Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Vahinkoriskit

Wärtsilän henkilöstön turvallisuus pyritään takaamaan työterveys- ja turvallisuusjärjestelmillä, matkustamista koskevilla turvallisuusohjeilla sekä kriisitilanteita koskevalla ohjeistuksella. Wärtsilä on vakuuttanut henkilöstönsä asianmukaisesti, ja johtokunta on päättänyt korostaa työturvallisuuden merkitystä asettamalla konsernitason tavoitteeksi nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Tätä tarkoitusta varten on käynnissä erityinen Nolla tapaturmaa -projekti, jonka tavoite on sisällytetty yhtiön kestävän kehityksen ohjelmaan. Vuonna 2014 otettiin globaalisti käyttöön läheltä piti -tilanteiden raportointijärjestelmä WeCare, johon tallennetaan työturvallisuutta ja -terveyttä, toiminnan jatkuvuutta ja ympäristöä uhanneet vaaratilanteet. Tietojärjestelmä sinänsä ei yksinään paranna suorituskykyämme, mutta se auttaa selvittämään systemaattisesti tapahtumien syyt ja ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin.

Ympäristövahinkoihin liittyviä riskejä torjutaan ympäristöjärjestelmillä. Wärtsilä ylläpitää kiinteistörekisteriä kaikista yhtiön käytössä olevista kiinteistöistä ja antaa neuvoja kiinteistöjen ostoon, myyntiin, vuokraamiseen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kiinteistöjen ympäristötarkastuksiin käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Mikään Wärtsilän isoista toimipaikoista ei sijaitse luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla. Katastrofiskenaarioita laaditaan ja tarvittaessa riskejä torjutaan esimerkiksi sijoittamalla yksiköt tulvariskirajan yläpuolelle tai rakentamalla tulvapatoja. Wärtsilän suurimmissa toimipaikoissa on toteutettu liiketoiminnan vaikutusten analyysi ja laadittu toiminnan jatkuvuussuunnitelma sekä omaisuus- että keskeytysriskien varalta.

Riskit, joihin ei voida vaikuttaa omin toimenpitein, siirretään mahdollisuuksien mukaan vakuutusyhtiöille. Tavoitteena on, että henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen, mukaan lukien alihankkijoista johtuva toiminnan keskeytyminen, sekä toiminta- ja tuotevastuisiin liittyvät vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutuksin. Riskejä hallitakseen Wärtsilällä on oma jälleenvakuutusyhtiö Vulcan Insurance PCC Ltd.

Tieto- ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit

Tietoturvallisuusriskejä kartoitetaan jatkuvasti, ja riskien torjumiseksi on tehty työtä verkkoturvallisuuteen, päätepisteen suojaukseen ja käyttöoikeuksiin sekä haavoittuvuuksiin liittyvien riskien hallinnassa. Wärtsilän tietoturvakeskus ja kyberuhkien kartoittamiseksi käyttöön otettu tietoturva-aukkojen skannaus paransivat tilannetietoisuutta digitaalisissa palveluissa vuonna 2014. Työtä yhteisten tietoturvallisuusvalmiuksien parantamiseksi jatkettiin vuonna 2014 muun muassa edistämällä pilvipalvelujen käyttöä ja kriittisten sovellusten katastrofi- ja palautumissuunnitelmia.

Kyberturvallisuusriskejä kartoitetaan ja käsitellään laajasti, ja tieto- ja automaatiojärjestelmiin liittyvät riskit näyttävät nousseen fyysisiä riskejä ja henkilöriskejä suuremmiksi. Kyberturvallisuusstrategian katselmointia ja toteutusta jatketaan tulevina vuosina.


 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.