Konsernin tuloslaskelma
Oikaistu
MEUR 2013 2012
Liikevaihto 4 654 4 725
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 187 -30
Valmistus omaan käyttöön 19 15
Liiketoiminnan muut tuotot 85 68
Materiaalit ja palvelut -2 696 -2 527
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 104 -1 094
Poistot ja arvonalentumiset -123 -139
Liiketoiminnan muut kulut -543 -543
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 22 9
Liiketulos 500 483
Osinkotuotot 1 2
Korkotuotot 3 4
Muut rahoitustuotot 15 9
Korkokulut -17 -22
Muut rahoituskulut -22 -25
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 1
Tulos ennen veroja 507 453
Tuloverot -113 -109
Tilikauden tulos 393 344
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 391 339
Määräysvallattomat omistajat 3 5
393 344
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:
Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 1,98 1,72

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu