Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Toimitusketjun hallinta

Toimittajilla on merkittävä rooli Wärtsilän toimitusprosesseissa. Pyrimme tiiviisiin ja erinomaisiin suhteisiin tärkeimpien toimittajiemme kanssa ja siten varmistamaan, että molemmat osapuolet ymmärtävät hyvin toisiaan ja pystyvät vastaamaan tiukkoihin vaatimuksiin niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen. Taloudellisen hyödyn lisäksi toimiva kumppanuus tuo toimittajille lisäarvoa Wärtsilän tarjoamana osaamis- ja kehitystukena, ja vastaavasti Wärtsilä hyötyy toimittajien osaamisesta. Menestyksekäs yhteistyö voi myös johtaa paikallisen toimittajan kansainvälistymiseen tämän päästessä osaksi maailmanlaajuista toimitusketjuamme. Wärtsilän yli 3.700 aktiivisesta tavarantoimittajasta suurin osa toimii Euroopassa, jossa ovat myös suurimmat tuotantoyksikkömme. Panostamme jatkuvasti vahvan toimitusketjuverkoston kehittämiseen myös Aasiassa.

Wärtsilällä on vakioprosessit tavaran- ja palveluntoimittajien valintaan, vaatimusten määrittelyyn ja toimitussuhteen kehittämiseen. Wärtsilä tarjoaa toimittajilleen molempien osapuolien kilpailukykyä vahvistavaa kumppanuutta. Kumppanuuden edellytys on avoin ja jatkuva vuorovaikutus. Kumppanuusajattelua sovelletaan myös Wärtsilän tutkimus- ja kehitystyöhön, jossa toimitaan usein tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja keskeisten toimittajien kanssa.

Wärtsilä asettaa toimittajilleen sekä yleisiä odotuksia että laatuun, tuotteisiin, ympäristönsuojeluun, työterveyteen ja -turvallisuuteen, sosiaaliseen vastuuseen ja lainsäädännön noudattamiseen liittyviä vaatimuksia. Nämä vaatimukset sisältyvät vakiotoimitussopimuksiin. Vaatimusten noudattamista valvotaan jatkuvasti suorituskykymittareilla ja auditoinneilla. Toimittajien tulee noudattaa asetettuja vaatimuksia saavuttaakseen hyväksytyn toimittajan aseman. Wärtsilän toimittaja-arviointien painopisteet liittyvät toimittajien valintaan, vaatimustenmukaisuuteen ja suorituskyvyn katselmointiin.

Wärtsilä arvioi toimittajiaan ja hoitaa toimittajasuhteitaan toimittajien hallintajärjestelmän avulla. Toimittaja-arviointeja järjestetään säännöllisesti. Toimittaja-arvioinnit jaetaan kolmeen luokkaan, jotka ovat alkutarkastus, auditointi ja katselmus. Alkutarkastus tehdään potentiaalisille uusille toimittajille ennen yhteistyön aloittamista. Auditointi tehdään uusille toimittajille ja toimittajille, joiden suorituskyvyssä on havaittu puutteita Wärtsilän vaatimuksiin nähden. Katselmointi suoritetaan poikkeamien havaitsemiseksi ja selvittämiseksi. Toimittajiensa arvioinnissa Wärtsilä keskittyy kriittisiin indikaattoreihin, joissa toimittajilta odotetaan korkeita standardeja ja hyvää suorituskykyä. Niitä ovat asiaankuuluvan lainsäädännön noudattaminen, ympäristö-, työterveys-, työturvallisuus- ja laatuasioiden hoito, prosessikartoitus, riskienhallinta, laatusuunnitelmat ja sosiaalinen vastuu.

Wärtsilä on ryhtynyt säännöllisesti seuraamaan tavaran- ja palveluntoimittajiensa toimintaa. Toimittajat luokitellaan toimittaja-arviointien yhteydessä Wärtsilän toimittajavaatimusten perusteella. Luokitusta varten arvioidaan, miten toimittaja noudattaa Wärtsilän asettamia kestävän kehityksen vaatimuksia koskien lakien ja määräysten noudattamista, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioiden hoitoa, sosiaalista suorituskykyä sekä liiketoiminnan vastuullisuutta. Luokitus perustuu esivalintakyselyihin ja suoritettuihin auditointeihin.

Luokituksen perusteella toimittaja voidaan hyväksyä, hyväksyä tietyin rajoituksin tai huomautuksin tai hylätä. Vuonna 2014 luokiteltiin 222 toimittajaa, joilla ei ollut voimassa olevaa luokitusta, ja 95 toimittajan luokitus uusittiin. Vuoden 2014 loppuun mennessä Wärtsilä oli luokitellut 657 tärkeintä toimittajaansa (yhteensä 1.219), mikä vastaa 95%:a konsernin hankintatoiminnon (WSM) hankinnoista.
Luokitus on osa WSM:n neljännesvuosittain suorittamia toimittajakatselmuksia. Luokitus tarkistetaan säännöllisesti samoin kuin toteutettujen auditointien tulokset.

Vuonna 2014 kaksi toimittajaa hylättiin, koska ne eivät täyttäneet Wärtsilän ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioiden hoidolle asettamia vaatimuksia tai koska ne eivät noudattaneet toiminnassaan lakeja.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.