Konsernin rahavirtalaskelma
Oikaistu
MEUR 2013 2012
Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden tulos 393 344
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 123 139
Rahoitustuotot ja -kulut 19 31
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -29 -16
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -22 -9
Tuloverot 113 109
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 598 598
Käyttöpääoman muutos:
Korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -64 -234
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -88 -6
Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 211 -38
Käyttöpääoman muutos 60 -278
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 658 320
Rahoituserät ja verot:
Korko- ja rahoitustuotot 23 14
Korko- ja rahoituskulut -7 -71
Maksetut verot -97 -110
Rahoituserät ja verot -81 -167
Liiketoiminnan rahavirta 578 153
Investointien rahavirta:
Yritysostot -392
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin -1 -7
Sijoitukset myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -4 -3
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -129 -111
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 7 12
Osakkuusyhtiöosakkeiden myynti 23
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 34 3
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) ja muut muutokset 13 2
Saadut osingot 1 2
Investointien rahavirta -79 -471
Rahavirta investointien jälkeen 499 -318
Rahoituksen rahavirta:
Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16
Pitkäaikaisten lainojen nostot 153 158
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -157 -92
Lainasaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) -135 69
Maksetut osingot -202 -186
Rahoituksen rahavirta -324 -47
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) 176 -365
Rahavarat tilikauden alussa 225 592
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -13 -2
Rahavarat tilikauden lopussa 388 225

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu