Konsernin tuloslaskelma
MEUR Liite 2012 % 2011 %
Liikevaihto 1, 3 4 725 100,0 4 209 100,0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -30 39
Valmistus omaan käyttöön 15 1
Liiketoiminnan muut tuotot 4 68 47
Materiaalit ja palvelut 5 -2 527 -2 285
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6 -1 096 -956
Poistot ja arvonalentumiset 7 -139 -113
Liiketoiminnan muut kulut -543 -506
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 14 9 8
Liiketulos 481 10,2 445 10,6
Osinkotuotot 8 2 3
Korkotuotot 8 4 13
Muut rahoitustuotot 8 9 10
Korkokulut 8 -22 -18
Muut rahoituskulut 8 -24 -23
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 15 1
Tulos ennen veroja 452 429
Tuloverot 9 -109 -136
Tilikauden tulos 344 7,3 293 7,0
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 10 339 283
Määräysvallattomat omistajat 5 10
344 293
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,72 1,44
Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu