Tunnuslukujen laskentakaavat
Tulos/osake (EPS)
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Oma pääoma/osake
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Omavaraisuusaste
oma pääoma x 100
oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
Nettovelkaantumisaste
korolliset velat – rahavarat
oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin tilikauden aikana
Oman pääoman tuotto (ROE)
tilikauden tulos x 100
oma pääoma, keskimäärin tilikauden aikana
Nettokäyttöpääoma (WCAP)
(vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + verosaamiset + muut korottomat saamiset)
– (ostovelat + saadut ennakot + eläkevelvoitteet + varaukset + verovelat + muut korottomat velat)
EBITA
liiketulos – kertaluonteiset erät – yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Edellinen sivu