Konsernijohtajan
katsaus

”Kulukurin ja vahvan neljännen neljänneksen ansiosta saavutimme 11,2%:n kannattavuuden.”

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Katso webcast

Vankka kannattavuus ja vahva rahavirta haastavilla markkinoilla

 

“Maailmantalouden jatkunut epävarmuus vaikutti Wärtsilän vuoden 2013 kehitykseen. Epäsuotuisat valuuttakurssit ja viivästyneet toimitukset johtivat hieman odotettua heikompaan liikevaihdon kehitykseen. Kannattavuus säilyi kuitenkin vankkana matalammasta liikevaihdosta huolimatta. Kulukurin ja vahvan neljännen neljänneksen ansiosta saavutimme 11,2%:n kannattavuuden. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi hyvin ja kasvoi 578 milj. euroon vuoden aikana. Merenkulunmarkkinoilla tapahtui merkittävää parannusta vuonna 2013 ja tilaaminen oli aktiivista kaikilla merkittävillä alussegmenteillä. Voimalaitosmarkkinoilla puolestaan asiakkaat viivästyttivät edelleen päätöksentekoa. Tämä vaikutti meidän kokonaistilauskertymäämme, joka laski 1% viime vuoteen verrattuna. Huoltomarkkinoiden tasainen kehitys jatkui. Pitkäaikaiset huoltosopimukset ovat edelleen Services-liiketoiminnan strateginen painopistealue ja olen tyytyväinen, että useita tällaisia sopimuksia solmittiin vuoden aikana.

Markkinanäkymämme vuodelle 2014 ovat edelleen varovaiset, vaikka tietyilla alueilla on nähtävissä pientä parannusta. Nykyisen tilauskannan ja vireillä olevien hankkeiden perusteella odotamme liikevaihdon kasvavan hieman vuonna 2014 ja kannattavuuden säilyvän suunnilleen vuoden 2013 tasolla.

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

KESKEISTÄ NELJÄNNELTÄ NELJÄNNEKSELTÄ
 • Tilauskertymä pysyi vakaana ja oli 1.351 milj. euroa (1.357)
 • Liikevaihto laski 8% 1.411 milj. euroon (1.533)
 • Tilaus-laskutussuhde 0,96 (0,89)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 201 milj. euroa, eli 14,2% liikevaihdosta (188 milj. euroa ja 12,3%)
 • EBITA 208 milj. euroa, eli 14,8% liikevaihdosta (198 milj. euroa ja 12,9%)
 • Tulos/osake 0,74 (0,62)
 • Liiketoiminnan rahavirta 317 milj. euroa (187)

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
 • Koko konsernia koskeva tehostamisohjelma julkaistiin 29.1.2014
KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-JOULUKUU 2013
 • Tilauskertymä laski 1% 4.872 milj. euroon (4.940)
 • Liikevaihto laski 1% 4.654 milj. euroon (4.725)
 • Tilaus-laskutussuhde 1,05 (1,05)
 • Tilauskanta laski 1% ja oli kauden lopussa 4.426 milj. euroa (4.492)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 520 milj. euroa, eli 11,2% liikevaihdosta (517 milj. euroa ja 10,9%)
 • EBITA 552 milj. euroa, eli 11,9% liikevaihdosta (552 milj. euroa ja 11,7%)
 • Tulos/osake 1,98 euroa (1,72)
 • Liiketoiminnan rahavirta 578 milj. euroa (153)
 • Osinkoehdotus 1,05 euroa/osake
Avainluvut
Oikaistu3 Oikaistu3
MEUR 10-12/2013 10-12/2012 Muutos 1-12/2013 1-12/2012 Muutos
Tilauskertymä 1 351 1 357 0% 4 872 4 940 -1%
Tilauskanta kauden lopussa 4 426 4 492 -1%
Liikevaihto 1 411 1 533 -8% 4 654 4 725 -1%
Liiketulos (EBITA)1 208 198 5% 552 552 0%
% liikevaihdosta 14,8 12,9 11,9 11,7
Liiketulos (EBIT)2 201 188 7% 520 517 1%
% liikevaihdosta 14,2 12,3 11,2 10,9
Tulos ennen veroja 181 162 507 453
Tulos/osake, euroa 0,74 0,62 1,98 1,72
Liiketoiminnan rahavirta 317 187 578 153
Korolliset nettovelat kauden lopussa 276 567
Bruttoinvestoinnit 134 513
Nettovelkaantumisaste 0,15 0,32

EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 20 milj. euroa (34) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja 32 milj. euroa (35) katsauskauden tammi-joulukuu 2013 aikana. Neljännen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 9 milj. euroa (17) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 8 milj. euroa (10).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.
3 Luvut on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen muuttumisen vuoksi (IAS 19 Työsuhde-etuudet).

 

 

Seuraava sivu