1. Segmentti-informaatio
Konsernin liiketoiminta koostuu yhdestä liiketoiminta-alueesta, Power-liiketoiminnasta. Power-liiketoiminta jakaantuu edelleen toisiaan tukeviin Ship Power ja Power Plants -markkinoihin, joilla asiakkaille tarjotaan samaa tuotekonseptia erilaisiin olosuhteisiin sovellettuna. Näiden molempien markkinoiden päätuotteita ovat kaasulla ja nestemäisillä polttoaineilla käyvät moottorit sekä niiden huoltotoiminta. Markkinasegmentit ovat hyvin riippuvaisia toisistaan.
Power-liiketoiminnassa molemmille markkinoille myytävien moottoreiden suunnittelu, niihin liittyvä tutkimus ja moottoreiden tuotanto tapahtuvat samoissa tutkimuskeskuksissa ja tehtaissa. Tuotantoprosessi kumpaakin markkinaa varten on yhteinen, ja myös tuotteiden jakelusta sekä niiden huollosta vastaavat samat konsernin tytäryhtiöt. Kapasiteettikustannuksia ei näin ollen ole mahdollista kohdistaa luotettavalla tavalla eri markkinoille. Nämä kustannukset ovat merkittäviä ja vaihtelevat kausittain. Kummankin markkinan asiakkaat ovat pääomavaltaisia, maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä, ja markkinoiden kehitys on vahvasti sidoksissa globaaliin talouskehitykseen.
Maantieteellisenä informaationa raportoidaan Suomi, muu Eurooppa, Aasia, Amerikka ja muut maanosat. Maantieteellinen informaatio määräytyy liikevaihdon osalta asiakkaan kotimaan mukaan sekä pitkäaikaisten varojen osalta sen mukaan, missä ne sijaitsevat.
Maantieteellinen informaatio
2012
MEUR Suomi Muu
Eurooppa
Aasia Amerikka Muut Yhteensä
Liikevaihto 54 1 148 2 009 994 520 4 725
Pitkäaikaiset varat* 267 1 362 134 50 7 1 819
2011
MEUR Suomi Muu
Eurooppa
Aasia Amerikka Muut Yhteensä
Liikevaihto 30 1 220 1 594 845 520 4 209
Pitkäaikaiset varat* 237 961 131 47 7 1 384
* Pitkäaikaiset varat koostuvat liikearvosta, aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä, sijoituskiinteistöistä ja osuuksista osakkuus- ja yhteisyrityksissä.
Liiketoiminta-alueellinen informaatio
Johdon sisäisellä raportoinnilla seurataan toiminnan kehitystä markkinoihin perustuvien liiketoiminta-alueiden perusteella. Raportointi palvelee sisäisten tavoitteiden asettamista ja budjetin seurantaa ja on siten johtamisen väline eikä varsinainen ulkoinen taloudellinen mittari.
Wärtsilän korkein operatiivinen päätöksentekijä (CODM, Chief Operating Decision Maker IFRS 8:n mukaan) on konsernijohtaja, jota tukee johtokunta ja joissain tapauksissa myös hallitus. Konsernijohtaja arvioi konsernin taloudellista tilaa ja sen kehitystä kokonaisuutena eikä liiketoiminta-alueiden tuloksien perusteella. Koska yhtiön integraatiotaso on korkea, liiketoiminta-alueiden raportoidut tulosluvut eivät anna oikeaa kuvaa niiden taloudellisesta tilasta ja kehityksestä. Niillä katsotaan myös olevan rajallinen arvo ulkoiselle lukijakunnalle mm. huonon vertailtavuuden vuoksi.
Tästä johtuen Wärtsilän liiketoimintaa ei voida jakaa erillisiksi raportoiviksi toimintasegmenteiksi.
Tilikausilla 1.1.–31.12.2012 ja 1.1.–31.12.2011 Wärtsilällä ei ole ollut IFRS 8:n määritelmän mukaisia yksittäisiä merkittäviä asiakkaita eikä maita.
Liikevaihto
MEUR 2012 2011
Power Plants 1 498 1 365
Ship Power 1 301 1 022
Services 1 908 1 816
Muut 17 6
Yhteensä 4 725 4 209

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu