Lyhennetty tase
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012 1.1.2012
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 253 1 245 1 259 826
Aineelliset hyödykkeet 451 479 470 472
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 95 88 90 87
Myytävissä olevat rahoitusvarat 23 41 44 39
Laskennalliset verosaamiset 122 129 112 127
Muut saamiset 20 22 24 23
1 964 2 003 2 000 1 574
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 487 1 336 1 322 1 222
Muut saamiset 1 334 1 223 1 489 1 209
Rahavarat 205 242 225 592
3 026 2 801 3 036 3 023
Varat yhteensä 4 990 4 804 5 036 4 597
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336 336
Muu oma pääoma 1 268 1 158 1 430 1 268
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 604 1 494 1 766 1 604
Määräysvallattomien omistajien osuus 25 27 26 30
Oma pääoma yhteensä 1 629 1 521 1 791 1 633
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 578 522 545 485
Laskennalliset verovelat 92 99 95 67
Muut velat 235 265 228 244
905 885 868 795
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 312 337 249 167
Muut velat 2 144 2 061 2 128 2 001
2 456 2 398 2 377 2 169
Velat yhteensä 3 361 3 283 3 245 2 964
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 990 4 804 5 036 4 597

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu