8. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2012 2011
Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 2 3
Korkotuotot lainoista ja saamisista 1
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 3 16
Korkotuotot eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista 4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja
-velkojen arvonmuutokset
6
Muut rahoitustuotot 6
Rahoitustuotot yhteensä 16 25
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -22 -18
Korkokulut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusveloista -7 -4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja
-velkojen arvonmuutokset
-2
Lainasaamisten alaskirjaukset -2
Valuuttakurssierot* -9
Muut rahoituskulut -5 -18
Rahoituskulut yhteensä -46 -41
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -30 -16
* Vuonna 2012 rahavirtasuojausten tehoton osuus ei ollut merkittävä. Vuonna 2011 rahavirtasuojausten tehoton osuus, 2 milj. euroa tappiota, sisältyi muihin rahoituskuluihin tuloslaskelmassa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu