Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013

Wärtsilä Ship Power

Wärtsilä Ship Powerilla on vahva asema merenkulkuteollisuudessa. Ship Power on yhä merkittävämpi toimija myös öljy- ja kaasuteollisuuden offshore-segmentissä. Tarjoamme optimoituja, ympäristömyötäisiä ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja, jotka on kehitetty asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Asiakkaiden liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen yhdistyneenä mittavaan verkostoomme ja laajaan tuotevalikoimaamme sekä valmiuteemme osallistua projekteihin jo alusten suunnitteluvaiheessa merkitsee sitä, että pystymme tukemaan asiakkaitamme laitteiden koko elinkaaren ajan.

Ship Power on organisoitu tuotelinjoittain, ja yhteinen myyntiorganisaatio vastaa maailmanlaajuisesti asiakassuhteista ja asiakkaiden tarpeiden selvittämisestä sekä myyntiverkostosta. Organisaatiorakenne mahdollistaa toiminnan hallinnan alusta loppuun, mukaan lukien T&K -toiminta, suunnittelu ja valmistus. Vuoden 2014 alusta lähtien PowerTech toimii osana 4-tahtimoottorituotelinjaa. Tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja tehostaa asiakaspalvelua entisestään lisäämällä joustavuutta, nopeuttamalla päätöksentekoa ja hyödyntämällä resursseja optimaalisesti.

Palvelemme sekä telakoita että varustamoita

Ship Power -liiketoiminnan asiakkaita ovat sekä telakat että varustamot, ja näiden asiakasryhmien tarpeet ja vaatimukset eroavat toisistaan huomattavasti. Telakoiden päätöksiin vaikuttavat yleensä tuotteiden hinta, toimitusaika ja toimitusvarmuus, projektinhallinta ja asennuksen helppous sekä toimittajan kyky hallita laajoja toimituskokonaisuuksia. Varustamoiden vaatimuksia ovat luotettavuus, käytön taloudellisuus ja tuki sekä palveluiden saatavuus. Muita päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat rahtihinnat, korkotaso ja laivan hinta. Kumpikin asiakasryhmä kiinnittää päätöksiä tehdessään lisäksi yhä enemmän huomiota hyötysuhteeseen ja ympäristömääräysten täyttymiseen.

Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikkien asiakasryhmien tarpeisiin. Tähän päästään perehtymällä syvällisesti asiakkaiden liiketoimintaan, toimintamalleihin ja vaatimuksiin siten, että voimme tarjota tuotteita ja ratkaisuja, jotka parhaiten edistävät kunkin asiakkaan liiketoimintatavoitteita.

Laaja tarjontamme kattaa kaikki tärkeimmät alussegmentit

Ship Powerin toiminta kattaa kaikki merkittävät alustyypit. Ymmärrämme kunkin segmentin tarpeet ja vaatimukset – aina suunnittelusta päivittäiseen käyttöön asti laitteiden koko elinkaaren ajan. Tarjontamme kattaa myös kaasujärjestelmät maalla toimiviin laitoksiin, esimerkiksi kaasuterminaalit. Meidät tunnetaan suunnitteluosaamisestamme, pitkästä kokemuksestamme alalta sekä teknologiajohtajuudestamme. Tarjontamme on alan laajin:

• Keskinopeat ja hidaskäyntiset diesel- ja monipolttoainemoottorit
• Propulsiolaitteet ja vaihteistot
• Tiivisteet ja laakerit
• Automaatiojärjestelmät
• Viestintä- ja ohjausjärjestelmät
• Sähkönjakelu- ja -hallintajärjestelmät
• Ympäristöratkaisut, mukaan lukien pakokaasujen puhdistusjärjestelmät, painolastiveden käsittelyjärjestelmät ja makeavesijärjestelmät
• Pumput ja venttiilit
• Kaasujärjestelmät, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun käsittely, suojakaasujärjestelmät, kompressorit, nesteytys ja uudelleenkaasutus
• Laivasuunnittelu

Syvällinen asiantuntemuksemme alusten optimoinnista antaa asiakkaillemme mahdollisuuden saavuttaa alusten käyttöprofiilia vastaavan suorituskyvyn sekä parantaa alusten kustannustehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä. Tarjontamme perustan muodostavat innovatiiviset ja kilpailukykyiset tuotteet, jotka toimitetaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Kykymme yhdistää tarjoamamme tuotteet laajoiksi järjestelmiksi ja ratkaisuiksi tukee strategiaamme olla asiakkaidemme tärkein alusten voimaratkaisujen toimittaja. Strategia luo lisäarvoa sekä telakka- että varustamoasiakkaillemme. Telakka-asiakkaamme hyötyvät yhteensopivuusongelmien vähenemisestä ja voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Varustamoasiakkaamme taas hyötyvät käyttöön ja huoltoon liittyvistä eduista.

