Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 2012 2011
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos 344 293
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 139 113
Rahoitustuotot ja -kulut 30 16
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -16 -6
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -9 -8
Tuloverot 109 136
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 596 544
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -233 3
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -6 33
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -37 -125
Käyttöpääoman muutos -276 -88
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 320 456
Rahoituserät ja verot:
Korko- ja rahoitustuotot 14 25
Korko- ja rahoituskulut -71 -49
Maksetut verot -110 -199
Rahoituserät ja verot -167 -224
Liiketoiminnan rahavirta 153 232
Investointien rahavirta:
Yritysostot -392 -75
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -7 -16
Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -111 -90
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 12 9
Osakkuusyhtiö- ja yhteisyritysosakkeiden myynnit 23
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 3 3
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 2
Saadut osingot 2 3
Investointien rahavirta -471 -166
Rahavirta investointien jälkeen -318 66
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 158
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -92 -50
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 4 2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) 69 79
Maksetut osingot -186 -279
Rahoituksen rahavirta -47 -247
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -365 -181
Rahavarat tilikauden alussa 592 776
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2 -3
Rahavarat tilikauden lopussa 225 592

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu