Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Palkat ja palkitseminen 2014

Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2014 seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot:

  • jäsenet 60.000 euroa/vuosi
  • varapuheenjohtaja 90.000 euroa/vuosi
  • puheenjohtaja 120.000 euroa/vuosi.

Noin 40% vuosipalkkiosta maksetaan Wärtsilän osakkeina. Lisäksi maksetaan 400 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta, jossa jäsen on ollut läsnä. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Kullekin nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan toteutuneesta valiokunnan kokouksesta 500 euron kokouspalkkio ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 1.000 euron kokouspalkkio. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Wärtsilän hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2014 päättyneeltä tilivuodelta palkkioita rahana yhteensä 713 tuhatta euroa. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio-ohjelmaan eivätkä bonusjärjestelmään.

Hallitukselle maksetut palkkiot (TEUR)
Kokouspalkkiot Vuosipalkkiot Yhteensä
Hallitus 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Mikael Lilius, puheenjohtaja 16 12 120 120 136 132
Kaj-Gustaf Bergh, varapuheenjohtaja 6 6 90 90 96 96
Maarit Aarni-Sirviö 11 8 60 60 71 68
Sune Carlsson 6 4 60 60 66 64
Alexander Ehrnrooth 10 9 60 60 70 69
Paul Ehrnrooth 6 6 60 60 66 66
Risto Murto 6 - 60 - 66 -
Gunilla Nordström 5 4 60 60 65 64
Markus Rauramo 15 14 60 60 75 74
6.3.2014 saakka
Matti Vuoria 3 6 - 60 3 66
Vuonna 2014 Wärtsilän osakkeina maksetut palkkiot
Hallitus Osakkeita, kpl
Mikael Lilius, puheenjohtaja 1 241
Kaj-Gustaf Bergh, varapuheenjohtaja 930
Maarit Aarni-Sirviö 620
Sune Carlsson 620
Alexander Ehrnrooth 620
Paul Ehrnrooth 620
Risto Murto 620
Gunilla Nordström 620
Markus Rauramo 620
Hallituksen jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2014
Hallitus Osakkeita, kpl
Mikael Lilius, puheenjohtaja 15 692
Muutos 2014 1 241
Kaj-Gustaf Bergh, varapuheenjohtaja 7 672
Muutos 2014 930
Maarit Aarni-Sirviö 8 450
Muutos 2014 620
Sune Carlsson 11 260
Muutos 2014 10 620
Alexander Ehrnrooth 4 474
Muutos 2014 620
Paul Ehrnrooth 4 448
Muutos 2014 620
Paul Ehrnrooth, määräysvaltayhteisön kautta 850 000
Muutos 2014 120 000
Risto Murto 620
Muutos 2014 620
Gunilla Nordström 2 063
Muutos 2014 620
Markus Rauramo 3 174
Muutos 2014 620

Toimitusjohtajan ja johtokunnan palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtokunnan bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen kannattavuustavoitteiden ja muiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus kokonaispalkasta voi olla korkeintaan 43% toimitusjohtajan ja yksi kolmannes muiden johtokunnan jäsenien osalta. Lisäksi hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. Hänen eläkkeensä määräytyy maksuperusteisen eläkejärjestelmän mukaisesti. Eläkemaksu on tietty prosenttiosuus vuosipalkasta. Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi maksettavan korvauksen määrä vastaa 18 kuukauden palkkaa.

Johtokunnan jäsenillä on yhtiökohtainen eläkejärjestelmä. Eräiden johtokunnan jäsenten valinnainen eläkeikä on 60 vuotta. Näiden henkilöiden lisäeläke perustuu siihen julkiseen eläkejärjestelmään, jonka piirissä kyseessä olevat henkilöt ovat. Heidän eläkkeensä määräytyy etuus- tai maksuperusteisen eläkejärjestelmän mukaisesti.

Toimitusjohtaja Björn Rosengrenin taloudelliset etuudet:

  • Palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet vuonna 2014: 662 tuhatta euroa
  • Bonukset vuonna 2014: 430 tuhatta euroa
  • Osakkeen markkina-arvon kehitykseen perustuvat tulospalkkiot: -
  • Valinnainen eläkeikä: 60
  • Irtisanomisaika: 6 kuukautta
  • Yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen yhteydessä maksettava korvaus: 18 kuukauden palkka + 6 kuukauden irtisanomisajan palkka

Lisätietoja johtokunnan palkitsemisesta on konsernitilinpäätöksessä, liite 29: Lähipiiritapahtumat.

Johtokunnan jäsenten Wärtsilä-osakkeiden omistus 31.12.2014
Johtokunta Osakkeita, kpl
Björn Rosengren 6 000
Muutos 2014 0
Jaakko Eskola 0
Muutos 2014 0
Pierpaolo Barbone 0
Muutos 2014 0
Päivi Castrén 0
Muutos 2014 0
Kari Hietanen 144
Muutos 2014 0
Atte Palomäki 600
Muutos 2014 0
Rakesh Sarin 0
Muutos 2014 0
Marco Wirén 0
Muutos 2014 0

Kuukausittain päivitettävät tiedot toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten omistamista osakkeista ovat saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.wartsila.com

Kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten kannustinjärjestelmistä ja niiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää myös mahdollisista ylimmän johdon pitkäaikaisista kannustinohjelmista, elleivät ne lain mukaan kuulu yhtiökokouksen päätettäviksi. Muiden johtajien ja päälliköiden bonusjärjestelmistä päättää johtokunta.

Johdon lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Konsernissa on globaalisti kaikissa liiketoiminnoissa käytössä oleva bonusjärjestelmä. Bonus perustuu konsernin kannattavuuteen ja sovittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Bonusjärjestelmän piirissä on noin 2.000 johtajaa ja päällikköä.

Konsernin toimihenkilöt ja työntekijät kuuluvat erilaisten bonus- tai tulospalkkiojärjestelmien piiriin. Kussakin maassa toimitaan asianomaisen maan palkkiojärjestelmistä säädettyjen lakien tai sopimusten mukaisesti. Konsernin bonusjärjestelmien ja muiden tulospalkkiojärjestelmien piiriin kuuluu yhteensä noin 65% konsernin henkilöstöstä.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus on päättänyt pitkäaikaisesta, yhtiön osakkeiden kurssikehitykseen sidotusta bonusohjelmasta konsernin ylimmälle johdolle. Bonusohjelman piirissä on noin 100 johtajaa. Bonuksen suuruus riippuu osakkeiden kurssikehityksestä ennalta määrätyllä aikavälillä. Bonukselle on asetettu yläraja. Bonusjärjestelmä huomioi 50 % maksetuista osingoista. Johtokunnan jäsenten on käytettävä kolmannes mahdollisesta bonuksesta Wärtsilän osakkeiden hankintaan.

Vuoden 2011 bonusohjelma käsitti 1.700.250 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 23,34 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 10,00 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2011 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2015.

Vuoden 2012 bonusohjelma käsitti 1.913.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 33,28 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 10,00 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2012 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2016.

Vuoden 2013 bonusohjelma käsitti 2.114.000 bonusoikeutta. Bonuksen suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 37,05 euron kurssinoteeraus. Bonuksen yläraja on 10,00 euroa bonusoikeutta kohti, ja bonus huomioi 50% maksetuista osingoista. Vuoden 2013 bonusohjelman bonukset erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2017.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.