Markkinakehitys

Power Plants

Kohtalainen aktiviteetti voimalaitosmarkkinoilla

Voimantuotannon kokonaismarkkinoiden aktiviteetti laski vuonna 2013, kun makrotalouden epävakaisuus viivästytti investointipäätöksiä edelleen läpi vuoden. Myös monien kehittyvien maiden merkittävät valuuttakurssiheilahdukset, joita nähtiin toisen ja kolmannen neljänneksen aikana, vaikuttivat asiakkaiden päätöksentekoon. Kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki kuitenkin uuden voimantuotantokapasiteetin kysyntää. Wärtsilän tarjousaktiviteetti oli vuotta 2012 korkeammalla tasolla, vaikka tarjousten määrä MW:ssa laskettuna laski hieman neljännellä neljänneksellä. Aktiviteetti keskittyi edelleen maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 18,8 GW. Laskua oli 35% edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna (28,8). Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 5,8% (4,9).


Ship Power

Merenkulun markkina-aktiviteetti parantui

Vuonna 2013 tehtiin sopimukset 2.201 alustilauksesta maailmanlaajuisesti. Markkina-aktiviteetti parantui merkittävästi vuodesta 2012, jolloin tiedossa olevien sopimusten tilausvolyymi oli 1.090 alusta. Neljännen neljänneksen aikana rekisteröitiin 633 tilausta uusien alusten rakentamisesta. Tilausaktiviteetti oli hyvällä tasolla kaikilla merkittävillä alussegmenteillä, minkä ansiosta segmenttien välinen tilausjakauma oli tasaisempi vuoteen 2012 verrattuna.

Vastasuhdanteiset tilaukset olivat merkittävässä roolissa vuonna 2013. Kilpailukykyiset uudisrakentamisen hinnat ja uusien alusten polttoainetehokkuus lisäsivät kiinnostusta kauppalaivainvestointeihin. Aktiviteetti oli merkittävää tuotetankkerien, nestekaasun kuljetusalusten ja isojen konttialusten segmenteillä. Kaasualusten (nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten) markkinoilla rekisteröitiin 39 sopimusta neljännen neljänneksen aikana, ja yhteensä 158 sopimusta vuonna 2013. Liikkuvien porausyksiköiden tilausaktiviteetti oli hyvällä tasolla etenkin öljynporauslauttojen osalta. Ankkurinkäsittelyalusten ja offshore-huoltoalusten tilausaktiviteetti oli heikompaa edellisiin vuosiin verrattuna.

Kiinan ja Etelä-Korean osuudet vuoden 2013 aikana vahvistetuista sopimuksista olivat 41% ja 33% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin osuus oli 15%.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus kasvoi 52%:iin (edellisen neljänneksen lopussa 49%). Markkinaosuus hidaskäyntisissä moottoreissa pysyi 10%:ssa ja apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus laski hieman 4%:iin (10% ja 5% edellisen neljänneksen lopussa).


Services

Vakaa kehitys huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti kehittyi hyvin vuoden 2013 neljännen neljänneksen aikana, mikä oli linjassa markkinoiden kausiluontoisuuden kanssa. Merenkulkuasiakkaiden kysyntä parantui, ja etenkin Norjan offshore-markkinat sekä Yhdysvaltojen risteilymarkkinat olivat aktiivisia. Huoltomarkkinat olivat kokonaisuudessaan tasaiset vuonna 2013. Neljännen neljänneksen vahvistunut aktiviteetti tasapainotti alkuvuoden hieman hitaampaa kehitystä. Voimalaitoshuollon kysyntä jatkui myönteisenä läpi vuoden, ja aktiviteetti oli hyvällä tasolla varsinkin Afrikassa. Merenkulun huoltomarkkinoiden aktiviteetti oli kokonaisuudessaan tyydyttävää.

Vuoden 2013 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 182.000 MW. Merenkulun laitekanta laski hieman, mikä johtui aluskannasta poistetuista kauppalaivoista, joissa on kaksitahtimoottoreita. Tätä kehitystä kompensoi nelitahtimoottoreiden laitekannan jatkunut kasvu etenkin voimalaitossovelluksissa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu