Yrityshankinnat vuonna 2012
Hamworthy plc
31.1.2012 Wärtsilä hankki kaikki Lontoon Pörssin AIM listalla (Alternative Investment Market) noteeratun Hamworthy plc:n osakkeet ja määräysvallan yrityksestä. Kauppa toteutettiin suositeltuna käteisostotarjouksena. Kokonaiskauppahinta oli 456 milj. euroa, 825 pennyä käteisenä per Hamworthyn osake.
Hamworthy on maailmanlaajuisesti erikoislaitteita ja palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön toimittava yritys. Hamworthyn oston myötä Wärtsilä vahvistaa asemaansa kokonaisratkaisujen tarjoajana ja merenkulku- sekä offshore-alan asiakkaidensa arvostetuimpana kumppanina, joka tarjoaa täydellisen valikoiman tuotteita, integroituja ratkaisuja ja palveluja. Wärtsilän ja Hamworthyn vahvuuksien yhdistäminen auttaa asiakkaita nopeammin ja helpommin pienentämään toimintakustannuksia sekä noudattamaan ympäristölainsäädäntöä.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti Hamworthysta maksettu kauppahinta, rahavirtavaikutus sekä hankinnassa Wärtsilälle siirtyvät varat ja velat.
Luovutettu vastike MEUR
Käteinen raha 456
Kokonaishankintameno 456
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankintahinta 456
Hankitut rahavarat -67
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 389
Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä MEUR
Aineettomat hyödykkeet 118
Aineelliset hyödykkeet 19
Vaihto-omaisuus 91
Myyntisaamiset ja muut saamiset 81
Rahavarat 67
Varat yhteensä 376
Varaukset 33
Ostovelat ja muut velat 156
Laskennallinen verovelka 35
Varaukset ja velat yhteensä 221
Nettovarallisuus yhteensä 152
Liikearvo 304
Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintapäivänä (mukaan lukien teknologia, asiakassuhteet ja tavaramerkit) on yhteensä 116 milj. euroa.

Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on noin 81 milj. euroa, mihin sisältyy noin 49 milj. euron myyntisaamiset käyvän arvon mukaisesti. Myyntisaamisten käypään arvoon ei sisälly merkittävää riskiä.
Syntynyt 304 milj. euron liikearvo heijastaa merenkulku-, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden osaamisen ja asiantuntemuksen arvoa. Yritysten yhdistetyt resurssit ja osaaminen luovat mielenkiintoisen pohjan pitkän aikavälin kasvulle offshorealalla sekä merenkulun kaasu- ja ympäristösovellusten markkinoilla, joka hyödyttää osakkeenomistajia, asiakkaita ja työntekijöitä. Hamworthysta kirjattu liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Konsernin tulokseen sisältyy vuonna 2012 yrityshankintaan liittyviä kustannuksia 3 milj. euroa. Kustannukset sisältyvät konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankintaan liittyvät kokonaiskustannukset ovat 3 milj. euroa.
1.2.–31.12.2012 välisenä aikana Hamworthyn osuus konsernin liikevaihdosta oli 331 milj. euroa ja osuus konsernin liiketuloksesta 38 milj. euroa. Jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2012, konsernin kauden liikevaihto olisi johdon arvion mukaan ollut 4.750 milj. euroa ja konsernin kauden liiketulos 482 milj. euroa. Liikevaihtoa ja liiketulosta määrittäessä johto arvioi, että käypien arvojen oikaisut hankintapäivänä olisivat samat, jos hankinta olisi toteutunut 1.1.2012.
Muut yrityshankinnat
Wärtsilä hankki 1.4.2012 singaporelaisen laivoissa ja teollisuudessa käytettävien höyrykattiloiden huoltoon ja kunnossapitoon erikoistuneen MMI Boiler Management Pte Ltd:n liiketoiminnan. Kauppahinta on noin 3 milj. euroa ja kaupasta syntynyt liikearvo noin 1 milj. euroa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu