Konsernin tase, varat
Oikaistu
MEUR 31.12.2013 31.12.2012
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 914 942
Aineettomat hyödykkeet 321 317
Aineelliset hyödykkeet 434 456
Sijoituskiinteistöt 15 14
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 103 90
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 44
Korolliset sijoitukset 1 1
Laskennalliset verosaamiset 128 112
Muut saamiset 5 24
1 935 2 000
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 367 1 322
Korolliset saamiset 1 1
Myyntisaamiset 1 146 1 128
Verosaamiset 33 27
Muut saamiset 339 334
Rahavarat 388 225
3 274 3 036
Varat yhteensä 5 209 5 036
Konsernin tase, oma pääoma ja velat
Oikaistu
MEUR 31.12.2013 31.12.2012
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336
Ylikurssirahasto 61 61
Muuntoerot -85 -12
Arvonmuutosrahasto -13 21
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -43 -34
Kertyneet voittovarat 1 587 1 393
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 844 1 766
Määräysvallattomien omistajien osuus 40 26
Oma pääoma yhteensä 1 884 1 791
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 571 545
Laskennalliset verovelat 84 95
Eläkevelvoitteet 107 99
Varaukset 40 38
Saadut ennakot 86 88
Muut velat 4 3
892 868
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 94 249
Varaukset 204 228
Saadut ennakot 827 607
Ostovelat 375 385
Verovelat 81 40
Muut velat 853 868
2 434 2 377
Velat yhteensä 3 325 3 245
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 209 5 036

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu