Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Johtamistapa

Wärtsilä hyödyntää lukuisia työkaluja ja prosesseja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan hallinnointiin ja kehittämiseen. Kestävän kehityksen avaintyökalut esitellään alla olevassa taulukossa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Wärtsilän kestävän kehityksen työkalut

Perusperiaatteet Järjestelmät ja prosessit Muut
Visio, missio ja strategia Laatujärjestelmä Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen
Corporate Governance Ympäristöjärjestelmä Johdon katselmukset
Konsernin politiikat ja periaatteet: toimintaperiaatteet, laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka, tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä koskeva politiikka, korruption vastainen politiikka, säännöstenmukaisuuden raportointia koskeva politiikka ym. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä Liiketoiminnan kehittämisen työkalut: Due diligence, ympäristötutkimukset
Konsernikäsikirja Toimittajahallintajärjestelmä Sidosryhmävuoropuhelu
Toimittajavaatimukset Riskienhallintaprosessi Kestävää kehitystä koskeva raportointi

Wärtsilän johtamisjärjestelmä

Wärtsilän johtamisjärjestelmän tavoitteena on luoda lisäarvoa yhtiön sidosryhmille, saavuttaa yhtiön strategiset tavoitteet, tukea kestävän kehityksen mukaista toimintaa, hallita toimintaan liittyviä riskejä sekä parantaa yhtiön suorituskykyä jatkuvan parantamisen periaatetta noudattamalla. Johtamisjärjestelmä sisältää erilaisia työkaluja, kuten järjestelmät laadun, ympäristövastuun sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan. Eri organisaatiotasoilla suoritettavissa johdon katselmuksissa seurataan järjestelmän toimivuutta, tavoitteiden toteutumista sekä tärkeimpien tunnuslukujen kehittymistä. Wärtsilän prosesseja kehitetään liiketoiminto-, liiketoiminta-alue- ja toimintotasolla. Näitä kehitysprojekteja johdetaan Wärtsilän Controller-kokouksen ja toiminnankehityksen ja toimintojen johtoryhmien toimenpiteillä sekä Wärtsilän toimitusjohtajan ja liiketoimintalinjojen laatukatselmuksilla.

Wärtsilän johtokunta vastaa keskeisten strategioiden, periaatteiden ja politiikkojen määrittämisestä ja itse johtamisjärjestelmästä. Johtokunta seuraa säännöllisesti johtamisjärjestelmän toimivuutta ja tuloksia. Vastuut on jaettu linjaorganisaatioon kaikilla organisaatiotasoilla, ja jokaiselle wärtsiläläiselle on määritelty johtamisjärjestelmässä oma vastuualue. Sekä konsernitasolla että useimmissa tytäryhtiöissä on erilliset työryhmät johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Konsernitasolla seuraavat työryhmät koordinoivat tuotteisiin ja toimintaan liittyvää kehitystyötä:

Työryhmä Painopiste Päätehtävät
Wärtsilän toimitusjohtajan laatukatselmus Laatu Kokonaisvastuu Wärtsilän laadusta, laatuprosessien parantamisesta ja strategisten laatutavoitteiden saavuttamisesta
Wärtsilän Controller-kokous Strateginen toiminnan kehittäminen Kokonaisvastuu Wärtsilän toiminnan kehittämisestä ja toiminnankehittämissuunnitelmista, IM-toiminnan ja prosessien kehityksen ohjaaminen
Liiketoimintalinjojen laatukatselmukset Laatu Tukee ja valvoo laadun kehitystä asiakkaan laatukokemuksen ja elinkaariajattelun pohjalta. Keskittyy alueisiin, joilla tehtävillä parannuksilla on suurin vaikutus asiakkaisiin. Toimintojen rajat ylittävä päätöksenteko tehokkuuden parantamiseksi ja päätösten nopeuttamiseksi
Wärtsilän toiminnankehityksen johtoryhmä Toiminnan kehittäminen Liiketoiminnan strategiaan ja tavoitteisiin sekä toiminnankehittämisprosessin yleisvastuuseen perustuvien toiminnan kehittämisen toimintasuunnitelman, tavoitteiden ja ohjeiden valmistelu Wärtsilän Controller-tiimin hyväksyttäväksi, divisioonien rajat ylittävän toiminnankehittämistyön koordinointi ja yhtenäistäminen
Wärtsilän EHS-johtoryhmä Ympäristö, työterveys ja turvallisuus (EHS) Kokonaisvastuu Wärtsilän EHS-asioista, EHS-johtamisjärjestelmän kehittäminen, konsernitason kokonaisvastuu laadun mittaamisesta ja tavoitteiden asettamisesta sekä lainsäädännön kehityksen seuraaminen

Johtamisjärjestelmät

Sertifioitujen yhtiöiden osuus  
ISO 9001 82%
ISO 14001 68%
ISO 18001 65%

GRI G4 olennaiset näkökohdat

Keskeinen näkökulma Ohjaavat periaatteet Roolit ja vastuut Johtamistapa Tavoitteet
Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset

Strategia

Toimintaperiaatteet

Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Hallinnointijärjestelmä

Ympäristöjohtaminen

Tuotesuunnittelun periaatteet
Kestävän kehityksen tavoitteet
Lakien ja määräysten noudattaminen

Strategia

Toimintaperiaatteet

Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Hallinnointijärjestelmä

Vastuullinen liiketoiminta

Toimitusketjun hallinta

Kestävän kehityksen tavoitteet
Taloudelliset vaikutukset sidosryhmien kannalta

Strategia

Toimintaperiaatteet

Hallinnointijärjestelmä Vastuullinen liiketoiminta Kestävän kehityksen tavoitteet
Henkilöstön osaaminen ja kehitys

Strategia

Toimintaperiaatteet

Henkilöstökäytännöt

Hallinnointijärjestelmä

Ihmisten johtaminen

Kestävän kehityksen tavoitteet
Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt

Strategia

Toimintaperiaatteet
Hallinnointijärjestelmä

Vastuullinen liiketoiminta

Toimitusketjun hallinta

Kestävän kehityksen tavoitteet
Työterveys ja -turvallisuus

Strategia

Toimintaperiaatteet

Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Hallinnointijärjestelmä

Työterveys- ja turvallisuusjohtaminen

Tuotesuunnittelun periaatteet

Toimitusketjun hallinta

Kestävän kehityksen tavoitteet

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.