Konsernin tuloslaskelma
MEUR 2012 2011
Liikevaihto 4 725 4 209
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -30 39
Valmistus omaan käyttöön 15 1
Liiketoiminnan muut tuotot 68 47
Materiaalit ja palvelut -2 527 -2 285
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 096 -956
Poistot ja arvonalentumiset -139 -113
Liiketoiminnan muut kulut -543 -506
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 9 8
Liiketulos 481 445
Osinkotuotot 2 3
Korkotuotot 4 13
Muut rahoitustuotot 9 10
Korkokulut -22 -18
Muut rahoituskulut -24 -23
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1
Tulos ennen veroja 452 429
Tuloverot -109 -136
Tilikauden tulos 344 293
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 339 283
Määräysvallattomat omistajat 5 10
344 293
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,72 1,44

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu