Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Raportointiperiaatteet

Taloudellisen vastuun tiedot

Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun tietoon ja kattavat Wärtsilän kaikki tytäryhtiöt, ellei toisin mainita.

Lahjoitukset: vuoden 2014 lukuun sisältyvät Wärtsilän 15 suurimman tytäryhtiön ja emoyhtiön tiedot.

Tuet: vuoden 2014 lukuun sisältyvät Wärtsilän kaikkien tytäryhtiöiden ja emoyhtiön tiedot.

Työntekijöiden sosiaalimaksuilla rahoitetaan eläkkeet, työttömyysturva ja muut sosiaaliset edut, jotka luovat turvallisuutta ja parantavat yhtiön työntekijöiden ja heidän perheidensä elämänlaatua.

Ylin johto sisältää kaikki työn vaativuustasoille 10–15 kuuluvat työntekijät, joita oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 466.

Ympäristövastuun tiedot

Materiaaleihin sisältyvät kaikki tuotantoprosesseissa globaalisti käytetyt tärkeimmät materiaalivirrat. Eniten materiaaleja kuluttavia tuotteita ovat moottorit, potkurit ja propulsiojärjestelmät.

Kokonaisenergiankulutus sisältää sekä suoran että epäsuoran energiankulutuksen. Suora energiankulutus kattaa Wärtsilän tytäryhtiöiden kuluttaman polttoaineen. Välillinen energiankulutus kattaa ostetun sähkön ja lämmön. Koska ostetun sähkön ja lämmön tuotannon tehokkuutta ei tunneta, energiamuunnos perustuu suoraan ostoarvoihin. Energiankulutus jouleina lasketaan käyttäen alempia lämpöarvoja (LHV = lower heating value), jotka perustuvat polttoaineanalyyseihin.

Lämpö- ja sähkötiedot perustuvat joko laskuihin tai mitattuihin arvoihin.

Energiaintensiteetti kuvaa kunakin vuonna tiedonkeruuseen osallistuneiden tytäryhtiöiden energiankulutuksen suhdetta niiden liikevaihtoon.

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti kuvaa kunakin vuonna tiedonkeruuseen osallistuneiden tytäryhtiöiden kasvihuonekaasupäästöjen suhdetta niiden liikevaihtoon.

Energiankulutuksen vähentämiseen liittyvät tiedot perustuvat energiantehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty kolmansien osapuolten energia-auditointien perusteella. Energia-auditointiraporteissa annetaan ehdotuksia energiaa säästävistä toimenpiteistä ja laskelmat kullakin toimenpiteellä mahdollisesta saavutettavasta energiansäästöstä.

Vedenkulutus: Luvut perustuvat joko mitattuihin arvoihin tai laskuihin. Jäähdytysveden käyttö voidaan joissakin yksiköissä laskea myös lämpökuormasta.

Kierrätetty vesi: Raportoitu määrä on Wärtsilä Italia S.p.A:ssa käytetyn kierrätetyn veden mitattu kokonaismäärä. Yhtiön vedenpuhdistuslaitoksella käsitelty vesi voidaan käyttää uudelleen valmistusprosesseissa.

Vedenkulutus: Luvut perustuvat joko mitattuihin arvoihin tai laskuihin. Jäähdytysveden käyttö voidaan joissakin yksiköissä laskea myös lämpökuormasta. Vesilähteet on määritetty kussakin Wärtsilän tytäryhtiössä suoritetun yksityiskohtaisen kyselyn perusteella.

Päästöt vesistöön: Luvut perustuvat joko mitattuihin arvoihin tai laskuihin. Jäähdytysveden purkumäärät voidaan joissakin yksiköissä laskea myös lämpökuormasta. Purkukohteet on määritetty kussakin Wärtsilän tytäryhtiössä suoritetun yksityiskohtaisen kyselyn perusteella.

Päästötiedot: Luvut perustuvat lähinnä mitattuihin arvoihin, joiden perusteella ominaispäästökertoimet on laskettu. Ominaispäästökertoimet määritetään erikseen eri polttoaineille ja moottorimalleille. Lämpökattiloiden päästöt perustuvat joko mittauksiin tai laskelmiin. Ajoneuvojen päästöt lasketaan VTT:n Lipasto-tietokannan päästökertoimia käyttäen. Epäsuorien CO₂-päästöjen (scope 2) laskennassa sovelletaan GHG Protocol -ohjeistuksen päästökertoimia. Lentomatkustamisesta aiheutuvat CO₂-päästöt perustuvat matkatoimiston laskelmiin ja Ison-Britannian ympäristö-, elintarvike- ja maaseutuasioista vastaavan ministeriön DEFRA:n kertoimiin. Metaanipäästöjen muuntamiseen hiilidioksidiekvivalentiksi on käytetty GWP-kerrointa 25 (Global Warming Potential = lämmityspotentiaali).

Ympäristövahingoiksi luokitellaan merkittävät tapaukset, joista pääasiallisesti on tiedotettava paikallisviranomaisia.

Sosiaalisen vastuun tiedot

Tapaturmat: Luvut sisältävät kaikki raportoidut tapaturmat, jotka eivät ole johtaneet yli päivän poissaoloon.

Poissaoloon johtaneet tapaturmat: Luvut sisältävät kaikki vähintään päivän poissaoloon johtaneet raportoidut tapaturmat.

Tapaturmataajuus: Luku ilmaisee poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. Työtunneiksi lasketaan palkallinen työaika. Tapaturmataajuus ei sisällä kodin ja työpaikan välisellä matkalla tapahtuneita tapaturmia.

Henkilöstön vaihtuvuus lasketaan vakituisista työntekijöistä. Yhtiön jättäneiden vakituisten työntekijöiden määrä jaetaan vakituisten työntekijöiden määrällä raportointikauden alussa.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.