Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)
MEUR 2012 2011
Liiketoiminnan rahavirta:
Liiketulos -65 -51
Oikaisut liiketulokseen:
Poistot ja arvonalentumiset 11 16
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot -1 -3
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -55 -38
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -34 -126
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -14 5
-48 -121
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -103 -159
Korko- ja rahoituskulut -68 -59
Saadut osingot liiketoiminnasta 195 188
Korko- ja rahoitustuotot liiketoiminnasta 48 47
Maksetut verot -29 -124
146 51
Liiketoiminnan rahavirta 43 -108
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -14 -9
Luovutustulot muista sijoituksista 1
Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 9 5
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 2
Saadut osingot 1 1
Investointien rahavirta -1 -3
Rahavirta investointien jälkeen 42 -111
Rahoituksen rahavirta:
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -527 -197
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -49 80
Pitkäaikaisten lainojen nostot 150
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -83 -53
Konserniavustukset 273 360
Maksetut osingot -178 -271
Rahoituksen rahavirta -413 -80
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -371 -191
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa 474 665
Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa 103 474

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu