Lyhennetty tuloslaskelma
Oikaistu Oikaistu
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Liikevaihto 3 243 3 191 4 725
Liiketoiminnan muut tuotot 56 56 68
Kulut -2 911 -2 837 -4 180
Poistot ja arvonalentumiset -94 -101 -139
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 15 3 9
Liiketulos 309 312 483
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -22 -31
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 1 1
Tulos ennen veroja 326 291 453
Tuloverot -80 -72 -109
Raportointikauden tulos 246 219 344
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 244 216 339
Määräysvallattomat omistajat 2 4 5
246 219 344
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,24 1,09 1,72

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu