Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Riskit ja riskien hallinta

Wärtsilän normaaliin toimintaan liittyy kaiken yritystoiminnan tapaan erilaisia riskejä. Liiketoimintaa ei voi harjoittaa hyväksymättä tietynlaista riskitasoa ja liiketoiminnasta odotettavissa olevat tuotot on suhteutettava niihin liittyviin riskeihin.

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa yhtiön strategian tehokas toteutuminen ja tavoitteiden toteutuminen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Olennaista on tunnistaa tavoitteiden saavuttamisen mahdollisesti estävät riskit ja arvioida, ovatko ne hyväksyttävällä tasolla.

Riskien välttäminen, lieventäminen, siirtäminen ja valvonta edellyttävät joka tapauksessa toimenpiteitä. Järjestelmälliseen riskienhallintaprosessiimme kuuluu aktiivisia, ennakoivia, suojaavia ja ehkäiseviä työkaluja, joilla sekä suojaudumme uhilta että käännämme osan riskeistä mahdollisuuksiksi.

Riskejä voi hallita vain, jos ne tunnistetaan ja ymmärretään etukäteen, jos niiden hallitsemiseksi laaditaan suunnitelmia ja jos käytössä on niihin liittyvien hallintakeinojen jatkuva seurantaprosessi. Riskienhallinta on siksi olennainen osa Wärtsilän strategista ja operatiivista johtamista.

Riskienhallinnan periaatteet

Riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallita jatkuvasti kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia ja uhkia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Riskienhallinnan perustana ovat Wärtsilän toimintojen ja tuotteiden koko elinkaaren aikainen korkea laatu sekä jatkuvat, systemaattiset ponnistelut vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi kaikilla organisaatiotasoilla periaatteella ”jokainen on vastuullinen”. Vain näin menetellen voidaan pitkällä aikavälillä alentaa riskeihin liittyviä kokonaiskustannuksia.

Hallitus ja johtokunta tekevät päätökset ja antavat ohjeet strategisissa asioissa. Kukin liiketoiminta vastaa omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisesta sekä riskiensä hallinnasta ja torjunnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto on osa rahoitustoimintoa, joka raportoi talous- ja rahoitusjohtajalle. Toiminto on vastuussa riskiraportointiprosessista ja riskiarviointien toteuttamisesta liiketoimintojen sekä niiden eri organisaatioiden kanssa. Se koordinoi konsernin riskienhallintatoimintaa, kartoittaa eri liiketoiminta-alueiden riskit ja tekee liiketoiminta-alueiden kanssa yhteistyötä käytännön riskientorjunnassa. Lisäksi se vastaa konsernin riskienhallintapolitiikan valmistelusta. Politiikka tarkastettiin vuonna 2014, ja sitä muutettiin siten, että se antaa tarkan kuvan nykyisistä riskien raportoinnissa noudatettavista käytännöistä. Wärtsilän laadittu politiikka on johdettu konsernin ja liiketoimintojen todellisista tarpeista, ja se on pitkälti ISO 31000 -standardin mukainen. Siinä on käytetty ISO 31000 -standardin käsitteitä konsernin riskiviestinnän yhdenmukaistamiseksi. Lisäksi riskienhallintatoiminto kehittää yhdessä vakuutusyhtiöiden ja meklareiden kanssa tarvittavat globaalit ja paikalliset vakuutusratkaisut ja hallinnoi niitä. Tarkastusvaliokunta tarkastaa ja arvioi riskienhallinnan riittävyyden. Sisäinen tarkastus on vastuussa riskienhallintaprosessin tarkistamisesta vuosittain.


Riskien torjunta kuuluu normaaliin liiketoiminnan johtamiseen. Kunkin liiketoiminnan johto pitää vuosittain johtokunnan kokouksessa kyseistä liiketoimintaa sekä tiettyjä tärkeimpiä tukitoimintoja koskevan katsauksen, joka käsittää myös riskit ja riskientorjunnan. Kerran vuodessa järjestetään taloutta koskeva johdon katsaus, jossa esitetään konsernin riskikartta.

Riskit määritellään joko sisäisiksi tai ulkoisiksi ja kvantifioidaan euromääräisiksi, ja niiden todennäköisyys arvioidaan. Sen jälkeen valmistellaan konsernin riskiraportti ja se esitellään hallitukselle.

Riskienhallinta on osa liiketoimintojen johtamisprosesseja ja liiketoimintojen johtoryhmien normaalia työjärjestystä. Liiketoiminnat ovat vastuussa niihin kuuluvien maantieteellisten liiketoiminta-alueiden, tuotelinjojen, organisaatioiden ja toimitusyksiköiden riskienhallinnan organisoinnista ja raportoinnista. Myös jatkotoimenpiteet ovat liiketoimintojen vastuulla.

Riskikategoriat

Wärtsilässä riski määritellään epävarmuuden vaikutukseksi yhtiön tavoitteisiin. Mahdollisuuden hyödyntämättä jättäminen on myös potentiaalinen riski. Riskin suuruus määritetään tapahtuman todennäköisyyden ja siitä todennäköisesti aiheutuvien vahinkojen perusteella. Wärtsilän keskeisimmät riskit on jaettu neljään kategoriaan: strategiset, operatiiviset, vahinko- ja rahoitusriskit. Todennäköiset vahingot ovat suurimmat strategisissa ja operatiivisissa riskeissä ja pienimmät vahinko- ja rahoitusriskeissä.

Riskikategorioiden tärkeimmät riskit määritellään Wärtsilän riskiluotaimen avulla. Riskiluotaimet laaditaan liiketoimintojen ja konsernin riskienhallintatoiminnon vuosittaisissa riskienarviointikokouksissa liiketoimintojen johtoryhmien käyttöön ja arvioitavaksi. Liiketoimintojen johtoryhmät myös katselmoivat ja päivittävät ne säännöllisin väliajoin. Liiketoimintakohtaiset luotaimet yhdistetään yhdeksi konsernin riskiluotaimeksi, joka esitellään hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle vuosittain. Tarkoituksena on tukea riskeihin liittyvää keskustelua ja tarjota nopea katsaus alueista, joihin riskienhallinnan tulisi painottua.

W_AR2014_Charts_FI_16.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.