsila_AR12_chart_FI-25.png

Oma kokemuksemme ja osaamisemme yhdessä mittavan tuotetarjontamme kanssa antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita laitteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kykymme yhdistää tarjoamamme tuotteet laajoiksi järjestelmiksi ja ratkaisuiksi tukee strategiaamme olla asiakkaidemme ainoa alusten voimaratkaisujen toimittaja. Syvällinen asiantuntemuksemme alusten optimoinnista antaa asiakkaillemme mahdollisuuden parantaa sekä alusten kustannustehokkuutta että niiden ympäristösuorituskykyä. Strategia luo lisäarvoa sekä telakka- että varustamoasiakkaillemme, vaikka ne asettavatkin eri vaatimukset etusijalle. Telakka-asiakkaamme hyötyvät vähäisemmistä yhteensopivuusongelmista ja voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Varustamoasiakkaamme taas hyötyvät käyttöön ja huoltoon liittyvistä eduista.

Segmentti Alustyyppi Päätuotteet*
Kauppalaivat Säiliöalukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit
Konttialukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, laivasuunnittelu, pienten alusten 4-tahtimoottorit
LNG-alukset 4-tahtiset monipolttoaine-päämoottorit, säätölapapotkurit, vaihteistot, keulaohjauspotkurit
Irtolastialukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit
Muut: rahti-, ro-ro-alukset, autonkuljetusalukset, LPG-alukset Kaikki edellä mainitut
Offshore Kelluvat öljynetsintäalukset: porausalukset, porauslautat jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatio, sähkönjakelujärjestelmät, vaihteistot
Kelluvat tuotantolaitokset: FPSO-, FSO-, LNG-alukset jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, alusten automaatio, sähkönjakelujärjestelmät, vaihteistot
Offshorehuoltoalukset (OSV, PSV), AHTS-, AHS-alukset 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, sähköiset propulsiojärjestelmät, laivasuunnittelu, automaatio, vaihteistot
Muut: nosturialukset, putkien asennusalukset, asuntoalukset Kaikki edellä mainitut
Matkustaja-laivat Risteilyalukset 4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit
Matkustajalautat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit
Muut: ro-pax-alukset, jahdit Kaikki edellä mainitut
Erikoisalukset Hinaajat 4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatio, laivasuunnittelu
Ruoppaajat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatio
Muut: kalastusalukset, jäänmurtajat, tutkimusalukset, työalukset, sisävesiliikenteen alukset Kaikki edellä mainitut
Merivoimat Fregatit, korvetit, partioalukset, lentotukialukset, hävittäjäalukset, tukialukset Vesisuihkulaitteet, tiivisteet ja laakerit, keulaohjauspotkurit, 4-tahtimoottorit

*Ilman Hamworthyn tuotteita, joita voidaan asentaa lähes kaikentyyppisiin aluksiin.

Kasvun pohjana kaasu- ja ympäristöratkaisut

Tiukentuvat ympäristömääräykset lisäävät mielenkiintoa maakaasun käyttöön merenkulun polttoaineena sekä muihin alussovelluksiin liittyviin päästöjä vähentäviin teknologioihin, kuten rikkipesureihin ja painolastiveden käsittelyjärjestelmiin. Ship Power tarjoaa asiakkailleen ratkaisuvaihtoehtoja, joilla vaatimukset voidaan täyttää niin, että asiakkaiden liiketoiminnan ja liiketoimintamallin tarpeisiin vastataan parhaalla mahdollisella tavalla sekä uusien alusten rakennusprojekteissa että jo käytössä olevien alusten jälkiasennuksissa.

Noudattaakseen IMOn asettamia tulevia rikkimääräyksiä varustamoiden on joko käytettävä vähärikkisiä polttoaineita, kuten kevyttä polttoöljyä tai kaasua, tai käytettävä rikkipesureita. Tarjontamme kaasumarkkinoille käsittää kaasumoottorit, kaasukonversiot ja kaasun käsittelyjärjestelmät. Meillä on vahvat referenssit näillä markkinoilla, olemme toimittaneet monipolttoainemoottoreita yli sataan LNG-alukseen. Kiinnostus monipolttoainemoottoreita kohtaan kasvaa kaikilla meriteollisuuden segmenteillä ja Wärtsilä on saanut tilauksia kaikilla segmenteillä joilla olemme aktiivisia. Offshore-segmentillä olemme saaneet tilauksen monipolttoainemoottoreista 15 huoltoalukseen ja yhteen 100 MWe:n FPSO-alukseen.        Rikkipesurivalikoimamme on toimialan laajin ja käsittää makeavesikäyttöiset suljetun kierron rikkipesurit, merivesikäyttöiset avoimen kierron rikkipesurit sekä näitä molempia teknologioita hyödyntävät rikkipesurit eli hybridijärjestelmät. Tähän mennessä olemme toimittaneet tai meiltä on tilattu yhteensä 47 rikkipesuria yhteensä 24 alukseen. IMOn esittämät painolastivettä koskevat määräykset edellyttävät, että aluksiin asennetaan painolastiveden käsittelyjärjestelmä, joka estää haitallisten vieraslajien leviämisen. Tarjoamme asiakkaillemme järjestelmiä, jotka perustuvat kahteen yleisimpään painolastiveden käsittelyteknologiaan: ultraviolettivalokäsittelyyn ja sähköklooraukseen. Ensimmäiset ultraviolettijärjestelmään pohjautuvat tilaukset on saatu ja toimitettu vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja ympäristöratkaisuista löytyy Wärtsilän kotisivuilla IR-kirjastossa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu