Lyhennetty rahavirtalaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 151 143 344
Poistot ja arvonalentumiset 65 68 139
Rahoitustuotot ja -kulut 4 11 31
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -28 -12 -16
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -10 -9
Tuloverot 48 49 109
Käyttöpääoman muutos -56 -306 -278
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 175 -47 320
Rahoituserät ja verot -52 -108 -167
Liiketoiminnan rahavirta 122 -154 153
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -5 -393 -402
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -40 -32 -99
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 32 26 26
Rahavirta muista investoinneista 3 2 4
Investointien rahavirta -10 -397 -471
Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen nostot 50 159 158
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -61 -50 -92
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset 97 179 73
Maksetut osingot -200 -182 -186
Rahoituksen rahavirta -114 106 -47
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -1 -446 -365
Rahavarat raportointikauden alussa 225 592 592
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -4 1 -2
Rahavarat raportointikauden lopussa 219 148 225

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu