Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä lukuunottamatta alla mainittuja IFRS-standardimuutoksia. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

1.1.2013 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:

- Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet: Muutos poistaa mahdollisuuden käyttää ns. putkimenetelmää etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa. Putkimenetelmän mukaisesti vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot voitiin jättää kirjaamatta siltä osin, kuin ne eivät ylittäneet 10 prosenttia järjestelyn eläkevelvoitteesta tai 10 prosenttia järjestelyn varojen käyvästä arvosta. 10 prosentin ylittävä osa kirjattiin tuloslaskelmaan järjestelyyn kuuluvien henkilöiden keskimääräisen jäljellä olevan palvelusajan aikana.

Uudistetun IAS 19:n mukaisesti vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Laatimisperiaatteen muutos johtaa vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden nopeampaan kirjaamiseen kuin aiemmin sovellettu putkimenetelmä. Lisäksi eläkejärjestelyn nettokorkokustannus määritetään käyttäen järjestelyn varojen tuottona samaa velvoitteen nykyarvon laskennassa käytettyä diskonttokorkokantaa aiemmin käytetyn varojen odotetun tuoton sijaan. Konserni raportoi tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa ja nettokorot rahoituskuluissa.

Laadintaperiaatteen muutos on toteutettu takautuvasti ja sen vaikutukset tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin taseen, tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman vertailutietoihin näkyvät alla olevassa taulukossa. Vaikutus vuoden 2012 avaavan taseen omaan pääomaan oli -33 milj. euroa. Eläkevastuut kasvoivat 43 milj. euroa ja liikepääoma pieneni 43 milj. euroa. Vaikutus tilikauden 2012 tulokseen oli 0 milj. euroa, tammi-kesäkuun 2012 tulokseen vaikutusta ei ollut.

MEUR 2012
Vaikutus konsernin tuloslaskelmaan
Vähennys työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa 2
Vaikutus liiketulokseen 2
Kasvu rahoituskuluissa -1
Kasvu laskennallisissa verokuluissa -0
Vaikutus tilikauden tulokseen 0
MEUR 2012
Vaikutus omaan pääomaan
Raportoitu oma pääoma yhteensä 1.1. 1 666
Oikaisun vaikutus 1.1. -33
Oikaistu oma pääoma yhteensä 1.1. 1 633
Raportoitu oma pääoma yhteensä 31.12. 1 824
Oikaisun vaikutus 1.1. -33
Oikaisun vaikutus, kirjattu konsernin tuloslaskelmaan 2012 0
Oikaisun vaikutus, kirjattu laajaan tuloslaskelmaan 2012 -1
Oikaistu oma pääoma yhteensä 31.12. 1 791
MEUR 2012
Vaikutus laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin
Raportoidut laskennalliset verosaamiset 1.1. 119
Raportoidut laskennalliset verovelat 1.1. 69
Oikaisun vaikutus 1.1. 10
Oikaistut laskennalliset verosaamiset 1.1. 127
Oikaistut laskennalliset verovelat 1.1. 67
Raportoidut laskennalliset verosaamiset 31.12. 104
Raportoidut laskennalliset verovelat 31.12. 98
Oikaisun vaikutus 1.1. 10
Oikaisun vaikutus, kirjattu konsernin tuloslaskelmaan 2012 -0
Oikaisun vaikutus, kirjattu laajaan tuloslaskelmaan 2012 1
Oikaistut laskennalliset verosaamiset 31.12. 112
Oikaistut laskennalliset verovelat 31.12. 95
MEUR 2012
Vaikutus pitkäaikaisiin muihin saataviin ja velkoihin
Raportoidut muut saatavat 1.1. 34
Raportoidut muut velat 1.1. 212
Oikaisun vaikutus 1.1. 43
Oikaistut muut saatavat 1.1. 23
Oikaistut muut velat 1.1. 244
Raportoidut muut saatavat 31.12. 34
Raportoidut muut velat 31.12. 194
Oikaisun vaikutus 1.1. 43
Oikaisun vaikutus, kirjattu konsernin tuloslaskelmaan 2012 -0
Oikaisun vaikutus, kirjattu laajaan tuloslaskelmaan 2012 2
Oikaistut muut saatavat 31.12. 24
Oikaistut muut velat 31.12. 228

 

IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen: Standardi antaa täsmällisen käyvän arvon määritelmän ja yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle sekä vaadittaville liitetiedoille. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä silloin, kun sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa.

Näillä uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla on vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu