Lyhennetty rahavirtalaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Liiketoiminnan rahavirta:
Raportointikauden tulos 246 219 344
Poistot ja arvonalentumiset 94 101 139
Rahoitustuotot ja -kulut 8 22 31
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -28 -12 -16
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -15 -3 -9
Tuloverot 80 72 109
Käyttöpääoman muutos -55 -297 -278
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 331 102 320
Rahoituserät ja verot -69 -136 -167
Liiketoiminnan rahavirta 261 -34 153
Investointien rahavirta:
Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -5 -400 -402
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -75 -53 -99
Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden myynnit 32 26 26
Rahavirta muista investoinneista 4 3 4
Investointien rahavirta -44 -425 -471
Rahoituksen rahavirta:
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16
Pitkäaikaisten lainojen nostot 100 158 158
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -68 -63 -92
Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -26 154 73
Maksetut osingot -201 -184 -186
Rahoituksen rahavirta -179 65 -47
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 39 -393 -365
Rahavarat raportointikauden alussa 225 592 592
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -10 -2
Rahavarat raportointikauden lopussa 254 199 225

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu