Konsernin tase, varat
MEUR 31.12.2012 31.12.2011
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 942 616
Aineettomat hyödykkeet 317 209
Aineelliset hyödykkeet 456 463
Sijoituskiinteistöt 14 9
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 90 87
Myytävissä olevat rahoitusvarat 44 39
Korolliset sijoitukset 1 1
Laskennalliset verosaamiset 104 119
Muut saamiset 33 33
2 002 1 577
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 322 1 222
Korolliset saamiset 1 1
Myyntisaamiset 1 128 877
Verosaamiset 27 38
Muut saamiset 334 294
Rahavarat 225 592
3 036 3 023
Varat yhteensä 5 038 4 600
Konsernin tase, oma pääoma ja velat
MEUR 31.12.2012 31.12.2011
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot -12 2
Arvonmuutosrahasto 21 5
Kertyneet voittovarat 1 392 1 233
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 799 1 636
Määräysvallattomien omistajien osuus 26 30
Oma pääoma yhteensä 1 824 1 666
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 545 485
Laskennalliset verovelat 98 69
Eläkevelvoitteet 65 39
Varaukset 38 52
Saadut ennakot 88 120
Muut velat 3
837 765
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 249 167
Varaukset 228 215
Saadut ennakot 607 443
Ostovelat 385 348
Verovelat 40 55
Muut velat 868 941
2 377 2 169
Velat yhteensä 3 214 2 934
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 038 4 600

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu