Osakkeenomistajat

Tilikauden 2012 lopussa Wärtsilällä oli noin 39.400 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli tilikauden lopussa 52% (47) osakekannasta, ja suomalaisten yksityissijoittajien omistuksessa oli 21% (23) osakekannasta. Suurimmat osakkeenomistajat olivat Fiskars Oyj Abp ruotsalaisen tytäryhtiönsä Avlis AB:n välityksellä, jolla oli 25.641.347 osaketta, ja Investor AB, jolla oli 17.306.978 osaketta. Niiden yhteinen omistus vuoden lopussa oli 42.948.325 osaketta. Omistusten yhteenlaskemisen perusteena on 24.4.2012 julkistettu järjestely, jolla Fiskars-konserni ja Investor sopivat Wärtsilä-omistustensa yhdistämisestä yhteiseen yhtiöön ja toimivansa sopimuksensa mukaisesti yhteistoimin.

Lisätietoja Wärtsilän osakkeenomistajista on Wärtsilän sijoittajasivuilla www.wartsila.com/sijoittajat.

Omistajaryhmät 31.12.2012

W_graafit_FI-60.png

Omistajaryhmät 31.12.2012
Ryhmä Osakkaita % Osakkeita %
Yksityiset yritykset 1 564 4,0 5 957 489 3,0
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 89 0,2 6 105 070 3,1
Julkisyhteisöt 50 0,1 20 760 196 10,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 861 2,2 19 962 697 10,1
Kotitaloudet 36 533 92,7 42 158 738 21,4
Ulkomaat 307 0,8 29 254 920 14,8
Hallintarekisteröidyt 73 042 020 37,0
Yhteensä 39 404 100,0 197 241 130 100,0

 

 

Osakemäärien jakauma 31.12.2012
Osakkeet Osakkaita % Osakkeita %
1-50 4 613 11,7 135 375 0,1
51-100 5 028 12,8 423 740 0,2
101-1 000 20 709 52,6 8 529 030 4,3
1 001-5 000 7 166 18,2 15 705 760 8,0
5 001-10 000 1 014 2,6 7 115 787 3,6
10 001-100 000 790 2,0 19 343 185 9,8
100 001-500 000 60 0,2 12 879 952 6,5
500 001-1 000 000 14 0,04 9 729 688 4,9
1 000 001- 10 0,03 50 338 593 25,5
Hallintarekisteröidyt 73 040 020 37,0
Yhteensä 39 420 100,0 197 241 130 100,0

 

 

Wärtsilän 50 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2012, poislukien hallintarekisteröidyt
Omistaja Osakkeita %
1 Avlis AB 25 641 347 13,00
2 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 10 260 174 5,20
3 Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 3 909 525 1,98
4 Svenska Litteratursällskapet i Finland 2 743 352 1,39
5 Kansaneläkelaitos 1 935 910 0,98
6 Jenny ja Antti Wihurin Rahasto 1 263 216 0,64
7 Kuntien eläkevakuutus 1 211 204 0,61
8 Suomen Kulttuurirahasto 1 161 865 0,59
9 Valtion Eläkerahasto 1 147 000 0,58
10 Sigrid Jusélius Säätiö 1 065 000 0,54
11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 1 000 000 0,51
12 Schweizerische Nationalbank 982 179 0,50
13 Inez och Julius Polins Fond 810 507 0,41
14 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 789 255 0,40
15 Livsränteanstalten Hereditas 755 498 0,38
16 Signe och Ane Gyllenbergs Stiftelse 745 888 0,38
17 Savox Investments S.A. 730 000 0,37
18 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland r.f. 725 238 0,37
19 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 591 000 0,30
20 Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse 542 930 0,28
21 Ingman Finance Oy Ab 530 000 0,27
22 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 520 000 0,26
23 Nordea Nordenfonden 504 527 0,26
24 Rantanen Tuula Anneli 502 666 0,25
25 Brita Maria Renlundin Säätiö 500 000 0,25
26 OP-Delta Sijoitusrahasto 470 000 0,24
27 Stiftelsen för Åbo Akademi 456 110 0,23
28 Sijoitusrahasto SEB Finlandia 446 032 0,23
29 Sijoitusrahasto Aktia Capital 400 000 0,20
30 Svenska Kulturfonden i Björneborg 394 010 0,20
31 William Thurlings Stiftelse 388 600 0,20
32 Kansanterveyden tutkimussäätiö 384 551 0,19
33 Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse 377 630 0,19
34 Blåberg Olli Edvard 320 000 0,16
35 Fromond Elsa 310 956 0,16
36 Von Fieandt Johan 308 492 0,16
37 OP-Focus -Erikoissijoitusrahasto 305 000 0,15
38 Folketrygdfondet 302 042 0,15
39 Sijoitusrahasto Seligson & Co 295 563 0,15
40 SR Danske Invest Suomi Yhteisöosake 289 354 0,15
41 Stockmann Marita 271 226 0,14
42 Tallberg Carl Johan 260 582 0,13
43 Relander Harald Bertel 255 000 0,13
44 Odin Finland 240 280 0,12
45 Evli Suomi Select Sijoitusrahasto 240 000 0,12
46 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 240 000 0,12
47 SR Danske Invest Suomi Osake 224 225 0,11
48 Blomberg Anne-Sofie Marie 223 504 0,11
49 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 183 853 0,09
50 Riihimäen Konepajakoulun säätiö 182 586 0,09
Yhteensä 68 337 877 34,65


Muutokset omistuksessa – liputukset

Katsauskauden aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:

24.4.2012 Wärtsilä sai tietoonsa Fiskars-konsernin ja Investorin sopimuksesta yhdistää omistuksensa yhteiseen yhtiöön. Fiskars-konserni oli myynyt 23.4.2012 tytäryhtiönsä Avlis AB:n kautta Wärtsilän osakkeita, ja sen äänimäärä alitti 3/20 (15%). Osakekaupan jälkeen Avlis AB omisti 25.641.347 osaketta, joka on 13% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Investor AB oli ostanut 23.4.2012 tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigaren kautta Wärtsilän osakkeita, ja sen äänimäärä ylitti 1/20 (5%). Osakekaupan jälkeen Aktiebolaget Navigare omisti 12.701.821 osaketta, joka on 6,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars-konsernin ja Investor AB:n yhteinen omistus ylitti 3/20 (15%) ja oli osakekaupan jälkeen 38.343.168 osaketta, joka on 19,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

26.4.2012 Investor AB lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen Fiskars-konsernin ja Investor AB:n yhteinen omistus oli 40.317.168 osaketta, joka on 20,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

29.6.2012 Black Rock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen Black Rock, Inc. omisti 9.945.554 osaketta, joka on 5,04% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

13.12.2012 Investor AB:n tytäryhtiö Aktiebolaget Navigare siirsi kaikki omistamansa Wärtsilän osakkeet Instoria Aktiebolaget:ille, yhteensä 17.306.978 osaketta joka vastaa 8,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Instoria Aktiebolaget on myös Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisomistus Wärtsilässä ei ole muuttunut, eikä ylittänyt liputusrajaa.

Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistavat Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 791.413 kpl eli 0,4% koko osakekannasta ja äänivallasta.

Hallituksen jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2012

Valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 8.3.2012, valtuutti hallituksen päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Hallitus esittää, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu