Lyhennetty rahavirtalaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 73 66 344
Poistot ja arvonalentumiset 32 33 139
Rahoitustuotot ja -kulut -1 1 31
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -26 -1 -16
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -5 -1 -9
Tuloverot 23 27 109
Käyttöpääoman muutos 14 -65 -278
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 111 60 320
Rahoituserät ja verot -27 -32 -167
Liiketoiminnan rahavirta 84 28 153
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -4 -393 -402
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -20 -20 -99
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 27 5 26
Rahavirta muista investoinneista 1 2 4
Investointien rahavirta 3 -405 -471
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 50 54 158
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -23 -14 -92
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 63 169 73
Maksetut osingot -199 -181 -186
Rahoituksen rahavirta -109 28 -47
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -21 -349 -365
Rahavarat raportointikauden alussa 225 592 592
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1 -1 -2
Rahavarat raportointikauden lopussa 205 242 225

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu