Markkinanäkymät

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailman makrotalouden kehitystä. Makrotalouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta ovat johtaneet voimantuotantomarkkinoiden laskuun kahtena peräkkäisenä vuotena. Vuodelle 2014 ennustetun BKT-kasvun perusteella maakaasun ja nestemäisten polttoaineiden käyttöön perustuvan voimantuotannon markkinoiden odotetaan parantuvan hieman. Tilaukset keskittyvät edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on patoutunutta kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntätekijät ovat kohdallaan. Merikuljetuksissa ja maailmantaloudessa on nähtävissä elpymisen merkkejä, mikä hyödyttää kauppalaivamarkkinoita. Nykyiset öljynhinnat puolestaan tukevat offshore-alan aktiviteettia myös haastavissa olosuhteissa ja syvän veden alueilla. Polttoainetehokkuuden ja sääntely-ympäristön merkitys on selkeästi näkyvissä, ja kiinnostus kaasun käyttöön polttoaineena kasvaa. Tilausaktiviteetin odotetaan säilyvän kokonaisuudessaan paremmalla tasolla huomioiden kuitenkin markkinoiden rajoitettu kapasiteetti ottaa vastaan uutta tonnistoa. Vuoden 2013 suhteellisen korkea tilausaktiviteetti perinteisellä kauppalaivasegmentillä saattaa johtaa pieneen laskuun kauppalaivojen tilausaktiviteetissa vuonna 2014.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia. Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat edelleen hieman keskimääräistä paremmat. Näkymät ovat myös hyvät Amerikoissa ja Afrikassa.

 

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014


Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu