Viisivuotiskatsaus
MEUR 2012 2011 2010 2009 2008
Liikevaihto 4 725 4 209 4 553 5 260 4 612
josta Suomen ulkopuolella % 98,8 99,3 99,4 99,3 98,1
Vienti Suomesta 2 349 2 458 2 584 3 114 2 574
Henkilöstö keskimäärin 18 930 17 708 18 000 18 830 17 623
josta Suomessa 3 599 3 421 3 326 3 506 3 378
Tilauskanta 4 492 4 007 3 795 4 491 6 883
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
Poistot ja arvonalentumiset 139 113 116 165 99
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 9 8 5 6 -
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 515 469 487 638 525
prosentteina liikevaihdosta % 10,9 11,1 10,7 12,1 11,4
Liiketulos 481 445 412 592 525
prosentteina liikevaihdosta % 10,2 10,6 9,1 11,2 11,4
EBITA 550 485 503 672 547
prosentteina liikevaihdosta % 11,6 11,5 11,0 12,8 11,9
Rahoitustuotot ja -kulut -30 -16 -13 -34 -9
prosentteina liikevaihdosta % -0,6 -0,4 -0,3 -0,6 -0,2
Nettovoitot myytävissä olevista
rahoitusvaroista
1 - 149 - -
Tulos ennen veroja 452 429 548 558 516
prosentteina liikevaihdosta % 9,6 10,2 12,0 10,6 11,2
Tilikauden tulos 344 293 397 396 389
prosentteina liikevaihdosta % 7,3 7,0 8,7 7,5 8,4
Tietoja konsernin taseesta
Pitkäaikaiset varat 2 002 1 577 1 483 1 548 1 498
Lyhytaikaiset varat 3 036 3 023 3 213 3 108 3 245
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 799 1 636 1 638 1 496 1 184
Määräysvallattomien omistajien osuus 26 30 26 16 15
Korolliset velat 794 652 628 664 664
Korottomat velat 2 419 2 282 2 404 2 479 2 880
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 038 4 600 4 696 4 655 4 743
Bruttoinvestoinnit 513 187 98 152 366
prosentteina liikevaihdosta % 10,9 4,4 2,2 2,9 7,9
Tutkimus- ja kehitysmenot 188 162 141 141 121
prosentteina liikevaihdosta % 4,0 3,8 3,1 2,7 2,6
Osingonjako 197* 178 173 173 148
Ylimääräinen osinko - - 99 - -
Osinko yhteensä 197* 178 271 173 148
Tunnuslukuja
Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu (EPS)** EUR 1,72 1,44 1,96 1,97 1,94
Osinko/osake** EUR 1,00* 0,90 1,38 0,88 0,75
Osinko/tulos % 58,1* 62,7 70,3 44,4 38,7
Korkokate 13,9 14,6 18,9 16,4 14,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 20,1 20,4 26,0 29,9 32,4
Oman pääoman tuotto (ROE) % 19,7 17,5 25,0 29,2 30,8
Omavaraisuusaste % 42,0 41,3 40,8 40,0 34,3
Nettovelkaantumisaste 0,31 0,04 -0,09 0,28 0,39
Oma pääoma/osake** EUR 9,12 8,30 8,30 7,59 6,01
Nettokäyttöpääoma (WCAP) EUR 509 235 118 486 267
* Hallituksen esitys. Tunnusluvut on laskettu osingon yhteismäärästä.
** Yhtiökokouksen 3.3.2011 hyväksymä maksuton osakeanti nosti osakkeiden kokonaismäärän 197.241.130:een. Vertailuvuosien luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu