Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Raportoinnin laajuus

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi 2013 noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) G3-ohjeistoa kestävän kehityksen raportoinnista.

Raportoidut suorituskykymittarit ovat Wärtsilän toiminnalle, tuotteille ja sidosryhmille oleellisimpia. Vuosikertomuksen Kestävä kehitys -osa käsittelee Wärtsilän ympäristövastuuta sekä taloudellista ja sosiaalista vastuuta. Valitut indikaattorit ovat merkityksellisiä konsernitasolla, ja ne perustuvat G3-ohjeiston keskeisimpiin indikaattoreihin. Tuotteiden suorituskykyä käsittelevä raportointi on pääasiassa esitetty internetissä (www.wartsila.com). Raportointi kuvaa Wärtsilän tuotteiden ympäristönäkökohtia ja -vaikutuksia, Wärtsilän toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi sekä Wärtsilän kehittämiä edistyksellisiä ratkaisuja.

Raportin kattavuus

Raportin tiedot kattavat Wärtsilän liiketoiminnat. Yhtiötasolla raportti sisältää emoyhtiön lisäksi Wärtsilän tytäryhtiöt, mukaan lukien tuotanto-, huolto- ja myyntiyksiköt. Raportti ei sisällä Wärtsilän osakkuusyhtiöitä, yhteisyrityksiä tai toimitusketjun yhtiöitä.

Wärtsilän liiketoiminnat ovat Ship Power, Power Plants, Services sekä PowerTech. Näistä kolme ensimmäistä tuottavat ulkoisen liikevaihdon; viimeinen on Wärtsilän sisäinen toiminto.

Taloudellisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilän yhtiöt. Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilän yhtiöt lukuun ottamatta seuraavia yhtiöitä:

Wärtsilä Tanzania Ltd.
Cedervall Söner AB
Wärtsilä Egypt Power S.A.E
Wärtsilä Mocambique Lda
Antique Energy Operators Ltd.
Wärtsilä Operations Guyana Inc.

Kyseiset yhtiöt liittyvät kestävän kehityksen raportointiin tulevina vuosina. Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi on osa vuosiraportointia, joten kestävän kehityksen tiedot julkaistaan vuosittain.

Rakenteelliset muutokset yhtiössä

Rakenteelliset muutokset on esitetty liiketoimintakatsauksessa.

Toiminnallisten tietojen kattavuus

Toiminnalliset tiedot, osuus yhtiöistä, %

  2013 2012 2011 2010 2009
Talous   100 100 100 100 100
Ympäristö 93 79 92 93 84
Sosiaaliset tiedot 93 79 92 93 84

 

Toiminnalliset tiedot, osuus henkilöstöstä, %

  2013 2012 2011 2010 2009
Talous   100 100 100 100 100
Ympäristö 99 94 98 98 98
Sosiaaliset tiedot 99 94 98 98 98

 

Toiminnalliset tiedot, osuus valmistuksesta, %

  2013 2012 2011 2010 2009
Talous   100 100 100 100 100
Ympäristö 99 93 100 100 100
Sosiaaliset tiedot 99 93 100 100 100

Raportointiprofiili

Tiedonkeräys

Tuotteiden ympäristösuorituskykyä kuvaavat tiedot perustuvat mittaustuloksiin. Toiminnan suorituskykyä kuvaavat tiedot, jotka liittyvät ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen, on kerätty Wärtsilä-yhtiöiltä kyselylomakkeella. Taloudellisen vastuun indikaattorit perustuvat pääasiassa tilintarkastettuun tietoon.

Kestävän kehityksen tiedot kerätään ja raportoidaan erityisen sisäisen ohjeiston mukaisesti, joka sisältää tarvittavat määritelmät ja ohjeet kerättävästä tiedosta. Ympäristökustannukset ja -investoinnit kirjataan Eurostatin ohjeiden mukaisesti.

Jokaisella yhtiöllä on nimetty vastuullinen koordinaattori, joka vastaa tiedon keräämisestä, konsolidoinnista sekä tiedon laadusta ja luotettavuudesta. Kunkin yhtiön johto hyväksyy yhtiötään koskevat tiedot ennen niiden konsolidointia konsernin luvuiksi. Kestävän kehityksen tiedot raportoidaan Wärtsilän CSM-nimisellä raportointijärjestelmällä. Raportoidut tiedot tarkastetaan sekä paikallisesti että konsernitasolla ennen konsolidointia.

Wärtsilän johtokunta on katselmoinut ja hyväksynyt kestävän kehityksen raportin tiedot.

KPMG Oy Ab on varmentanut kestävän kehityksen raportin GRI:n raportointiperiaatteita vastaan koskien sisällön ja laadun määritystä. Osana varmistusprosessia KPMG arvioi tiedonkäsittelyä ja prosesseja paikallistasolla, pääkonttorille raportoidun tiedon merkitystä ja luotettavuutta sekä sitä, miten hyvin Wärtsilän raportointiohjeistus on ymmärretty ja miten niitä noudatetaan. Tämä toteutetaan toimipaikkakohtaisilla varmennuskäynneillä ja videokokousten välityksellä. Toimipaikkakohtainen varmennuskäynti suoritettiin Wärtsilä Water Systemsissa Poolessa, Englannissa. CME Zhenjiang Propeller Co, Wärtsilä China, Wärtsilä Switzerland ja Wärtsilä Japan varmennettiin videokokousten avulla.

Wärtsilän oman arvion mukaan raportti vastaa GRI G3 -ohjeiston soveltamistasoa A+. KPMG on tarkistanut raportointimme ja vahvistanut sen vastaavan tasoa A+.

Muut tietolähteet

Wärtsilä on julkaisut seuraavat raportit:

Wärtsilän ympäristöraportti 2000
Wärtsilän kestävän kehityksen raportti 2002
Wärtsilän kestävän kehityksen raportti 2004
Wärtsilän kestävän kehityksen raportti 2005
Wärtsilän vuosikertomus 2006
Wärtsilän vuosikertomus 2007
Wärtsilän vuosikertomus 2008
Wärtsilän vuosikertomus 2009
Wärtsilän vuosikertomus 2010
Wärtsilän vuosikertomus 2011
Wärtsilän vuosikertomus 2012.

Raportit ja kestävän kehityksen tiedot on esitetty Wärtsilän internet-sivuilla osoitteessa: www.wartsila.com.

Marko Vainikka Director, Corporate Relations and Sustainability (yhteyshenkilö: marko.vainikka@wartsila.com)
Harri Mäkelä Sustainability Officer
Natalia Valtasaari Director, Investor Relations
Minna Kröger Manager, Corporate Relations


Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu