Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Olennaisuusarviointi

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

Konsernin laskentaraja (G4-17)

Wärtsilän konsernitilinpäätökseen sisällytetyt yhtiöt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitteessä 32. Tytäryhtiöt.

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi käsittää kaikki konserniyhtiöt. Raportin tiedot kattavat Wärtsilän liiketoiminnat. Yhtiötasolla raportti sisältää emoyhtiön lisäksi Wärtsilän tytäryhtiöt, mukaan lukien tuotanto-, huolto- ja myyntiyksiköt. Raportti ei sisällä Wärtsilän osakkuusyhtiöitä, yhteisyrityksiä tai toimitusketjun yhtiöitä.

Raportin sisällön määrittelyprosessi (G4-18)

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi vuodelta 2014 noudattaa GRI:n (Global Reporting Initiative) G4-ohjeistoa kestävän kehityksen raportoinnista ja raportin sisällönmäärittelyn raportointiperiaatteita. Tämä raportti on laadittu GRI:n G4-ohjeistossa määriteltyjä menettelytapoja ja comprehensive-sovelluslaajuuksia noudattaen. Toisin sanoen raportti kattaa kaikki G4-ohjeistuksen edellyttämät vakiotiedot sekä kaikki toiminnassamme olennaisiksi katsotut kestävän kehityksen näkökohdat.

Wärtsilä päivitti syksyllä 2014 olennaisiksi katsotut kestävän kehityksen teemat. Prosessi sisälsi toiminnan taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset näkökohdat sidosryhmien ja Wärtsilän liiketoiminnan kannalta. Sidosryhmien näkemykset kerättiin kyselytutkimuksella, johon vastasi 96 keskeistä Wärtsilän eri yksiköiden ja toimintojen sidosryhmien edustajaa ympäri maailmaa. Sidosryhmäkyselyn tarkoitus oli arvioida, kuinka tärkeitä eri kestävyysnäkökohdat ovat Wärtsilän sidosryhmien näkemyksissä ja päätöksissä. Sidosryhmien arvioitavaksi annettujen kestävän kehityksen näkökohtien valintaperusteena oli Wärtsilän aiempi kokemus, vertaisarvioinnit teollisuuden piirissä sekä analyysi Wärtsilän arvoketjulle olennaisimmista taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista. Keskeisimpiä arviointiin osallistuneita sidosryhmiä olivat sijoittajat ja rahoittajat, merkittävät asiakkaat, henkilöstö, paikallisyhteisöt ja media.

Tunnistettuja näkökohtia analysoimalla määritettiin niiden merkitys Wärtsilän nykyiselle tai tulevalle toiminnalle. Kestävyysnäkökohtien liiketoimintavaikutusten arviointiperustana oli niiden suora taloudellinen merkitys sekä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Mahdollisen liiketoimintavaikutuksen indikaattorina käytettiin myös yhtiön ohjeistusten tai käytäntöjen tasoa.

Arvioinnin tuloksena Wärtsilän kannalta olennaisiksi tunnistettiin seuraavat näkökohdat:

  • Wärtsilän tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset
  • Lakien ja määräysten noudattaminen
  • Taloudelliset vaikutukset sidosryhmien kannalta
  • Henkilöstön osaaminen ja kehitys
  • Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt
  • Työterveys ja -turvallisuus.

Tunnistettujen olennaisten näkökohtien lisäksi Wärtsilä julkistaa runsaasti myös muita kestävän kehityksen tietoja, joita Wärtsilän sidosryhmät säännöllisesti kysyvät tai joiden julkistaminen muutoin katsotaan raportoinnin jatkuvuuden kannalta aiheelliseksi.

Tunnistettujen olennaisten näkökohtien laskentarajat arvioitiin sen perusteella, mikä niiden taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus ja ympäristövaikutus on Wärtsilän arvoketjulle. Perusteellinen selvitys tunnistettujen olennaisten näkökohtien laskentarajoista ja tiedonkeruun kattavuudesta on luettavissa kohdassa G4-20 Olennaisten näkökohtien laskentarajat organisaation sisällä ja G4-21 Olennaisten näkökohtien laskentarajat organisaation ulkopuolella.

Olennaiset näkökohdat (G4-19)

Kestävän kehityksen näkökulmasta Wärtsilälle merkittävimmät ympäristökysymykset liittyvät tuotteisiin. Wärtsilän tuotteiden käyttö vaikuttaa ympäristöön sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Muiden kestävän kehityksen näkökohtien osalta toiminnallamme on lähinnä paikallisia vaikutuksia.

Kestävän kehityksen vaikutusalueet Paikallisesti Koko maailma
Taloudellinen vastuu icon-gri-black-dot.png  
Ympäristövastuu    
- tuotteisiin liittyvä icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
- toimintaan liittyvä icon-gri-black-dot.png  
Sosiaalinen vastuu icon-gri-black-dot.png  

Seuraavat GRI G4 -näkökohdat määritettiin Wärtsilän kestävän kehityksen raportoinnissa olennaisiksi:

Luokka Näkökohta Wärtsilän toiminnassa olennaiset näkökohdat (GRI G4) Muut Wärtsilän kestävän kehityksen raportointiin sisältyvät näkökohdat Jätetty pois Wärtsilän kestävän kehityksen raportoinnista*
Taloudellinen vastuu        
  Taloudelliset tulokset icon-gri-black-dot.png    
  Markkina-asema   icon-gri-black-dot.png  
  Välilliset taloudelliset vaikutukset     icon-gri-black-dot.png
  Ostokäytännöt     icon-gri-black-dot.png
Ympäristövastuu        
  Materiaalit   icon-gri-black-dot.png  
  Energia   icon-gri-black-dot.png  
  Vesi   icon-gri-black-dot.png  
  Luonnon monimuotoisuus     icon-gri-black-dot.png
  Päästöt   icon-gri-black-dot.png  
  Jätevedet ja jätteet   icon-gri-black-dot.png  
  Tuotteet ja palvelut icon-gri-black-dot.png    
  Määräystenmukaisuus icon-gri-black-dot.png    
  Kuljetukset     icon-gri-black-dot.png
  Yleiset   icon-gri-black-dot.png  
  Toimittajien ympäristöarvioinnit   icon-gri-black-dot.png  
  Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit   icon-gri-black-dot.png  
Henkilöstö ja työolosuhteet        
  Työllistäminen   icon-gri-black-dot.png  
  Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet   icon-gri-black-dot.png  
  Työterveys ja -turvallisuus icon-gri-black-dot.png    
  Koulutus icon-gri-black-dot.png    
  Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet   icon-gri-black-dot.png  
  Tasa-arvoinen palkitseminen     icon-gri-black-dot.png
  Toimittajien työolojen arviointi   icon-gri-black-dot.png  
  Työoloihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit   icon-gri-black-dot.png  
Ihmisoikeudet        
  Investoinnit     icon-gri-black-dot.png
  Syrjintäkielto     icon-gri-black-dot.png
  Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimusoikeudet     icon-gri-black-dot.png
  Lapsityövoima     icon-gri-black-dot.png
  Pakko- ja rangaistustyövoima     icon-gri-black-dot.png
  Turvallisuuskäytännöt     icon-gri-black-dot.png
  Alkuperäiskansojen oikeudet     icon-gri-black-dot.png
  Ihmisoikeusarvioinnit   icon-gri-black-dot.png  
  Toimittajien ihmisoikeusarvioinnit     icon-gri-black-dot.png
  Ihmisoikeuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit   icon-gri-black-dot.png  
Yhteiskunta        
  Paikallisyhteisöt   icon-gri-black-dot.png  
  Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt icon-gri-black-dot.png    
  Poliittinen vaikuttaminen   icon-gri-black-dot.png  
  Kilpailun rajoitukset   icon-gri-black-dot.png  
  Määräystenmukaisuus icon-gri-black-dot.png    
  Toimittajien yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi     icon-gri-black-dot.png
  Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit   icon-gri-black-dot.png  
Tuotevastuu        
  Asiakkaiden terveys ja turvallisuus   icon-gri-black-dot.png  
  Tuote- ja palvelutiedot   icon-gri-black-dot.png  
  Markkinointiviestintä     icon-gri-black-dot.png
  Asiakkaiden yksityisyyden suoja     icon-gri-black-dot.png
  Määräystenmukaisuus icon-gri-black-dot.png    
* Useita määräystenmukaisuuteen liittyviä indikaattoreita raportoinnin ulkopuolelle jäävistä näkökohdista on myös sisällytetty raportointiin täydentämään kokonaisvaltaista kuvausta määräystenmukaisuuden tärkeydestä Wärtsilälle.

Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi antaa kattavan kuvan yhtiön johtamistavasta ja GRI G4 -ohjeistuksen mukaisista tulosmittareista.

Olennaisten näkökohtien laskentarajat organisaation sisällä (G4-20)

Olennaisten näkökohtien laskentarajan muodostavat kaikki Wärtsilä-konserniin kuuluvat yritykset. Taloudellisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilä-yhtiöt. Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun tiedot kattavat kaikki Wärtsilän yhtiöt lukuun ottamatta seuraavia:

Wärtsilä Projects Oy
Wärtsilä Solutions Oy
Antigua Energy Operators Ltd
Wärtsilä Operations Guyana Inc.
Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd.
Wärtsilä Egypt Power S.A.E
Wärtsilä Tanzania Ltd

Nämä yhtiöt sisällytetään Wärtsilän kestävän kehityksen raportointiin tulevina vuosina. Wärtsilän kestävän kehityksen raportointi on osa vuosiraportointia, joten kestävän kehityksen tiedot julkaistaan vuosittain.

Toiminnallisten tietojen kattavuus

Toiminnalliset tiedot, osuus yhtiöistä, %

  2014 2013 2012 2011 2010
Taloudellinen vastuu 100 100 100 100 100
Ympäristövastuu 94 93 79 92 93
Sosiaalinen vastuu 100 93 79 92 93

Toiminnalliset tiedot, osuus henkilöstöstä, %

  2014 2013 2012 2011 2010
Taloudellinen vastuu 100 100 100 100 100
Ympäristövastuu 98 99 94 98 98
Sosiaalinen vastuu 100 99 94 98 98

Toiminnalliset tiedot, osuus valmistuksesta, %

  2014 2013 2012 2011 2010
Taloudellinen vastuu 100 100 100 100 100
Ympäristövastuu 100 99 93 100 100
Sosiaalinen vastuu 100 99 93 100 100

Olennaisten näkökohtien laskentarajat organisaation ulkopuolella (G4-21)

Wärtsilän kestävän kehityksen raportti ei sisällä konsernin ulkopuolisten yritysten tietoja.

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa (G4-22)

Aiemmin raportoituihin tietoihin ei ole tullut olennaisia muutoksia.

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa (G4-23)

Raportin laajuus tai laskentarajat eivät ole muuttuneet olennaisesti. Vuoden 2014 tiedot sisältävät jatkuvan toiminnan tilinpäätössääntöjen mukaisesti. Aiempien vuosien tiedot sisältävät kaikki kyseisen jakson päättyessä konserniin kuuluneet raportointiyksiköt.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.