Segmentti Alustyyppi Päätuotteet*
Kauppalaivat Säiliöalukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit
Konttialukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, laivasuunnittelu, pienten alusten 4-tahtimoottorit
LNG-alukset 4-tahtiset monipolttoainepäämoottorit, säätölapapotkurit, vaihteistot, keulaohjauspotkurit
Irtolastialukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit
Muut: rahti-, ro-ro-alukset, autonkuljetusalukset, LPG-alukset Kaikki edellä mainitut
Offshore Kelluvat öljynetsintäalukset: porausalukset, porauslautat jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatio, sähkönjakelujärjestelmät, vaihteistot
Kelluvat tuotantolaitokset: FPSO-, FSO-, LNG-alukset jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, alusten automaatio, sähkönjakelujärjestelmät, vaihteistot
Offshorehuoltoalukset (OSV, PSV), AHTS-, AHS-alukset 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, sähköiset propulsiojärjestelmät, laivasuunnittelu, automaatio, vaihteistot
Muut: nosturialukset, putkien asennusalukset, asuntoalukset Kaikki edellä mainitut
Matkustaja-laivat Risteilyalukset 4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit
Matkustajalautat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit
Muut: ro-pax-alukset, jahdit Kaikki edellä mainitut
Erikoisalukset Hinaajat 4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatio, laivasuunnittelu
Ruoppaajat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, alusten automaatio
Muut: kalastusalukset, jäänmurtajat, tutkimusalukset, työalukset, sisävesiliikenteen alukset Kaikki edellä mainitut
Merivoimat Fregatit, korvetit, partioalukset, lentotukialukset, hävittäjäalukset, tukialukset Vesisuihkulaitteet, tiivisteet ja laakerit, keulaohjauspotkurit, 4-tahtimoottorit

* Ilman Wärtsilä Hamworthyn tuotteita, joita voidaan asentaa lähes kaikentyyppisiin aluksiin.

Kasvun pohjana kaasu- ja ympäristöratkaisut ja tehokkaat alukset

Ship Powerilla on erinomaiset edellytykset kasvuun, jota tukee kaasun kasvava kysyntä laivojen polttoaineena, uudet ympäristömääräykset sekä polttoaineiden hinnannoususta johtuva hyvän hyötysuhteen omaavien alusten kasvava kysyntä.

Tiukentuvat ympäristömääräykset lisäävät mielenkiintoa maakaasun käyttöön merenkulun polttoaineena sekä päästöjä vähentäviin teknologioihin, kuten rikkipesureihin ja painolastiveden käsittelyjärjestelmiin. Ship Power tarjoaa asiakkailleen ratkaisuvaihtoehtoja, joilla vaatimukset voidaan täyttää niin, että asiakkaiden liiketoiminnan ja liiketoimintamallin tarpeisiin vastataan parhaalla mahdollisella tavalla sekä uusien alusten rakennusprojekteissa että jo käytössä olevien alusten jälkiasennuksissa.

Noudattaakseen IMO:n asettamia tulevia rikkimääräyksiä varustamoiden, joiden alukset toimivat ympäristöpäästöjen erityisalueilla, on käytettävä joko vähärikkisiä polttoaineita, kuten kevyttä polttoöljyä tai kaasua, tai pakokaasupesureita. Tarjontamme kaasumarkkinoille käsittää kaasumoottorit, kaasukonversiot sekä kaasun käsittelyjärjestelmät, kuten nesteytetyn maakaasun käsittely, nesteytys, uudelleenkaasutus, suojakaasujärjestelmät sekä pienten ja keskisuurten maalla toimivien kaasuteollisuuden laitosten laitteet. Olemme markkinajohtaja alusten kaasunkäsittelyjärjestelmissä ja monipolttoainemoottoreissa, joita olemme toimittaneet yli sataan LNG-alukseen ja joiden toimitukset lisääntyvät myös muille merenkulun ja öljy- sekä kaasuteollisuuden segmenteille, kuten matkustaja- ja FPSO-aluksiin.

Tarjoamme nykyään alan laajimman valikoiman pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä, ja referenssimme ovat markkinoiden kattavimmat. Pakokaasujen puhdistusjärjestelmävalikoimamme käsittää makeavesikäyttöiset suljetun kierron järjestelmät, merivesikäyttöiset avoimen kierron järjestelmät sekä molempia teknologioita hyödyntävät hybridijärjestelmät. Ehdotetut painolastivettä koskevat määräykset edellyttävät, että aluksiin asennetaan painolastiveden käsittelyjärjestelmä, joka estää haitallisten vieraslajien leviämisen. Tarjoamme asiakkaillemme järjestelmiä, jotka perustuvat kahteen yleisimpään painolastiveden käsittelyteknologiaan: ultraviolettivalokäsittelyyn ja sähköklooraukseen.

Polttoaineiden hinnannoususta johtuen varustamot ja laivayhtiöt kiinnittävät erityistä huomiota alusten hyötysuhteeseen. Autamme asiakkaitamme maksimoimaan alustensa hyötysuhteen useilla eri tasoilla: suunnittelemme aluksia, joiden hyötysuhde on maksimoitu tarkoitettuun käyttöprofiiliin, suunnittelemme integroituja voima-, propulsio- ja laitejärjestelmiä, jotka takaavat parhaan mahdollisen kokonaishyötysuhteen ja toimitamme luonnollisesti järjestelmän vaatimat erilliset tehokkaat tuotteet. Kattavat ohjaus- ja valvontajärjestelmämme sekä elinkaaripalvelumme takaavat alusten tehokkaan käytön koko niiden elinkaaren ajan.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu