Markkinakehitys

Power Plants

Kohtalainen aktiviteetti voimalaitosmarkkinoilla

Voimalaitosmarkkinoiden aktiviteetti hiljeni tammi-syyskuussa 2013. Kolmannen neljänneksen tarjousaktiviteetti pysyi vakaana ja keskittyi edelleen maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon. Uuden voimantuotantokapasiteetin kysyntä jatkui kasvavilla kehittyvillä markkinoilla, mutta asiakkaiden päätökset lykkääntyivät monien kehittyvien maiden merkittävien valuuttakurssiheilahdusten johdosta. Makrotalouden epävakaisuus viivästyttää päätöksiä edelleen yleisesti voimalaitosmarkkinoilla.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 18,8 GW, laskua oli 35% edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna (28,8). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 5,8% (4,9).

Ship Power

Hyvä aktiviteetti kaikilla merkittävillä alussegmenteillä

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen aikana rekisteröitiin 396 tilausta uusien alusten rakentamisesta. Vuonna 2013 on tähän mennessä tehty sopimukset 1.341 alustilauksesta maailmanlaajuisesti. Markkina-aktiviteetti on parantunut merkittävästi vuodesta 2012, jolloin tiedossa olevien sopimusten keskimääräinen tilausvolyymi oli 273 alusta vuosineljänneksellä. Tilausaktiviteetti on ollut hyvällä tasolla kaikilla merkittävillä alussegmenteillä, minkä ansiosta tilausjakauma oli tasaisempi vuoteen 2012 verrattuna.

Vastasuhdanteiset tilaukset ovat olleet merkittävässä roolissa vuoden 2013 aikana. Kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat ja uusien alusten polttoainetehokkuus ovat lisänneet kiinnostusta kauppalaivainvestointeihin. Aktiviteetti on ollut merkittävää tuotetankkerien, LPG:n kuljetusalusten ja isojen konttialusten segmenteillä. Kaasualusten (LNG:n ja LPG:n kuljetusalusten) markkinoilla on rekisteröity 116 sopimusta tähän mennessä vuoden 2013 aikana. Offshore-alan tilausaktiviteetti on jatkunut. Liikkuvien porausyksiköiden tilausaktiviteetti on ollut hyvällä tasolla etenkin öljynporauslauttojen osalta. Porausalusmarkkina on edelleen vankka, vaikka aktiviteetti on vuoden 2012 korkeaa tasoa matalampi. Liikkuvien tuotantoyksiköiden kysyntä jatkuu. Ankkurinkäsittelyalusten ja PSV-huoltoalusten tilausaktiviteetti on kuitenkin ollut heikompaa edellisiin vuosiin verrattuna.

Kiinan ja Etelä-Korean osuudet vuoden 2013 aikana vahvistetuista sopimuksista olivat 39% ja 36% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 14%.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 49%:iin (edellisen neljänneksen lopussa 47%). Markkinaosuus hidaskäyntisissä moottoreissa laski 10%:iin (14). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus kasvoi hieman ja oli 5% (4).

Services

Tasaista kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti jatkui tasaisena vuoden 2013 kolmannen neljänneksen aikana. Euroopan merenkulun markkinat olivat edelleen haastavat. LNG-kuljetusalusten huoltokysyntä kehittyi hyvin. Huoltoaktiviteetti oli hyvällä tasolla Amerikoissa ja Afrikassa. Itsenäisten voimantuottajien ja sähkölaitosasiakkaiden voimalaitoshuollon kysyntä oli edelleen hyvää.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu