Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 2013 2012
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 259 826
Valuuttakurssimuutokset -37 24
Yritysostot 426
Lisäykset 53 41
Poistot ja arvonalentumiset -58 -61
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 17 5
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 235 1 259
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 470 472
Valuuttakurssimuutokset -12 1
Yritysostot 19
Lisäykset 76 70
Poistot ja arvonalentumiset -66 -78
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -20 -14
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 449 470

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu